Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

From the Phenomenology to the Mechanisms of Consciousness: Integrated Information Theory 3.0 / Від феноменології до механізмів свідомості: комплексна теорія інформації 3.0

From the theory follow several results, including:
0З теорії слідують кілька результатів, в тому числі:
there can be true “zombies” – unconscious feed-forward systems that are functionally equivalent to conscious complexes.
0- може бути правдою явище "зомбі" - системи несвідомої прямої дії, які функціонально еквівалентні комплексам зі свідомістю.
complicated systems can be unconscious;
0- складні системи можуть бути без свідомості;
simple systems can be minimally conscious;
0- прості системи можуть бути мінімально свідомими;
a complex can generate a MICS even if its elements are inactive;
0- складне може генерувати MICS, навіть якщо його окремі елементи є неактивними;
the concepts that specify the quality of an experience are always about the complex itself and relate only indirectly to the external environment;
anatomical connectivity influences complexes and associated MICS;
0- поняття, які визначають якість досвіду завжди про складне, "річ в собі" і лише побічно пов'язані з зовнішнім середовищем;

- анатомічні зв'язки впливають на комплекси і пов'язані з ними MICS;
a system of mechanisms may condense into a major complex and non-overlapping minor complexes;
0- системи механізмів можуть конденсуватися в великі і складні з неперетинаючихся один з одним дрібних комплексів;
According to IIT, a MICS specifies the quality of an experience and integrated information ΦMax its quantity.
0Згідно ІІТ, MICS визначає якість досвіду кількістью комплексної інформації ΦMax.
This paper presents Integrated Information Theory (IIT) of consciousness 3.0, which incorporates several advances over previous formulations. IIT starts from phenomenological axioms: information says that each experience is specific – it is what it is by how it differs from alternative experiences; integration says that it is unified – irreducible to non-interdependent components; exclusion says that it has unique borders and a particular spatio-temporal grain. These axioms are formalized into postulates that prescribe how physical mechanisms, such as neurons or logic gates, must be configured to generate experience (phenomenology)
0Ця стаття презентує об‘єднану теорію інформації свідомості 3.0 (Integrated Information Theory або ІІТ), яка включає в себе кілька досягнень в порівнянні з попередніми формулюваннями. ІІТ починається з феноменологічних аксіом: інформація говорить, що кожен досвід специфічний - тому, що його поява залежить від альтернативних переживань; інтеграція каже, що вона єдина - несвідома без взаємозалежних компонентів; виняток каже, що вона має унікальні межі і особливий просторово-часовий патерн, будову. Ці аксіоми оформлюються в постулатах, які наголошують, як фізичні механізми, такі як нейрони або логічні перемикачі, повинні бути налаштовані для генерування досвіду (феноменологія)
The postulates are used to define intrinsic information as “differences that make a difference” within a system, and integrated information as information specified by a whole that cannot be reduced to that specified by its parts. By applying the postulates both at the level of individual mechanisms and at the level of systems of mechanisms, IIT arrives at an identity: an experience is a maximally irreducible conceptual structure (MICS, a constellation of concepts in qualia space), and the set of elements that generates it constitutes a complex.
0Постулати використовуються для визначення внутрішньої інформації, як "відмінності, які роблять різницю" всередині системи, і інтегрованої інформації в якості інформації, зазначеної в цілому, що не може бути зменшена до вказівки його частин. Застосовуючи постулати як на рівні окремих механізмів, так і на рівні систем механізмів, ІІТ приходить до тотожності: досвід є максимально неприводимою концептуальною структурою (maximally irreducible conceptual structure або MICS, сузір'я понять в qualia space - чуттєвому просторі особистого досвіду), і безліч елементів які він генерує являє собою комплекс.

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 18 вересня 2016 р. (972 дня)
Діяльність:
10 версій перекладу з загальним рейтингом 0
1 коментар
Написати latuha приватне повідомлення