FM 7-8 Chapter 4 / 7-8 Глава 4

b. A platoons ability to accomplish its mission often depends on soldiers and leaders to execute key actions quickly. All soldiers and their leaders must know their immediate reaction to enemy contact as well as follow-up actions. Drills are limited to situations requiring instantaneous response; therefore, soldiers must execute drills instinctively. This results from continual practice. Drills provide small units with standard procedures essential for building strength and aggressiveness.
They identify key actions that leaders and soldiers must perform quickly.
They provide for a smooth transition from one activity to another; for example, from movement to offensive action to defensive action.
They provide standardized actions that link soldier and collective tasks at platoon level and below. (Soldiers perform individual tasks to CTT or SDT standard.)
They require the full understanding of each individual and leader, and continual practice.
0Вони передбачають стандартні дії, які пов'язують солдатів з колективним завданням на рівні взводу і нижче. (Солдати виконують індивідуальні завдання згідно стандартам СТТ або STD.)
Вони вимагають повного розуміння кожним особисто і командиром, а також постійних тренувань.
b. A platoons ability to accomplish its mission often depends on soldiers and leaders to execute key actions quickly. All soldiers and their leaders must know their immediate reaction to enemy contact as well as follow-up actions. Drills are limited to situations requiring instantaneous response; therefore, soldiers must execute drills instinctively. This results from continual practice. Drills provide small units with standard procedures essential for building strength and aggressiveness.
They identify key actions that leaders and soldiers must perform quickly.
They provide for a smooth transition from one activity to another; for example, from movement to offensive action to defensive action.
They provide standardized actions that link soldier and collective tasks at platoon level and below. (Soldiers perform individual tasks to CTT or SDT standard.)
They require the full understanding of each individual and leader, and continual practice.
0Здатність взводів виконувати їх завдання часто залежить від здатності солдат і командирів виконувати ключові дії швидко. Усі солдати і їх командири мають знати свою миттєву реакцію на контакт з ворогом так саме добре, як і наступні дії. Вправи обмежені ситуаціями, що потребують миттєвої реакції, тому солдати мають виконувати їх дії інстинктивно. Це є результатом постійних тренувань.
Передбачається, що вправи будуть стандартною процедурою побудови сили і боєздатності малих підозділів.
Вони визначають ключові дії, які лідери і солдати повинні виконувати швидко.
Вони передбачають поступовий перехід від одного виду діяльності до іншого; наприклад, від руху до наступальних дій, від наступальних дій - до оборонних дій.
a. Characteristics of a battle drill are--
They require minimal leader orders to accomplish and are standard throughout the Army.
Sequential actions are vital to success in combat or critical to preserving life.
They apply to platoon or smaller units.
They are trained responses to enemy actions or leader's orders.
They represent mental steps followed for offensive and defensive actions in training and combat.
0а. Характеристиками бойоих вправ є:
- Потребуються мінімальні командні зусилля для їх виконання і вони є стандартними в усій армії.
- Послідовність дій має життєво важливе значення для успіху бою чи є китичним для збереження життя.
- Виконуються взводами чи меншими одиницями.
- Є добре відпрацьованими відповіді на ворожі дії чи накази командирів.
- Вони відображають усі послідовні кроки, необхідні для виконання наступальних або захисних дій під час навчання або бою.
4-1. DEFINITION

"FM 25-101 defines a battle drill as "a collective action rapidly executed without applying a deliberate decision-making process."
04-1. Визначення

FM 25-101 визначає бойові вправи як колективну дію, яка швидко виконується без застосування процесу обмірковування і прийняття рішень.
BATTLE DRILLS

Infantry battle drills describe how platoons and squads apply fire and maneuver to commonly encountered situations. They require leaders to make decisions rapidly and to issue brief oral orders quickly.
0Бойовий вишкіл

Бойовий вишкіл піхоти охоплює те, як взводи і розрахунки ведуть вогонь і виконують маневри в усіх типових ситуаціях. Від командирів вимагається оперативно приймати рішення та швидко віддавати короткі усні розпорядження.


Резюме
Стать:
жінка
Рідна мова:
українська
З нами:
з 18 вересня 2016 р. (734 дня)
Діяльність:
31 версія перекладу з загальним рейтингом 8
27 коментарів
Написати texnik_san приватне повідомлення