CONCEPTUAL DESIGN FOR INTERACTIVE SYSTEMS / КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМ

Let us examine a practical example to illustrate where you could encounter conceptual models in the overall context of designing and developing interactive systems. Imagine an application on a mobile device supporting physical workouts.
0Дозвольте розглянути практичний приклад, щоб проілюструвати де ви зможете зустріти концептуальні моделі у загальному контексті дизайну та розробки інтерактивних систем. Уявіть додаток на мобільному пристрої, який підтримує фізичні тренування.
Is this book for you?
0Ця книга для мене?
Conceptual design is a key step in the process of user interface design that answers that question. And this book offers an effective methodology to do conceptual design.
0Концептуальний дизайн - ключовий крок в процесі створення дизайну користувацьких інтерфейсів який дасть відповідь на запитання. Також ця книга пропонує ефективну методологію для створення концептуального дизайну.
There are so many attractively designed applications. Nevertheless, many leave the user frustrated. What do you need to consider before designing the screens in order to ensure that the application will provide a positive user experience?
0І ній є багато гарно спроектованих додатків. Проте, багато з них залишають користувача в розчаруванні. Що ти маєш врахувати перед початком створення дизайну екранів, щоб переконатися що додаток покаже позитивний досвід користувача?
This book is about conceptual models and conceptual design of interactive systems.
0Ця книга про концептуальні моделі та концептуальний дизайн інтерактивних систем.
What is this book about?
0Про що ця книга?
Chapter 6: The Navigation and Policy Layer

The conceptual Navigation Map: Moving Between Conceptual Model Elements
Physical Places for the Conceptual Elements
Navigation Policy: The "Rules of the Road"
Operational Principles
0Розділ 6: Навігація і правила укладання

Концептуальна карта навігації: Рух між концептуальними елементами моделі
Фізичні частини для концептуальних елементів
Правила навігації: "Правила дорожнього руху"
Принципи операцій
Chapter 12: Conceptual Design: An Overview of the Methodology

Revisiting the Framework
Project Management Considerations: This Does Not Have to be a Linear Process!
0Розділ 12: Концептуальний дизайн: Огляд методології

Оглянь структуру
Поміркуй над управлінням проектом: Це не повинно бути лінійним процесом!
Chapter 14: Functional Chunks: Construct the Essential Foundation

Define Functional Chunks
Link Functional Chunks
Checkpoint: Revisit and Revise
Project Management Considerations
0Розділ 14: Функціональні частини: Побудувати необхідний фундамент

Визнач функціональні частини
Поєднай функціональні частини
Контрольна точка: перегляд і звірка
Поміркуй над управлінням проектом
Chapter 15: Configuration: Draw Your First Rough Sketch of the Conceptual Model

Define and Configure Conceptual Model Elements
Look for a Pivotal Element in the Configuration
Reconfigure the Model
Checkpoint: Revisit and Revise
Project Management Considerations
0Розділ 15: Конфігурація: Намалюй свій перший грубий ескіз концептуальної моделі

Визнач і налаштуй елементи концептуальної моделі
Поглянь на основний елемент в конфігурації
Перебудуй модель
Контрольна точка: переглянь і звір
Поміркуй над управлінням проектом
Chapter 16: Navigation Map: Moving from One Place to Another
Outline Navigation Map
Evaluate and Revise
Project Management Considerations
0Розділ 16: Карта навігації: Перехід від одного місця до іншого

Схема навігаційної карти
Переглянь та оціни
Поміркуй над управлінням проектом
Chapter 17: Navigation Policy: Define the "Rules of the Road"

Define Physical Places for Conceptual Elements
Start Prototyping
Define Policy
Checkpoint: Revisit and Revise
More Implications of the Interaction Channel: The Operational Principles
Evaluate and Revise
Project Management Considerations
0Розділ 17: Правила навігації: Визначення "Правил дорожнього руху"

Визнач місця для концептуальних елементів
Прототипування
Визнач правила
Контрольна точка: переглянь і звір
Інші наслідки взаємодії каналу: принципи операцій
Переглянь та оціни
Поміркуй над управлінням проектом
Chapter 18: Form: Transition to Detailed Design

The Appearance Concept: Consider a Metaphor
Add Details
Develop a Full Storyboard
Test and Revise
Project Management Considerations
0Розділ 18: Форма: Перехід в деталізований дизайн

Концепція зовнішнього вигляду: Перегляд метафори
Додавання деталей
Створення повної розкадровки
Тестування й огляд
Міркування над управлінням проекту
Index
0Покажчик
These breakthrough inventions depended on an understanding of how books would be used differently from scrolls.
0Ці проривні винаходи залежали від розуміння того, що книги будуть використатися інакше ніж сувої.
When scrolls were reconceived as books, the idea of numbered pages made it possible to have tables of contents, indexes, and cross-references.
0Коли сувої були задумані як книги, ідея нумерованих сторінок зробила можливою таблицю змісту, покажчик, та перехресні посилання.
Technology designers who shape user experiences seek to smooth the path for novices and serve the demanding needs of experts. This was true for fifteenth-century book designers, nineteenth-century train designers, and twenty-first-century smartphone designers. Their innovative designs emerged from a deep empathy for people, sensitivity to diverse social contexts, and imaginative sparks to create new ways of thinking about technology.
0Техноголічні дизайнери, які надають форму користувацькому досвіду намагаються спростити шлях для новачків та обслужити високі вимоги експертів. Так було для дизайнерів книг 15 століття, дизайнерів потягів 19 століття та дизайнерів смартфонів 21 століття. Їх новаторський дизайн виник із глибокого співчуття до людей, відчуття різних соціальних контекстів, та спалахів натхнення до створення нових шляхів мислення про технології.
Chapter 19: Summary: Conceptual Design Methodology in a Glance
0Розділ 19: Підсумки: Методологія концептуального дизайну в огляді
Epilogue: Beyond the conceptual model and onto detailed design
0Післямова: поза концептуальною моделлю й перед деталізованим дизайном
References
0Джерела

Резюме
Стать:
чоловік
Рідна мова:
українська
З нами:
з 11 жовтня 2016 р. (1232 дня)
Діяльність:
540 версій перекладу з загальним рейтингом 3
91 коментар
Написати TSpell приватне повідомлення