Assassin's Creed II / Assassin's Creed II

Rob me blind, Ezio!
0Можеш обчистити мене до нитки, Еціо!
When, Ezio? When will you learn? Your father made the same mistake, and paid for it with his life. It seems you wish to join him. So be it. And once you’re dealt with, I’ll make sure to give your mother and sister my ‘full attention’…
0Коли, Еціо? Коли ти зрозумієш? Твій батько зробив ту ж помилку - і поплатився за це своїм життям. Схоже, ти хочеш приєднатись до нього. Нехай так і буде. І коли з тобою буде покінчено, я приділю всю свою "увагу" твоїй матері та сестрі...
Why, Ezio? Why do you continue this pointless pursuit? Your father made the same mistake - and paid for it with his life. It seems you wish to join him. So be it. Fear not. I'll make sure your mother and sister are well cared for when you're gone...
0Чому, Еціо? Чому ти продовжуєш цю безглузду гонитву? Твій батько зробив ту ж помилку - і поплатився за це своїм життям. Схоже, ти хочеш приєднатись до нього. Нехай буде так. Не бійся. Я переконаюсь, що про твоїх матір та сестру добре турбувались, коли тебе не стане...
Show yourself, Assassin! Or are you afraid? At least your father had the courage to face us. Though, we saw what good THAT did him. [Laughs] Our work is nearly finished. Every coin, every church, every child. Ours. Now and forever. And there is nothing you can do to stop us!
0Покажи себе, Асасине! Чи ти боїшся? Принаймні, твій батько мав достатньо сміливості, щоб відкрито протистояти нам. Хоча, всі ми знаємо, ЩО це зробило з ним. [Сміється] Наша робота близька до завершення. Кожна монетка, кожна церква, кожна дитина. Належатиме нам. Відтепер і назавжди. І ти не зможеш зробити нічого, щоб спинити нас!
It was a mistake for you to come here. To stand against us. Or do you wish to meet the same sad fate as your father? Soon, all the world will kneel before us. We will be its new masters! Its new gods! And there is nothing you can do to stop us. Do you hear me, boy?! NOTH-
0Дарма ти прийшов сюди. Дарма повстав проти нас. Чи ти хочеш повторити трагічну долю свого батька? Скоро увесь світ схилиться перед нами. Ми будемо його новими господарями! Новими богами! І ти не зможеш зробити нічого, щоб спинити нас. Ти чуєш мене, хлопче?! НІЧО-
We'll take good care of you...
0Ми потурбуємось про тебе...
Then a demonstration is in order. Come.
0Тоді краще продемонструвати. Ходімо.
The concept, but not the act.
0Концепцію, але не спосіб дій.
Discretion is paramount in my profession. The girls and I must be able to walk the streets freely - seen, but unseen. Do you understand?
0Розсудливість має першорядне значення в моїй професії. Дівчата і я маємо вміти ходити вулицями вільно - бути на виду, але непомітними. Розумієш?
Again with this?
0Знову це?
Go on, then. Pick a group and blend in with them.
0Тоді продовжуй. Вибери групу людей та змішайся з ними.
And so mankind sat upon a threshold - between the darkness and the light.
0Тож людство знаходилось на розломі - між темрявою та світлом.
You must learn to blend, Ezio. To become one with the city's crowds.
0Ти маєш навчитись розчинятись, Еціо. Ставати одним цілим з натовпом.
My girls will show you many things...
0Мої дівчата покажуть тобі багато всього...
Not how to kill. Anyone can do that. Blade goes into flesh. No. I'm going to teach you how to survive.
0Не вбивати. Це кожен може. Запхати клинок в плоть. Ні. Я хочу навчити тебе, як виживати.
And why would you teach me how to kill?
0І нащо тобі вчити мене вбивати?
- but I can make you one.
0- та я зроблю тебе ним.
I appreciate the concern, but it's not necessary.
0Я ціную ваше занепокоєння, але воно непотрібне.
I understand your desire for vengeance, but The Gonfaloniere is a powerful man. I fear -
0Я розумію твоє прагнення до помсти, але Гонфалоньєре могутній чоловік. Я боюсь -
Intruso! Intruso!
0Intruso! Intruso!

Резюме
Стать:
жінка
Рідна мова:
українська
З нами:
з 8 травня 2018 р. (824 дня)
Діяльність:
2805 версій перекладу з загальним рейтингом 0
6 коментарів
Написати dream_tiger приватне повідомлення