Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Assassin's Creed II / Assassin's Creed II: Частина перша

Оригінал англійською Переклад українською

Very well. I'll contact you when it's time to meet again.

#401

Дуже добре. Я зв'яжусь з тобою, коли настане час зустрітись знову.

dream_tiger 11.05.18 в 10:23

Saying something doesn't make it true.

#402

Вимовляння вголос будь-чого не робить це правдою.

dream_tiger 11.05.18 в 10:23

Wrong. That's *exactly* what it does. Over time, any sentence uttered long and loud enough becomes fixed. Becomes a truth. Provided, of course, that you can outlast the dissent and silence your opponents. But should you succeed and remove all challengers - then what remains? Truth! Is it truth in some objective sense? No. But how does one ever achieve an objective point of view? The answer is one doesn't. It's literally, physically impossible. Too many variables. Too many fields and formulae to consider. The Socratic method understood this. It provided for an asymptotic approach to truth. But the very definition of the asymptote implies an infinite struggle. We inch closer and closer to a revelation, but never reach it. Not ever.

#403

Помиляєшся. Це саме те, що воно робить. З часом, кожне речення, проголошуване достатньо голосно та часто, фіксується. Стає правдою. За умови, звісно, що ви зможете пережити інакодумців та змусити замовкнути опонентів. Та коли ви досягли успіху і знищили всі перешкоди - що лишається? Правда! Та хіба правда існує, як щось об'єктивне? Ні. Як взагалі хтось може стверджувати, що має об'єктивну точку зору? Відповіддю є - ніяк. Це, буквально, фізично неможливо. Забагато варіацій. Забагато простору для формулювань, щоб обрати. Сократичний метод зрозумів це. Це забезпечило асимптотичний підхід до правди. Але саме визначення асимптоти призводить до безкінечних суперечок. Ми все ближче й ближче до одкровення, та ніколи не досягаємо його. Ніколи.

dream_tiger 11.05.18 в 11:03

How does this relate to my struggle with the Templars?

#404

Як це стосується мого протистояння з тамплієрами?

dream_tiger 11.05.18 в 11:05

So long as they exist, they will attempt to bend reality to their will. They recognize there is no such thing as an absolute truth - or if there is - we're hopelessly underequipped to recognize it. And so in its place, they seek to create their own truth. It is the guiding principle of their so-called "New World Order". To reshape existence in their *own* image. It's not about artifacts. It's not about men. These are merely tools. It's about concepts. Tell me - how does one wage war against a concept? It is the perfect weapon. It lacks a physical form yet can alter the world around us in numerous, often violent ways. You cannot kill a creed.

#405

Допоки вони існуватимуть, вони будуть намагатись підкорити реальність своїй волі. Вони усвідомлюють, що абсолютної правди не існує - і навіть якщо існує - ми не здатні розпізнати її. Тому вони шукають спосіб створити власну правду. Це основний мотив того, що вони називають "Новим Світовим Порядком". Щоб змінити картину буття так, як їм потрібно. Це не заради артефактів. Не заради людей. Це лише інструменти. Це заради ідеї. Скажи - як може хтось вести війну проти ідеї? Це ідеальна зброя. Вона не має фізичного втілення, однак може змінювати світ навколо нас тисячею, часто насильницьких, способів. Ти не можеш вбити кредо.

dream_tiger 11.05.18 в 12:01

Even if you kill all of its adherents? Destroy all of its writings?

#406

Навіть вбивши всіх прихильників? Знищивши всі твори?

dream_tiger 11.05.18 в 12:02

A reprieve at best. Some one, some day, will rediscover it. Reinvent it. All knowledge is a chimera. It all comes back to time. Infinte. Unstoppable.

#407

В найкращому випадку це лише все затримає. Одного дня хтось знову відкриє це. Знову винайде. Всі знання - це химера. З часом всі вони повертаються. Безкінечно. Неспинно.

dream_tiger 11.05.18 в 12:05

Then what hope is there?

#408

В чому ж тоді наша надія?

dream_tiger 11.05.18 в 12:05

You must reach a place where that question is no longer relevant. The struggle itself is asymptotic. Always approaching a resolution, but never reaching it. Ever. The best we can hope for is to smooth the line a bit. Bring about stability and peace, however temporary. And understand, Ezio, it will always and forever be only temporary. For as long as we continue to reproduce we will give rise to doubters and challengers. Men who will rise up against the status quo for no other reason than they have nothing better to do.

#409

Ти мусиш досягти місця, де це питання більше не актуальне. Протистояння саме по собі є асимптотичним. Завжди близьке до вирішення, та ніколи не досягає його. Завжди. Найкраще, на що ми можемо сподіватись, це трохи згладити лінію. Приносити стабільність та мир, але завжди тимчасово. І усвідомлювати, Еціо, що це завжди буде лише тимчасовим. Доки ми продовжуватимемо, ми даватимемо поштовх для тих, хто сумнівається і для тих, хто хоче випробувати себе. Тих, хто повстане проти статусу кво лише через те, що нічого кращого зробити не можуть.

dream_tiger 11.05.18 в 12:35

It's man's nature to wage war. This is no great revelation.

#410

Це людська природа - вести війни. Тут нема якогось великого одкровення.

dream_tiger 11.05.18 в 12:37

No. It's man's nature to disagree. War is but one of many many ways in which we do so. I think you have yet to understand our creed. But such is the process. To be mystified. To be frustrated. To be educated. To be enlightened. And then, at last, to understand. To be at peace.

#411

Ні. Людська природа - це непокора. Війна лише один з багатьох способів, в який ми це робимо. Ви ще зрозумієте наше кредо. Але це цілий процес. Дивуватись. Розчаровуватись. Вчитись. Просвітлюватись. І врешті, наприкінці, зрозуміти. Щоб віднайти мир.

dream_tiger 11.05.18 в 12:43

I'll think on what you've said, Pico.

#412

Я подумаю над твоїми словами, Піко.

dream_tiger 11.05.18 в 12:44

No you won't.

#413

Ні, не подумаєш.

dream_tiger 11.05.18 в 12:44

Why do you say that?

#414

Чому ти так кажеш?

dream_tiger 11.05.18 в 12:44

Dead men don't think.

#415

Мертві не думають.

dream_tiger 11.05.18 в 12:44

What are you doing?! Have you lost your mind?

#416

Що ти робиш?! Чи ти втратив глузд?

dream_tiger 11.05.18 в 12:45

The Templars gave me a gift, Ezio.

#417

Тамплієри подарували мені дещо, Еціо.

dream_tiger 11.05.18 в 12:45

What kind of gift would cause this betrayal?

#418

Який подарунок вартий зради?

dream_tiger 11.05.18 в 12:52

Peace of mind!

#419

Душевний спокій!

dream_tiger 11.05.18 в 12:53

It was Savonarola, wasn't it?! Whatever he's done to the people of Firenze... He's done it to you.

#420

Це був Савонарола, чи не так?! Що б він не зробив з людьми Флоренції... Він зробив це з тобою.

dream_tiger 11.05.18 в 12:57

And I thank him for it!

#421

І я вдячний йому за це!

dream_tiger 11.05.18 в 12:57

The woman is absolutely mad. She's shelling her own city!

#422

Ця жінка геть божевільна. Вона обстрілює власне місто!

dream_tiger 11.05.18 в 12:58

She's standing firm in her convictions. I have never seen a more perfect leader.

#423

Вона стійка в своїх переконаннях. Я ніколи не бачив кращого лідера.

dream_tiger 11.05.18 в 12:59

Now you're the one who's mad!

#424

Тепер збожеволів ти!

dream_tiger 11.05.18 в 13:00

Presented with a difficult decision, she does not hesitate. Her choice is made.

#425

Зіткнувшись з важким вибором, вона не сумнівається. Її вибір зроблено.

dream_tiger 11.05.18 в 13:01

She lacks compassion.

#426

Вона позбавлена співчуття.

dream_tiger 11.05.18 в 13:01

Our greatest weakness.

#427

Це найбільша наша слабкість.

dream_tiger 11.05.18 в 13:01

It's our greatest strength!

#428

Це найбільша наша сила!

dream_tiger 11.05.18 в 13:02

Bravo, bravo, what a beautiful jump. Too bad your father couldn’t see it. You fool you have no idea who you are dealing with. You’ll die as your father did. Also your family had to die because of HIS ignorance. I must confess, I couldn’t resist your lovely mother’s charms. She was so naive … she believed …

#429

Браво, браво, який красивий стрибок. Шкода, що твій батько не бачить його. Дурню, ти уявлення не маєш, з ким маєш справу. Ти помреш так само швидко, як і твій батько. Вся твоя сім'я мала померти через ЙОГО невігластво. Маю визнати, я не міг опиратись привабливим шармом твоєї матері. Вона була такою наївною... вона вірила...

dream_tiger 11.05.18 в 13:06

Bravo! Bravo! An impressive display. A pity your father couldn't be here to see it, but he refused to leave well enough alone - a trait you seem to have inherited as well. You should have fled when you had the chance. Because now, I fear, your only escape is DEATH!

#430

Браво! Браво! Чудовий виступ. Жаль, що твій батько не може бути присутнім, щоб побачити це, однак він відмовився залишити нас в спокої - риса, яку ти, схоже, успадкував. Ти мав втекти, поки була можливість. Бо тепер, боюся, твій єдиний вихід це СМЕРТЬ!

dream_tiger 11.05.18 в 13:12

You're too late, boy! Already the winds of change sweep across the land and all they touch becomes ours! We will not be stopped. You'll die, just as your father did. Come! Face me. Let us put an end to this. Or are you afraid?

#431

Ти спізнився, хлопче! Вітер змін вже повіяв крізь ці землі, і все, чого він торкнеться, стане нашим! Нас не спинити. Ти помреш так само, як і твій батько. Підходь! Кинь мені виклик. Давай покінчимо з цим. Чи ти боїшся?

dream_tiger 11.05.18 в 13:16

Here you are at last. We've followed your progress over the years, in your pointless little quest for vengeance. All for naught, I'm afraid. You die today, boy, just as your father did. And in the end, your legacy will be lost to time. For we are the ones who control history; who control truth! And try as you might, we CANNOT be stopped!

#432

І зрештою, ось ти. Ми споглядали твої успіхи роками, весь твій безглуздий маленький квест у пошуках помсти. Все марно, боюсь. Ти помреш сьогодні, як і твій батько. І зрештою, твій спадок буде втрачено з часом. Бо ми єдині, хто контролює історію; хто контролює правду! І, як би ти не старався, нас НЕМОЖЛИВО спинити!

dream_tiger 11.05.18 в 13:24

Persistent, aren't you? Just as your father was. And we both know how that turned out... You seem eager to join him. Allow me to oblige you.

#433

Ти наполегливий, чи не так? Твій батько теж був таким. І ми обидва знаємо, що з цього вийшло... Ти, схоже, прагнеш приєднатись до нього. Дозволь мені допомогти з цим.

dream_tiger 11.05.18 в 13:27

It was a mistake for you to come here. To stand against us. Or do you wish to meet the same sad fate as your father? Soon, all the world will kneel before us. We will be its new masters! Its new gods! And there is nothing you can do to stop us. Do you hear me, boy?! NOTH-

#434

Для тебе було помилкою приходити сюди. Щоб протистояти нам. Або ти хочеш зустріти ту ж сумну долю, що і твій батько? Скоро весь світ преклонить перед нами коліна. Ми будемо його новими господарями! Його новими богами! І ти нічого не можеш зробити, щоб зупинити нас. Ти чуєш мене, хлопчику?! Нічого-

sourlemoning 21.06.18 в 14:16

Дарма ти прийшов сюди. Дарма повстав проти нас. Чи ти хочеш повторити трагічну долю свого батька? Скоро увесь світ схилиться перед нами. Ми будемо його новими господарями! Новими богами! І ти не зможеш зробити нічого, щоб спинити нас. Ти чуєш мене, хлопче?! НІЧО-

dream_tiger 21.06.18 в 22:04

Show yourself, Assassin! Or are you afraid? At least your father had the courage to face us. Though, we saw what good THAT did him. [Laughs] Our work is nearly finished. Every coin, every church, every child. Ours. Now and forever. And there is nothing you can do to stop us!

#435

Покажись, вбивця! Або ти боїшся? Принаймні, у твого батька вистачало сміливості зустрітися з нами. Хоча, ми знаємо, до чого його це довело. Наша робота майже закінчена. Кожна монета, кожна церква, кожна дитина. Наше. Зараз і назавжди. І ти нічого не можете зробити, щоб зупинити нас!

sourlemoning 21.06.18 в 14:15

Покажи себе, Асасине! Чи ти боїшся? Принаймні, твій батько мав достатньо сміливості, щоб відкрито протистояти нам. Хоча, всі ми знаємо, ЩО це зробило з ним. [Сміється] Наша робота близька до завершення. Кожна монетка, кожна церква, кожна дитина. Належатиме нам. Відтепер і назавжди. І ти не зможеш зробити нічого, щоб спинити нас!

dream_tiger 21.06.18 в 22:40

Why, Ezio? Why do you continue this pointless pursuit? Your father made the same mistake - and paid for it with his life. It seems you wish to join him. So be it. Fear not. I'll make sure your mother and sister are well cared for when you're gone...

#436

Чому, Еціо? Чому ти продовжуєш це безглузде переслідування? Твій батько зробив ту ж помилку - і заплатив за неї життям. Здається, ти хочеш приєднатися до нього. Нехай буде так. Не бійся. Я подбаю про твою матір та сестру, коли ти відійдеш...

sourlemoning 21.06.18 в 14:17

Чому, Еціо? Чому ти продовжуєш цю безглузду гонитву? Твій батько зробив ту ж помилку - і поплатився за це своїм життям. Схоже, ти хочеш приєднатись до нього. Нехай буде так. Не бійся. Я переконаюсь, що про твоїх матір та сестру добре турбувались, коли тебе не стане...

dream_tiger 21.06.18 в 22:45

+1

Your father tried to stop us and for that he lost his life. Tell me, how is your mother? ? [Laugh] Now, whatever will we do with you?

#437

Твій батько намагався зупинити нас і за це він втратив своє життя. Скажи мені, як твоя мати? [Сміється] Тепер, що нам робити з тобою?

sourlemoning 21.06.18 в 14:13

When will you learn? We took your father's life, and still you pursued us. Your brothers followed him into the ground, yet here you are. We spared the women, but I guess this was a mistake. Once I've dealt with you, I promise I'll give them my 'full attention...'

#438

Коли ти вже зрозумієш? Ми забрали життя твого батька, а ти все одно переслідував нас. Твої брати пішли за ним у землю, але ти тут. Ми пощадили жінок, але я думаю, це було помилкою. Як тільки я розберуся з тобою, я обіцяю, що приділю їм 'всю свою увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:19

Коли ти навчишся цього? Ми забрали життя твого батька, а ти все одно переслідував нас. Твої брати пішли за ним у землю, але ти тут. Ми пощадили жінок, але я думаю, це було помилкою. Як тільки я розберуся з тобою, я обіцяю, що приділю їм 'всю свою увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:20

Was the death of your father and brothers not enough of a warning?

#439

Хіба смерть твого батька і братів не була достатнім попередженням?

sourlemoning 21.06.18 в 14:08

When, Ezio? When will you learn? Your father made the same mistake, and paid for it with his life. It seems you wish to join him. So be it. And once you’re dealt with, I’ll make sure to give your mother and sister my ‘full attention’…

#440

Коли Еціо? Коли ти зрозумієш? Твій батько зробив ту ж помилку і заплатив за неї життям. Здається, ти хочеш приєднатися до нього. Нехай буде так. І як тільки з тобою розберуться, я обов'язково поділюся з твоєї матері і сестрі ‘всю свою увагу’...

sourlemoning 21.06.18 в 14:20

Коли Еціо? Коли ти навчишся цього? Твій батько зробив ту ж помилку і заплатив за неї життям. Здається, ти хочеш приєднатися до нього. Нехай буде так. І як тільки з тобою розберуться, я обов'язково поділюся з твоєї матері і сестрі ‘всю свою увагу’...

sourlemoning 21.06.18 в 14:20

Коли, Еціо? Коли ти зрозумієш? Твій батько зробив ту ж помилку - і поплатився за це своїм життям. Схоже, ти хочеш приєднатись до нього. Нехай так і буде. І коли з тобою буде покінчено, я приділю всю свою "увагу" твоїй матері та сестрі...

dream_tiger 22.06.18 в 6:40

Oh how your mother screamed and screamed.

#441

Ох, як твоя мати кричала.

dream_tiger 11.05.18 в 13:29

Insieme per la vittoria! (We stand together!)

#442

Insieme per la vittoria! (Разом до перемоги!)

dream_tiger 13.06.18 в 21:57

Insieme! (Together!)

#443

Insieme! (Разом!)

dream_tiger 15.05.18 в 23:58

Insieme! (Together!)

#444

Insieme! (Разом!)

dream_tiger 15.05.18 в 23:58

Insieme! (Together!)

#445

Insieme! (Разом!)

dream_tiger 15.05.18 в 23:58

Silenzio (Silence), my friends. Silenzio! (Silence!)

#446

Silenzio (Тиша), мої друзі. Silenzio! (Тиша!)

dream_tiger 11.05.18 в 23:33

Grazie. (Thank you.)

#447

Grazie. (Дякую.)

dream_tiger 11.05.18 в 23:34

Enough of your nonsense, grullo! (idiot!)

#448

Досить вже маячні, grullo! (ідіоте!)

dream_tiger 11.05.18 в 23:34

Buona sera, Vieri! We were just talking about you.

#449

Buona sera, Вієрі! Ми щойно про тебе балакали.

dream_tiger 11.05.18 в 23:35

I'm surprised to see you here. I thought the Pazzi hired others to do their dirty work.

#450

Я здивований, що ти тут. Гадав, Пацці наймають тих, хто робить за них всю брудну роботу.

dream_tiger 11.05.18 в 23:37

← Попередня сторінка

Наступна сторінка →

Хвилинку...