CONCEPTUAL DESIGN FOR INTERACTIVE SYSTEMS / КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ІНТЕРАКТИВНИХ СИСТЕМ: Зміст

Оригінал англійською Переклад українською

Foreword

#1

Передмова

TSpell 22.11.16 в 15:57

Preface

#2

Вступ

TSpell 22.11.16 в 15:57

What Is This Book About?

#3

Про що ця книга?

TSpell 22.11.16 в 15:14

Is this book for you?

#4

Чи ця книга для тебе?

TSpell 22.11.16 в 15:17

How Is the book organized?

#5

Як ця книга організована?

TSpell 22.11.16 в 15:17

Acknowledgments

#6

Дякую

TSpell 22.11.16 в 15:58

Part 1: The Conceptual Model - Fundamentals

#7

Частина 1: Концептуальна модель - Основи

TSpell 22.11.16 в 15:59

Chapter 1: A Multiple and Cross Channel Example: Setting an Appointment

#8

Розділ 1: Універсальний і крос-канальний приклад: Налаштування призначення

TSpell 22.11.16 в 16:03

Chapter 2: Places, Routes, and Abstraction

#9

Розділ 2: Місця, Маршрути і Абстрагування

TSpell 22.11.16 в 16:05

Chapter 3: A Layered Framework for the Conceptual Model

#10

Розділ 3: Пошаровий каркас (фреймворк) для Концептуальної моделі

TSpell 22.11.16 в 16:06

Chapter 4: The Function Layer

Functional Chunks
Task-Oriented Chunks
Object-Oriented Chunks
Content-Oriented Chunks
The Relations Between Functional Chunks and Compound Chunks

#11

Розділ 4: Шар функцій

Функціональні частини
Завданньо-орієнтовні частини
Об'єктно-орієнтовні частини
Взаємодія між Функціональними та Поєднаними частинами

TSpell 22.11.16 в 16:10

Chapter 5: The Configuration Layer

Conceptual Model Elements
Configuration: The Connections Between the Conceptual Model Elements

#17

Розділ 5: шар Конфігурацій

Елементи концептувальної моделі
Налаштування: Зв'язки між елементами концептуальної моделі

TSpell 22.11.16 в 16:12

Chapter 6: The Navigation and Policy Layer

The conceptual Navigation Map: Moving Between Conceptual Model Elements
Physical Places for the Conceptual Elements
Navigation Policy: The "Rules of the Road"
Operational Principles

#18

Розділ 6: Навігація і правила укладання

Концептуальна карта навігації: Рух між концептуальними елементами моделі
Фізичні частини для концептуальних елементів
Правила навігації: "Правила дорожнього руху"
Принципи операцій

TSpell 29.11.16 в 15:07

Chapter 7: The Detailed Layers

Form: Detailed Conceptual Elements
Details: User Interface Elements

#19

Розділ 7: Деталізовані шари

Форма: Елементи деталізованої концепції
Деталі: Елементи користувацького інтерфейсу

TSpell 22.11.16 в 16:13

Chapter 8: Summary of the Components of the Conceptual Model According to the Layered Framework

#20

Розділ 8: Підсумок компонентів концептуальної моделі згідно з Пошаровою конструкцією (фреймворком)

TSpell 22.11.16 в 16:15

Chapter 9: Conceptual Models Matter!: Implications to Human Performance, Usability, and Experience

Usability and User Experience Implications

#21

Розділ 9: Концептуальні моделі мають значення!: наслідки продуктивності людини, юзабіліті та досвід

Наслідки юзабіліті та досвід користувача

TSpell 22.11.16 в 16:18

Chapter 10: A Typology of Conceptual Models

Sequential and Structured Models
Nonsequential and Unstructured Models
Is There a Good or a Bad Conceptual Model? Introducing Conceptual Model Complexity

#22

Розділ 10: Типологія концептуальних моделей

Послідовні та структуровані моделі
Непослідовні та неконструктивні моделі
Ця концептуальна модель погана чи хороша? Презентація комплексної концептуальної моделі

TSpell 22.11.16 в 16:21

Summary of Part 1

#23

Підсумок Частини 1

TSpell 22.11.16 в 16:21

Part 2: Conceptual Design: A Methodology

#24

Частина 2: Концептуальний дизайн: Методологія

TSpell 22.11.16 в 16:21

Chapter 11: Conceptual Design in Context: Think Strategically

The Business Context: Motivations for Developing the Product and Value Propositions
The Design and Development Context: The User-Oriented Approach
Project Management

#25

Розділ 11: Концептуальний дизайн в контексті: думай стратегічно

Бізнес контекст: Мотивації для розробки продукта і цінність пропозиції
Контекст дизайну і розробки: Користувацько-орієнтовний напрямок
Керування проектами

TSpell 22.11.16 в 16:24

Chapter 12: Conceptual Design: An Overview of the Methodology

Revisiting the Framework
Project Management Considerations: This Does Not Have to be a Linear Process!

#26

Розділ 12: Концептуальний дизайн: Огляд методології

Оглянь структуру
Поміркуй над управлінням проектом: Це не повинно бути лінійним процесом!

TSpell 29.11.16 в 14:59

Chapter 13: First, User Research. Just Do It

Data Collection
Analysis

#27

Chapter 14: Functional Chunks: Construct the Essential Foundation

Define Functional Chunks
Link Functional Chunks
Checkpoint: Revisit and Revise
Project Management Considerations

#28

Розділ 14: Функціональні частини: Побудувати необхідний фундамент

Визнач функціональні частини
Поєднай функціональні частини
Контрольна точка: перегляд і звірка
Поміркуй над управлінням проектом

TSpell 29.11.16 в 14:52

Chapter 15: Configuration: Draw Your First Rough Sketch of the Conceptual Model

Define and Configure Conceptual Model Elements
Look for a Pivotal Element in the Configuration
Reconfigure the Model
Checkpoint: Revisit and Revise
Project Management Considerations

#29

Розділ 15: Конфігурація: Намалюй свій перший грубий ескіз концептуальної моделі

Визнач і налаштуй елементи концептуальної моделі
Поглянь на основний елемент в конфігурації
Перебудуй модель
Контрольна точка: переглянь і звір
Поміркуй над управлінням проектом

TSpell 29.11.16 в 12:05

Chapter 16: Navigation Map: Moving from One Place to Another
Outline Navigation Map
Evaluate and Revise
Project Management Considerations

#30

Розділ 16: Карта навігації: Перехід від одного місця до іншого

Схема навігаційної карти
Переглянь та оціни
Поміркуй над управлінням проектом

TSpell 29.11.16 в 11:59

Chapter 17: Navigation Policy: Define the "Rules of the Road"

Define Physical Places for Conceptual Elements
Start Prototyping
Define Policy
Checkpoint: Revisit and Revise
More Implications of the Interaction Channel: The Operational Principles
Evaluate and Revise
Project Management Considerations

#31

Розділ 17: Правила навігації: Визначення "Правил дорожнього руху"

Визнач місця для концептуальних елементів
Прототипування
Визнач правила
Контрольна точка: переглянь і звір
Інші наслідки взаємодії каналу: принципи операцій
Переглянь та оціни
Поміркуй над управлінням проектом

TSpell 29.11.16 в 11:56

Chapter 18: Form: Transition to Detailed Design

The Appearance Concept: Consider a Metaphor
Add Details
Develop a Full Storyboard
Test and Revise
Project Management Considerations

#32

Розділ 18: Форма: Перехід в деталізований дизайн

Концепція зовнішнього вигляду: Перегляд метафори
Додавання деталей
Створення повної розкадровки
Тестування й огляд
Міркування над управлінням проекту

TSpell 29.11.16 в 11:46

Chapter 19: Summary: Conceptual Design Methodology in a Glance

#33

Розділ 19: Підсумки: Методологія концептуального дизайну в огляді

TSpell 22.11.16 в 16:28

Epilogue: Beyond the conceptual model and onto detailed design

#34

Післямова: поза концептуальною моделлю й перед деталізованим дизайном

TSpell 22.11.16 в 16:27

References

#35

Джерела

TSpell 22.11.16 в 16:26

Index

#36

Покажчик

TSpell 29.11.16 в 11:37

Хвилинку...