Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Assassin's Creed II / Assassin's Creed II: Частина перша

Оригінал англійською Переклад українською

The Italian Renaissance.

#1

Італійське Відродження.

dream_tiger 9.05.18 в 17:49

They say it was an age of enlightenment. They speak of tremendous advancements in art, science, and philosophy.

#2

Вони кажуть, що це був вік просвітництва. Вони говорять про величезні досягненя у мистецтві, науці та філософії.

sourlemoning 8.05.18 в 20:12

But this is only part of the story... And the truth is something else entirely.

#3

Але це лише частина історії... Та правда-це щось зовсім інше.

sourlemoning 8.05.18 в 20:12

A powerful chapter of human history... But a chapter writ in blood.

#4

Могутній розділ людської історії... Однак кривавий розділ.

dream_tiger 9.05.18 в 19:29

A golden age for mankind dawned as ancient knowledge was brought back into the light. Great advancements followed: in art, science, and engineering. It was a time of learning. A time of reconstruction. A time of progress.

#5

Золота доба людства розпочалась, коли древні знання було повернено. За цим йшли великі успіхи: в мистецтві, науці та техніці. Це був час вивчення. Час реконструкції. Час прогресу.

dream_tiger 9.05.18 в 19:40

But there were those who remembered what had come before. For nearly 600 years prior, civilization had rotted in the mire of the Dark Ages.

#6

Але були ті, хто пам'ятав, що було раніше. Протягом майже 600 років тому, цивілізація вже згнила в болоті Середньовіччя.

sourlemoning 10.05.18 в 9:40

Та були й ті, хто пам'ятав, що було до цього. Протягом майже 600 років цивілізація гнила в болоті Середньовіччя.

dream_tiger 15.05.18 в 22:02

And some preferred things as they were... Men who would stop at nothing to see the darkness - and their power - returned.

#7

І деякі переважні речі, якими вони були... Чоловіки, які не зупиняться ні перед чим, щоб побачити темряву - і її потужність - повернулась.

sourlemoning 10.05.18 в 9:50

+2

For them, the Renaissance was something else entirely. A time of greed, corruption, and death.

#8

Для них, Відродження було чимось зовсім іншим. Час жадібності, корупції і смерті.

sourlemoning 10.05.18 в 9:43

And so mankind sat upon a threshold - between the darkness and the light.

#9

І так людство сиділо на порозі між темрявою і світлом.

sourlemoning 10.05.18 в 9:43

Тож людство знаходилось на розломі - між темрявою та світлом.

dream_tiger 13.06.18 в 22:57

The Italian Renaissance. History tells us it was a golden age for mankind. Great advancements in art, science, engineering, and philosophy. It was a time of learning. A time of reconstruction. A time of progress.

#10

Італійське Відродження. Історія говорить нам, що це був золотий вік для людства. Великих досягнень у мистецтві, науці, техніці і філософії. Це був час навчання. Час реконструкції. Час прогресу.

sourlemoning 10.05.18 в 9:54

+2

But it was also a time of chaos. Of bloodshed, corruption, and deceit. The Italian citystates fought amongst themselves and foreign agressors, each seeking to build an empire... to rule the world.

#11

Але це був і час хаосу. Кровопролиття, корупції та обману. Ітілійські поліси бились між собою та з іноземними агресорами, кожен прагнув побудувати імперію... щоб керувати світом.

dream_tiger 15.05.18 в 21:37

History contents itself with simple tales of Mona Lisas and flying machines. But the legacy of the Renaissance reaches far deeper than a few works of art.

#12

Історія наповнена простими історіями про Мона Ліз і літаючі машини. Та спадок Відродження сягає набагато глибше, ніж кілька творів мистецтва.

dream_tiger 15.05.18 в 21:41

Mankind stood uncertain at the threshold between two ages: light and dark. And for every luminary who sought to move us forward, there was an army waiting to push them back.

#13

Людство непевно стояло на розломі між двома віками: світлим і темним. І на кожного, хто прагнув рухати нас вперед, чекала армія тих, що були готові відштовхнути його назад.

dream_tiger 15.05.18 в 21:53

And for every wealthy Florentine or Venetian who might enjoy the works of Michelangelo or worship at Saint Peter's, there were a thousand destitute and hopeless - who struggled daily to survive.

#14

І на кожного заможного Флорентійця чи Венеціанця, який міг насолоджуватись роботами Мікеланджело чи поклонятись Святому Петру, були тисячі бідних та знедолених, які мусили боротись за виживання щодня.

dream_tiger 15.05.18 в 21:56

It is a legacy that has been hidden... It's implications too dangerous to reveal. Until now.

#15

Це спадок, який приховували... Його подробиці було надто небезпечно розкривати. До сьогодні.

dream_tiger 15.05.18 в 21:59

The Italian Renaissance. History tells us it was a golden age for mankind. A time of discovery and progress.

#16

Італійське Відродження. Історія розповідає нам, що це були золоті часи людства. Часи відкриттів та прогресу.

dream_tiger 15.05.18 в 22:04

But it was also a time of chaos. Of bloodshed and corruption.

#17

Але це також був час хаосу. Кровопролиття і корупції.

sourlemoning 10.05.18 в 10:06

And for every wealthy Florentine or Venetian who might enjoy the works of Michelangelo or worship at Saint Peter's, there were a thousand destitute and hopeless - who struggled daily to survive.

#18

І на кожного заможного Флорентійця чи Венеціанця, який міг насолоджуватись роботами Мікеланджело чи поклонятись Святому Петру, були тисячі бідних та знедолених, які мусили боротись за виживання щодня.

dream_tiger 15.05.18 в 22:05

History contents itself with simple tales of Mona Lisas and flying machines. But the legacy of the Renaissance reaches far deeper than a few works of art.

#19

Історія наповнена простими історіями про Мона Ліз і літаючі машини. Та спадок Відродження сягає набагато глибше, ніж кілька творів мистецтва.

dream_tiger 15.05.18 в 22:06

It is a truth that has been hidden... It's implications too dangerous to reveal.

#20

Це істина, яка була прихована... І наслідки занадто небезпечні, щоб розкрити її.

sourlemoning 10.05.18 в 10:05

Until now.

#21

До сих пір.

sourlemoning 8.05.18 в 20:18

До тепер.

sourlemoning 8.05.18 в 20:18

But that is not what I saw.

#22

Та це не те, що бачив я.

dream_tiger 9.05.18 в 17:40

Murder. Madness. Corruption. A sickness old as man himself. And at its root was fear. Always fear.

#23

Вбивства. Безумство. Корупція. Хвороба настільки ж стара, як і саме людство. І коренем цього був страх. Завжди страх.

dream_tiger 9.05.18 в 17:43

It's in their paintings. Their buildings. Their war machines.

#24

Це в їхніх картинах. Їх будівлях. Їх бойових машинах.

dream_tiger 9.05.18 в 17:44

Look closer. Behind what you've been taught. It's there you'll find the truth.

#25

Придивіться. Це поза тим, чого вас вчили. Там ви знайдете правду.

dream_tiger 9.05.18 в 17:47

But be warned. It comes at a price. For "he that increaseth knowledge, increaseth sorrow."

#26

Але знайте. Це впливає на ціну. Бо "хто примножує пізнання, примножує скорботу".

sourlemoning 10.05.18 в 9:56

Але майте на увазі. Це впливає на ціну. Бо "хто примножує пізнання, примножує скорботу".

sourlemoning 10.05.18 в 9:56

Та будьте обережні. Це має свою ціну. Бо "хто примножує пізнання, примножує скорботу".

dream_tiger 13.06.18 в 21:07

History calls it a Renaissance. A time of creation and discovery.

#27

Історія називає це Відродженням. Часом творінь та відкриттів.

dream_tiger 9.05.18 в 17:49

This is test dialogue. Hello.

#28

Це тестовий діалог. Привіт.

dream_tiger 9.05.18 в 17:50

This is test dialogue. Hello

#29

Це тестовий діалог. Привіт.

dream_tiger 9.05.18 в 17:50

Ah! Emilio's errand boy. Come to lend a hand?

#30

Ах! Еміліо - хлопчик на побігеньках. Прийшов, щоб допомогти?

sourlemoning 10.05.18 в 10:03

Ох! Це хлопчик на побігеньках від Еміліо. Прийшов допомогти?

dream_tiger 12.05.18 в 13:17

Not when there's still wine to drink and women to have. Once I've finished with my real work, I'll see if I can't make time for yours.

#31

Не тоді, коли ще є вино, щоб пити, і жінки, щоб мати. Як тільки я закінчу свою роботу, я подивлюсь, чи зможу приділити час твоїй.

dream_tiger 12.05.18 в 13:19

Be quick about it! Antonio won't appreciate the delay.

#32

Швидше з цим! Антоніо не стерпить затримки.

dream_tiger 12.05.18 в 13:20

I am a busy man, amicio mio. But perhaps I might have time to lend a hand. Let's hear your story and then I will decide...

#33

Я зайнята людина, amicio mio. Та, можливо, я зможу знайти час, щоб допомогти. Давай послухаємо твою історію, і потім я вирішу...

dream_tiger 15.05.18 в 22:08

Our fight against Emilio and his pawns continues. On the streets we hold our own. It's the one's above that trouble us.

#34

Наша боротьба проти Еміліо та його пішаків триває. На вулицях ми самі по собі. Це турбує нас.

dream_tiger 15.05.18 в 22:10

Archers, is it? I've done a fair bit of bow snapping in my day.

#35

Це лучники? У свій час я трохи освоїв лук.

sourlemoning 21.06.18 в 14:03

Aye. He's put lookouts on the rooftops all across the district. Armed them with bows and arrows. Their orders are simple: kill us on sight.

#36

Так. Він розмістив спостерігачів на дахах по всьому району. Озброєних луками та стрілами. В них простий наказ: вбивати нас, щойно з'явимось.

dream_tiger 15.05.18 в 22:16

Your assistance in this matter would be appreciated.

#37

Твою допомогу в цій справі добре оцінять.

dream_tiger 13.06.18 в 21:10

And well compensated, I hope?

#38

І добре компенсується, сподіваюся?

sourlemoning 24.05.18 в 16:23

І добре компенсують, сподіваюсь?

dream_tiger 13.06.18 в 21:14

You're certain to gain Antonio's favor.

#39

Ти впевнений, що отримаєш користь Антоніо.

sourlemoning 24.05.18 в 16:28

Ти отримаєш прихильність Антоніо, будь певен.

dream_tiger 13.06.18 в 21:16

It's not his favor I desire, but his access. Still - if one begets the other - well, then I suppose our interests are aligned.

#40

Я жадаю не його прихильності, а доступу до нього. І все ж - якщо одне випливає з іншого - що ж, тоді, гадаю, наші інтереси збігаються.

dream_tiger 13.06.18 в 21:20

+1

I'll get to work at once.

#41

Я приступлю до роботи відразу.

sourlemoning 10.05.18 в 10:04

Ciao Ezio! My brothers move more freely, but it's not yet enough. Keep at it.

#42

Привіт Езіо! Мої брати рухаються вільніше, але цього ще недостатньо. Тримайся!

sourlemoning 24.05.18 в 16:24

What can I say? I'm a busy man. Many compete for my attention -

#43

Що я можу сказати? Я зайнята людиною. Багато хто змагається за мою увагу -

sourlemoning 24.05.18 в 16:29

+1

- and affection! But you have my word: those archers will be dealt with.

#44

- і прихильність! Але обіцяю тобі: з цими лучниками буде покінчено.

dream_tiger 13.06.18 в 21:27

Ezio! Gratzie for your dedication to our cause. Again the streets are ours. And now the rooftops too! Antonio will hear of your fine work.

#45

Еціо! Дякую за твою відданість нашій справі. Вулиці знову наші. І дахи відтепер теж! Антоніо почує про твою добру роботу.

dream_tiger 15.05.18 в 22:19

He'd better! Charity's not my mission.

#46

Він краще! Благодійність - це не моя місія.

sourlemoning 10.05.18 в 10:04

Краще б так і було! Благодійність не належить до моїх завдань.

dream_tiger 15.05.18 в 22:20

That's strange, seeing as Antonio seems to be all about delays!

#47

Це дивно, так як Антоніо, здається, все про затримки!

Tarasllg 19.06.18 в 13:56

Let me guess... My mission is to do unto them as they've done unto you?

#48

Дай вгадаю... Моя місія - зробити їм так, як вони зробили вам?

sourlemoning 10.05.18 в 10:04

I need your help.

#49

Мені потрібна твоя допомога.

dream_tiger 9.05.18 в 17:52

Ben trovato (Good to see you) Ugo. What's the trouble?

#50

Ben trovato (Радий бачити тебе), Уго. В чому проблема?

dream_tiger 10.05.18 в 0:52

Наступна сторінка →

Хвилинку...