CONCEPTUAL DESIGN FOR INTERACTIVE SYSTEMS / КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМ: Foreword

Оригінал англійською Переклад українською

Technology designers who shape user experiences seek to smooth the path for novices and serve the demanding needs of experts. This was true for fifteenth-century book designers, nineteenth-century train designers, and twenty-first-century smartphone designers. Their innovative designs emerged from a deep empathy for people, sensitivity to diverse social contexts, and imaginative sparks to create new ways of thinking about technology.

#1

Техноголічні дизайнери, які надають форму користувацькому досвіду намагаються спростити шлях для новачків та обслужити високі вимоги експертів. Так було для дизайнерів книг 15 століття, дизайнерів потягів 19 століття та дизайнерів смартфонів 21 століття. Їх новаторський дизайн виник із глибокого співчуття до людей, відчуття різних соціальних контекстів, та спалахів натхнення до створення нових шляхів мислення про технології.

TSpell 22.11.16 в 17:09

When scrolls were reconceived as books, the idea of numbered pages made it possible to have tables of contents, indexes, and cross-references.

#2

Коли сувої були задумані як книги, ідея нумерованих сторінок зробила можливою таблицю змісту, покажчик, та перехресні посилання.

TSpell 22.11.16 в 17:34

These breakthrough inventions depended on an understanding of how books would be used differently from scrolls.

#3

Ці проривні винаходи залежали від розуміння того, що книги будуть використатися інакше ніж сувої.

TSpell 22.11.16 в 17:37

Similarly, when horse-drawn carriages were reconceived as iron-horse trains and the again as horse-less carriage automobiles, the changes were more profound than giving up on buggy whip holders.

#4

Так само, як і у випадках із каретами із кінною тягою, які були замінені "залізними конями" - локомотивами, а також самохідними каретами - автомобілями, зміни були набагато глибшими, ніж проста відмова від використання батогу.

donramon 21.07.17 в 15:02

New user needs and new technologies required a reconceptualization of the entire user experience.

#5

Нові потреби користувачів та новітні технології вимагають реконцептуалізації усього користувацького досвіду.

donramon 21.07.17 в 12:58

The metaphors, terminology, visual presentation, color, sounds, texture, shapes, and sizes of every component had to be rethought.

#6

Метафори, термінологія, наочні приклади, колір, звуки, текстури, контури та розміри кожного з компонентів потребують перегляду.

donramon 21.07.17 в 13:01

Then the actions permitted were refashioned to accommodate fresh opportunities and new human needs.

#7

Тоді переглядаються й доступні дії, щоб врахувати нові можливості й потреби людей.

donramon 21.07.17 в 13:06

Each generation of designers faces fresh opportunities to remake human experiences in ways that will be easier, safer, more enjoyable, and even more compelling than the past. These considerations were strong in my mind as I developed the direct manipulation concept, which accelerated design thinking by providing a set of principles based on cognitive models.

#8

Кожне покоління дизайнерів має нові можливості змінити людський досвід таким чином, щоб його було набути простіше, безпечніше, отримати більше задоволення та щоб він був, навіть, більш переконливим, ніж попередній. Такі міркування є для мене досить переконливими, оскільки я розробив концепцію прямої дії, яка сприяла розвитку дизайнерської думки шляхом виокремлення низки принципів, які базуються на когнітивних моделях.

donramon 21.07.17 в 13:13

The key principle in the conceptual model was the "visual representation of the objects and actions of interest." For example, the document and file folder icons were the objects and the trash can was a visual representation of the action of deletion.

#9

Основним принципом цієї концептуальної моделі була "візуалізація об'єктів та дій, що представляють інтерес". Наприклад, документ та тека із файлами були об'єктами, а "смітник" був візуалізацією дії їх видалення.

donramon 21.07.17 в 13:17

A second direct manipulation principle was "rapid, incremental and reversible operations." The bold change was to shift from keyboard typing of commands to mouse or touchscreen dragging, dropping, clicking, double-clicking, hovering, and other actions directly on the objects and actions of interest.

#10

Другим принципом прямої дії були "швидкі, послідовні та зворотні операції". Суттєвим зрушенням став перехід від введення команд з клавіатури до операцій за допомогою миші або сенсорного екрану: перетягування, відпускання об'єктів; клік або подвійний клік на них; наведення на об'єкти курсору та інші дії безпосередньо над ними.

donramon 21.07.17 в 13:24

This direct manipulation formulation of the desktop concept enabled teaching and redesign of many applications. It also triggered the idea of making words selectable as highlighted links that helped make the World Wide Web such a remarkable phenomenon.

#11

Таке формулювання концепції прямої дії на робочому столі сприяло навчанню та редизайну багатьох додатків. Воно також спровокувало виникнення ідеї про те, що слова можна обирати як гіперпосилання, що, в свою чергу, зробило Всесвітню павутину (World Wide Web) таким надзвичайним феноменом.

donramon 21.07.17 в 14:55

Direct manipulation also led to varied touchscreen designs including tiny keyboards plus gestures on mobile devices, as well as touchscreen home controls, airport kiosks. and museum exhibits. The direct manipulation conceptual model also triggered interactive information visualization strategies with multiple coordinated windows controlled by dynamic query sliders to filter data items from 5-15 windows simultaneously.

#12

Пряма дія призвела до появи різних дизайнів сенсорних екранів, в т.ч. маленьких клавіатур та жестів на мобільних пристроях, а також сенсорного управління пристроями в будинку, кіосками в аеропортах та музейними експонатами. Концептуальна модель прямої дії також сприяла появі стратегій візуалізації інтерактивної інформації, що передбачає декілька вікон, прив'язаних до певних координат та контрольованих перемикачами динамічних запитів, які фільтрують елементи даних одночасно у 5 - 15 вікнах.

donramon 21.07.17 в 15:14

Other conceptual model designers carried old designs into new directions, such as transforming paper books into electronic books and automobile dashboard knobs into touchscreen widgets. However, the greatest success of user experience designers is manifest in the 6 billion users of cell phones.

#13

Інші розробники концептуальних моделей застосовують старі дизайни у нових напрямах, таких як трансформація паперових книжок в електронні та автомобільної панелі приладів у віджети на сенсорному екрані. Однак, найбільшим успіхом дизайнерів людського досвіду є 6 мільярдів користувачів мобільних телефонів.

donramon 21.07.17 в 15:27

While Moor's Law and other technology advances were important ingredients, I think the designer chefs who cooked up the Web browsers, desktops, and the smartphone apps deserve ample credit for their widely admired contributions. Life has been made better, much of the time, because of the facility for human communication to bind families, e-commerce to promote business, improved healthcare to lengthen and improve quality of life, and much more.

#14

В той час, як закон Мура та інші технологічні переваги є важливими елементами, я вважаю, що шеф-дизайнери, які "зкуховарили" веб-браузери, робочі столи та додатки для смартфонів заслуговують на особливе визнання за їх внески, які так подобаються людям. Здебільшого, життя стало кращим: спрощення спілкування між людьми сприяло появі нових сімей, електронна комерція допомогла розвитку бізнесу, покращення системи охорони здоров'я привело до збільшення тривалості життя та його якості й багато іншого.

donramon 21.07.17 в 15:37

Of course, cyber-criminals, scammers, spammers, and terrorists have also taken advantage of these new technologies, reminding us that ease and universal access have troubling downsides for which we must remain vigilant.

#15

Звичайно ж, кібер-злочинці, скамери, спамери та терористи також скористались перевагами цих нових технологій, нагадуючи нам, що спрощений та універсальний доступ має зворотній, проблемний, бік, про що ми завжди маємо пильнувати.

donramon 21.07.17 в 15:41

The remarkable modern Renaissance thinker Buckminster Fuller promoted "comprehensive anticipatory design science" which encouraged designers of new conceptual models to think about future impacts, consider unexpected side effects, respect the needs of diverse stakeholders, and ensure universal usability.

#16

Відомий мислитель сучасного ренесансу Бакмінстер Фуллер просував "всеохоплюючу науку про передбачуваний дизайн", що мотивувало розробників нових концептуальних моделей замислюватись про можливі наслідки, непередбачувані побічні ефекти, зважати на потреби різних сторін та забезпечити універсальну зручність та простоту використання.

donramon 21.07.17 в 15:46

He also constantly advanced the awareness of planetary impacts and ethical aspects of design. We should continue to read and be inspired by his thinking.

#17

Він також постійно просував знання про загальнопланетарний вплив та етичні аспекти розробок. Нам необхідно й надалі читати та надихатись його думками.

donramon 21.07.17 в 15:52

In summary, the progress of technology bring great opportunities and challenges for designers. There are thousands of books and Web sites about the diverse aspects of design, including design thinking, design methods, design theories, design research, and design science.

#18

Загалом, технологічний прогрес приніс великі можливості та виклики розробникам. Існують тисячі книжок та веб-сайтів з різних аспектів дизайну, включно з дизайнерським мисленням, методами дизайну, теоріями, дослідженнями та наукою про дизайн.

donramon 21.07.17 в 15:55

Novice designers can learn much from these diverse sources, but now Avi Parush provides a fresh perspective on how designers can develop the basic concepts, as well as the attendant information architectures that support clear function, logical configuration, memorable navigation and policy, comprehensible forms, and engaging details.

#19

Розробники-новачки можуть вивчити багато із цих джерел, однак вже зараз Аві Паруш пропонує свіжий погляд на те, як дизайнери можуть розробити базові концепції, а також супроводжуючу інформаційну архітектуру, яка забезпечує чітке функціонування, логічну конфігурацію, навігацію та політику, які просто запам'ятати, зрозумілі форми та врахування деталей.

donramon 21.07.17 в 16:00

Such layered approaches have been a standard feature of design guides, but Parush walks novice and expert designers through the steps of creating functional chunks, conceptual model elements, physical model elements, detailed conceptual elements, and the user interface elements.

#20

Такий багатошаровий підхід вже став стандартом у довідниках про дизайн, однак Паруш проводить новачків та експертів крізь кроки по створенню функціональних кластерів, елементів концептуальної моделі, елементів фізичної моделі, детальних концептуальних елементів, а також елементів користувацького інтерфейсу.

donramon 21.07.17 в 16:08

Parush's characterizations are precise and illustrated with helpful examples. His careful choice of wording and clear figures guide readers and clarity the concepts. Of course, every traveler and designer has to find his or her own path, but Parush's valuable guide will help user experience designers to make it even easier for novices to learn new systems, while giving experts even more flexibility.

—Ben Shneiderman,
University of Maryland,
February 2015

#21

Характеристики, які надає Паруш є точними та проілюстровані корисними прикладами. Його старанний добір слів та показників веде читачів до повного розуміння концепцій. Звичайно ж, кожен мандрівник чи розробник має віднайти свій власний шлях, однак путівник Паруша допоможе розробникам користувацького досвіду зробити так, щоб новачкам було ще легше вивчати нові системи, а експертам надати ще більшої гнучкості.

--Бен Шнайдерман
Університет Меріленд
лютий 2015 р.

donramon 21.07.17 в 16:21

Хвилинку...