Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Assassin's Creed II / Assassin's Creed II: Частина перша

Оригінал англійською Переклад українською

You'd better run, boy. And fast!

#701

Краще тікай, хлопче. І швидко!

dream_tiger 13.05.18 в 0:23

Vieri de'Pazzi. The youngest member of the 2nd most notorious Florentine banking family, this kid knew how to burn right through his father's money. Outside of spending sprees involving weaponry, exotic animals and clothes, he was fiercely competitive. Vieri hosted races of all kinds, boating, horseback riding, running. All of 'em rigged, of course. And get this: if, through some amazing stroke of luck he ever lost, he'd invite the winner's entire family over for a victory dinner. And serve them a meal to die for.

#702

Вієрі де'Пацці. Наймолодший член другої найбільш впливової сім'ї банкірів у Флоренції, цей хлопець знав, як транжирити батькові гроші. Поза спусканням грошей на зброю, екзотичних тварин та одяг, він надзвичайно любив змагання. Вієрі влаштовував всі види перегонів: на човнах, на конях, бігові. Всі фальсифіковані, звісно. І заціни це: якщо він через якийсь дивовижний збіг обставин програвав, то запрошував всю сім'ю переможця на святкову вечерю. І подавав їм смертельну страву.

dream_tiger 13.05.18 в 0:34

Why, Ezio? Why do you continue this pointless pursuit? Your father made the same mistake - and paid for it with his life. It seems you wish to join him. So be it. Fear not. I'll make sure your mother and sister are well cared for when you're gone...

#703

Чому, Еціо? Чому ти продовжуєш цю безглузду готитву? Твій батько вчинив ту ж помилку - і заплатив за це своїм життям. Схоже, ти хочеш приєднатись до нього. Нехай так і буде. Не бійся. Я переконаюсь, щоб про твою матір та сестру добре піклувались, коли тебе не стане...

dream_tiger 13.05.18 в 11:24

Your father tried to stop us and for that he lost his life. Tell me, how is your mother? ? [Laugh] Now, whatever will we do with you?

#704

Твій батько намагався спинити нас і втратив своє життя. Скажи, як там твоя мати? [Сміється] Тож тепер, що б нам зробити з тобою?

dream_tiger 16.05.18 в 0:07

When will you learn? We took your father's life, and still you pursued us. Your brothers followed him into the ground, yet here you are. We spared the women, but I guess this was a mistake. Once I've dealt with you, I promise I'll give them my 'full attention...'

#705

Коли ти зрозумієш? Ми забрали життя твого батька, але ти досі переслідуєш нас. Твої брати пішли за ним на той світ, а ти все ще тут. Ми пощадили жінок, та я думаю, це була помилка. Покінчу з тобою, і приділю їм всю свою увагу, обіцяю...

dream_tiger 13.06.18 в 22:06

Was the death of your father and brothers not enough of a warning?

#706

Хіба смерті твого батька та братів не було достатньо, щоб попередити тебе?

dream_tiger 16.05.18 в 0:08

When, Ezio? When will you learn? Your father made the same mistake, and paid for it with his life. It seems you wish to join him. So be it. And once you’re dealt with, I’ll make sure to give your mother and sister my ‘full attention’…

#707

Коли, Еціо? Коли ти зрозумієш? Твій батько зробив ту саму помилку, і заплатив за неї своїм життям. Схоже, ти хочеш приєднатись до нього. Нехай так і буде. І одразу, як з тобою буде покінчено, я, будь певен, потурбуюсь про твоїх матір та сестру...

dream_tiger 13.06.18 в 22:09

Oh how your mother screamed and screamed.

#708

Ох, як твоя мати кричала і кричала.

sourlemoning 21.06.18 в 14:06

When will you learn, Ezio? We took your father's life, and still you pursued us. Your brothers followed him into the ground, yet here you are. We spared the women, that you might reconsider, but this appears to have been a mistake. Once you're dealt with, I promise they'll receive my 'full attention...'

#709

Коли ти зрозумієш, Еціо? Ми забрали життя твого батька, а ти все одно переслідував нас. Твої брати пішли за ним у землю, але ти тут. Ми пощадили жінок, щоб ти передумав, але, схоже, це було помилкою. Як тільки з вами розберуться, я обіцяю, що вони отримають 'мою повну увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:21

Коли ти навчишся, Еціо? Ми забрали життя твого батька, а ти все одно переслідував нас. Твої брати пішли за ним у землю, але ти тут. Ми пощадили жінок, щоб ти передумав, але, схоже, це було помилкою. Як тільки з вами розберуться, я обіцяю, що вони отримають 'мою повну увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:21

It was unwise of you to come here, Ezio. We took your father's life, and still you pursued us. Your brothers followed him into the ground, yet here you are. We spared the women, but I guess this was a mistake. Once I've dealt with you, I promise I'll give them my 'full attention...'

#710

Було нерозумно з твого боку приходити сюди, Еціо. Ми забрали життя твого батька, а ти все одно переслідував нас. Твої брати пішли за ним у землю, але ти тут. Ми пощадили жінок, але я думаю, це було помилкою. Як тільки я розберуся з тобою, я обіцяю, що приділю їм 'всю свою увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:22

It seems you'll never learn, Ezio! We took your father's life, and still you pursued us. Your brothers followed him into the ground, yet here you are. We spared the women, but I guess this was a mistake. Once I've dealt with you, I promise I'll give them my 'full attention...'

#711

Здається, ти ніколи не зрозумієш, Еціо! Ми забрали життя твого батька, а ти все одно переслідував нас. Твої брати пішли за ним у землю, але ти тут. Ми пощадили жінок, але я думаю, це було помилкою. Як тільки я розберуся з тобою, я обіцяю, що приділю їм 'всю свою увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:22

Здається, ти ніколи не навчишся, Еціо! Ми забрали життя твого батька, а ти все одно переслідував нас. Твої брати пішли за ним у землю, але ти тут. Ми пощадили жінок, але я думаю, це було помилкою. Як тільки я розберуся з тобою, я обіцяю, що приділю їм 'всю свою увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:22

Bravo! Bravo! An impressive display. A pity your father couldn't be here to see it. He might still be alive, had he not been so insistent on disrupting our plans; A trait you seem to have inherited. We spared the women in the hopes you might give up this pursuit - clearly a mistake. Once I've dealt with you, I promise I'll give them my 'full' attention...

#712

Браво! Браво! Вражаючий показ. Шкода, що твого батька тут не буде. Можливо, він все ще був живим, якби не був таким наполегливий у зриві наших планів; риса, яку ти, здається, успадкував. Ми пощадили жінок в надії, що ти не переслідуватимеш - це явно була помилка. Як тільки я розберуся з тобою, я обіцяю, що приділю їм 'всю свою увагу...'

sourlemoning 21.06.18 в 14:24

Intruso! Intruso!

#713

Intruso! Intruso!

dream_tiger 13.06.18 в 22:10

There! That one!

#714

Там! Он той!

Tarasllg 19.06.18 в 14:03

It seems you've succeeded.

#715

Схоже, ти впорався.

dream_tiger 16.05.18 в 0:08

Count it.

#716

Перерахуй.

dream_tiger 16.05.18 в 0:09

It's all there.

#717

Все на місці.

dream_tiger 16.05.18 в 0:09

We'll see.

#718

Побачимо.

dream_tiger 16.05.18 в 0:09

Come.

#719

Підійди.

dream_tiger 16.05.18 в 0:09

You seem nervous.

#720

Виглядаєш знервовано.

dream_tiger 16.05.18 в 0:09

I did as you asked. Where is your master?

#721

Я зробив те, про що ти просив. Де твій господар?

dream_tiger 16.05.18 в 0:11

Look at this! Look! Here on the carpet! You brought this filth into my house! Clean it up! Now!

#722

Подивись на це! Глянь! На килимі! Ти приніс цей бруд в мій дім! Прибери! Негайно!

dream_tiger 16.05.18 в 0:12

Mi Dispiace, Master! I'm sorry!

#723

Mi Dispiace, Господарю! Пробачте!

dream_tiger 16.05.18 в 0:12

If I see so much as even a STAIN when I return, I'll have your head! And I don't mean it metaphorically, my friend. I will literally CHOP OFF YOUR HEAD!

#724

Якщо я побачу хоча б ПЛЯМКУ, коли повернусь, я голову тобі відірву! І це не метафора, друже мій. Я буквально ВІДРУБАЮ ТОБІ ГОЛОВУ!

dream_tiger 16.05.18 в 0:14

What?!

#725

Що?!

dream_tiger 16.05.18 в 0:14

Hello, Ezio.

#726

Привіт, Еціо.

dream_tiger 13.05.18 в 11:25

Oh...

#727

Ох...

dream_tiger 13.05.18 в 11:25

Please. No need for such displays. They make me uncomfortable.

#728

Прошу. Не потрібно вистав. Мені незручно від них.

dream_tiger 13.05.18 в 11:27

We are all equals here.

#729

Ми всі рівні тут.

dream_tiger 14.05.18 в 19:44

Come. Walk with me a moment...

#730

Ходімо. Пройдімося трошки...

dream_tiger 14.05.18 в 19:45

You seem surprised, my boy. And why? Because society says I should dress in tatters and drink too much? No grazie. I'll be the man I choose to be.

#731

Виглядаєш здивованим, хлопчику мій. І чому? Бо суспільство стверджує, що я маю носити шмаття і пиячити? Ні, дякую. Я буду тим, ким сам оберу.

dream_tiger 14.05.18 в 19:47

I sense we are alike in this respect...

#732

Я відчуваю, що тут ми схожі...

dream_tiger 16.05.18 в 0:15

First things first: Why have you come to me?

#733

Перш за все: чому ти прийшов до мене?

dream_tiger 14.05.18 в 19:48

I need access to Palazzo Seta.

#734

Мені потрібно в Палаццо Сета.

dream_tiger 14.05.18 в 19:48

A dangerous proposition. The merchants war with one another, and that place has become a fortress.

#735

Небезпечна ідея. Торговці воюють одне з одним, і те місце стало фортецею.

dream_tiger 14.05.18 в 19:49

Oh, I know. I wouldn't be here otherwise.

#736

О, я знаю. Інакше я не був би тут.

dream_tiger 14.05.18 в 19:50

But yes, perhaps I can be of assistance...

#737

Але так, можливо я зможу допомогти...

dream_tiger 14.05.18 в 19:51

...provided you can help me.

#738

...якщо ти зможеш допомогти мені.

dream_tiger 14.05.18 в 19:51

Why is there always a price...?

#739

Чому завжди є ціна...?

dream_tiger 14.05.18 в 19:52

What? I should help you out of the kindness of my heart? I assume you spend your days doing favors for people, then? Ezio di Firenze - altruist for hire?

#740

Що? Я маю допомагати тобі, бо в мене добре серце? Підозрюю ти проводиш свої дні, роблячи людям послуги? Еціо з Флоренції - альтруїст за наймом?

dream_tiger 14.05.18 в 19:54

I don't charge for my services.

#741

Я не стягую плату за свої послуги.

dream_tiger 14.05.18 в 19:54

Not money, but you profit in your own way. What is it you seek? Fame? Vindication?

#742

Нехай не гроші, але свою вигоду ти все-одно отримуєш. Що ти шукаєш? Славу? Визнання?

dream_tiger 14.05.18 в 19:56

Acceptance?

#743

Схвалення?

dream_tiger 14.05.18 в 19:56

Ahh. Of course.

#744

А. Звісно.

dream_tiger 14.05.18 в 19:58

Let's get down to business. I have four men stationed throughout the commercial district. Visit with them and do as they ask. Attend to their needs and I'll attend to yours.

#745

Перейдімо до справ. В мене є чотири людини, вони знаходяться в комерційному районі. Відвідай їх, і зроби те, що вони попросять. Подбай про їхні потреби, і я подбаю про твої.

dream_tiger 14.05.18 в 20:01

Consider it done.

#746

Вважай, зроблено.

dream_tiger 14.05.18 в 20:01

Come.

#747

Підійди.

dream_tiger 16.05.18 в 0:15

The gap's too wide. I can't jump that high. I'll have to find another way...

#748

Розрив занадто широкий. Я не зможу стрибнути так високо. Треба знайти інший шлях...

dream_tiger 14.05.18 в 20:03

There's too much space between the ledge and window... I can't jump that high. I have to find another way.

#749

Завеликий проміжок між виступом і вікном... Я не можу стрибнути так високо. Треба знайти інший спосіб.

dream_tiger 14.05.18 в 20:05

Let's see. How best to get inside? Those guards shouldn't be a problem... And then once they're dealt with, I'll scale the wall. Oh. This isn't good. There's too much space between that ledge and window. I'll never make that jump. I need to find another way...

#750

Подивимось. Як краще потрапити всередину? Ці вартові не повинні становити проблему... Коли закінчу з ними, підіймусь по стіні. Ох. Це погано. Завеликий проміжок між виступом і вікном. Я ніколи так не стрибну. Треба придумати щось інше...

dream_tiger 14.05.18 в 20:08

← Попередня сторінка

Наступна сторінка →

Хвилинку...