Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней / Дивовижна палеонтологія. Історія Землі та життя на ній: Авторское предуведомление

Оригінал російською Переклад українською

Цель настоящего учебного курса мне видится в том, чтобы у ученика возникла максимально целостная картина функционирования биосферы Земли в процессе ее исторического развития. Между тем одно из положений теории систем гласит: систему невозможно оптимизировать по двум независимым параметрам одновременно; в частности, добиваясь целостности рисуемой картины, неизбежно приходится жертвовать ее детальностью, или наоборот. Попытка запихнуть в голову ученика побольше конкретных фактов в отсутствие некоей обобщающей концепции неизбежно приведет нас к созданию ухудшенной копии старого университетского курса палеонтологии – унылого мартиролога вымерших организмов, который по сдаче экзамена следует забыть, как страшный сон. Именно поэтому во многих случаях я вполне сознательно жертвовал палеонтологической и геологической конкретикой в пользу теоретических (иногда к тому же – в достаточной степени умозрительных) обобщений.

#1

Мету цього навчального курсу я бачу в тому, щоб в учня виникла максимально цілісна картина функціонування біосфери Землі в процесі її історичного розвитку. Тим часом одне з положень теорії систем проголошує: систему неможливо оптимізувати за двома незалежними параметрами водночас; зокрема, домагаючись цілісності намальованої картини, неминуче доводиться жертвувати її детальністю, або навпаки. Спроба запхати в голову учня якнайбільше конкретних фактів за відсутності якоїсь узагальнюючої концепції неминуче призведе нас до створення погіршеної копії старого університетського курсу палеонтології - похмурого мартирологу вимерлих організмів, що має бути забутий як страшний сон відразу після здачі іспиту. Саме тому у багатьох випадках я цілком свідомо жертвував палеонтологічної і геологічної конкретикою на користь теоретичних (іноді, до того ж, - достатньо абстрактних) узагальнень.

mazin413 27.09.16 в 9:25

Поскольку этот учебный курс предназначен не для «среднестатистического школьника», а для людей, собирающихся связать свою судьбу с наукой, есть смысл по мере возможности демонстрировать здесь всю «научную кухню»: ход рассуждений, приведших исследователя к обсуждаемым выводам, историю борьбы различных теорий и т.д. При этом я старался честно указывать на слабые стороны не только прошлых, но и ныне господствующих научных концепций; кое-кому это, возможно, покажется «подрывом авторитета науки в глазах школьника», но я думаю иначе. Выбирая форму изложения, я постарался приблизить ее (насколько это возможно) к реальному научному тексту – пусть приучаются. Кстати, выделение светлым курсивом терминов и названий организмов означает, что об этом есть статья в соответствующем словаре в конце книги. (Так же выделены латинские названия видов и родов.)

#2

Через те, що цей навчальний курс призначено не для "пересічного школяра", а для людей, які збираються пов'язати свою долю з наукою, є сенс у міру можливості демонструвати тут усю "наукову кухню": хід думок, які привели дослідника до обговорюваних висновків, історію боротьби різних теорій тощо. При цьому я намагався чесно вказувати на слабкі сторони не тільки минулих, але й пануючих наукових концепцій; декому це, можливо, видастся "підривом авторитету науки в очах школяра", проте я вважаю інакше. Обираючи форму викладення, я доклав зусиль, щоб наблизити її (наскільки це можливо) до реального наукового тексту - нехай звикають. До речі, виділення світлим курсивом термінів та назв організмів означає, що про них є стаття у відповідному словникові у кінці книги. (Також виділено латинські назви видів та родів.)

Hasta167 27.09.16 в 22:32

Эйнштейн как-то заметил (вполне справедливо), что если ученый не в состоянии объяснить ребенку суть своей работы на доступном для того уровне, это свидетельствует о его профессиональной непригодности. Все так, однако по ходу обсуждения у нас будет возникать необходимость обращаться к знаниям, накопленным в иных, чем палеонтология, областях (они излагаются в дополнительных, «вставных» главах, предназначенных лишь для желающих). Честно говоря, я никак не могу поручиться, что мое изложение, к примеру, принципов неравновесной термодинамики, которая, разумеется, не входит в сферу моих профессиональных занятий, будет достаточно квалифицированным и, тем более, – доходчивым.

#3

Айнштайн якось зауважив (цілком справедливо), якщо вчений не в змозі пояснити дитині сутність своєї праці на доступному для того рівні, це свідчить про його професійну непридатність.Усе так, але під час обговорення у нас виникатиме необхідність звертатися до знань, накопичених в інших. ніж палеонтологія, галузях (вони викладаються у додаткових, "вставних"розділах, призначених лише для бажаючих). Чесно кажучи, я у жодному разі не можу поручитися, що моє викладення, наприклад, принципів нерівноважної термодинаміки, яка, зрозуміло, не входить у сферу моїх професійних занять, буде достатньо кваліфікованим і, тим більше, - дохідливим.

Hasta167 27.09.16 в 22:41

Хочу также предупредить, что иногда я буду излагать факты и обобщения последних лет, которые в принципе могут быть названы «недостаточно проверенными» или, во всяком случае, «необщепринятыми». По этому поводу придется заметить, что в палеонтологии с «общепринятостью» концепций дела вообще обстоят неважно; вероятно, это общая черта всех наук, занимающихся событиями прошлого, – ведь в них прямо подтвердить или опровергнуть некую теорию можно, лишь имея в своем распоряжении пресловутую машину времени. В этой связи мне кажется уместным изложить одну назидательную историю, коей я сам был свидетелем.

#4

Також хочу попередити, що іноді я буду викладати факти та узагальнення останніх років, які у принципі можуть бути названі "недостатньо перевіреними" чи, у будь-якому випадку, "незагальноприйнятими". З цього приводу доведеться зауважити, що у палеонтології з "загальноприйнятістю" концепцій справи йдуть кепсько; ймовірно, це загальна риса усіх наук, які займються подіями минулого, - адже у них прямо підтвердити або спростувати певну теорію можна, лише маючи своєму розпорядженні горезвісну машину часу. У зв'язку з цим мені видається доречним викласти одну повчальну історію, свідком якої я був.

Hasta167 27.09.16 в 22:59

Несколько лет назад в Палеонтологическом институте Академии наук, где я имею честь работать, проходила научная конференция, посвященная климатам прошлого. Присутствовал весь цвет отечественной палеонтологии (а поскольку в этой области Россия, как ни странно, продолжает оставаться одним из признанных лидеров, – то и мировой, соответственно, тоже). При разработке представленных на ней палеоклиматических реконструкций были мобилизованы все возможности современной науки – от тончайшего геохимического и радиоизотопного анализа до новейших методов компьютерного моделирования.

#5

Кілька років тому у Палеонтлогічному інституті Академії наук, де я маю чест працювати, проходила наукова конференція, присвячена кліматам минулого. Був присутній увесь цвіт вітчизняної палеонтології (а оскільки у цій галузі Росія, як не дивно, залишається одним з визнаних лідерів, - то й світової, відповідно, також). Для розробки представлених на ній палеокліматичних конструкцій були мобілізовані усі можливості сучасної науки - від найтоншого геохімічного та радіоізотопного аналіза до новітніх методів комп'ютерного моделювання.

Hasta167 27.09.16 в 23:02

Когда дело дошло до обсуждения докладов, на трибуну вышел профессор N, известный едкостью своих оценок, и начал так: «Глубокоуважаемые коллеги! Я категорически настаиваю на том, что Земля круглая. (Легкий шум в зале.) Я настаиваю также на том, что Земля вертится, а ось ее вращения наклонена относительно плоскости эклиптики. Из этих трех обстоятельств следует, как вам должно быть известно из курса географии для шестого класса средней школы, существование экваториально-полярного температурного градиента, западного переноса в атмосфере и смены времен года. (Шум в зале сменяется полной тишиной.) Так вот, обращаю ваше внимание на то, что в подавляющем большинстве представленных здесь палеоклиматических реконструкций нарушается по меньшей мере одно из этих исходных условий...».

#6

Коли справа дійшла до обговорення доповідей, на трибуну вийшов професор N, відомий уїдливістю своїх оцінок, й почав так: "Вельмишановні колеги! Я категорично наполягаю, що Земля кругла. (Легкий шум у залі.) Я наполягаю також на тому, що вона обертається, а вісь її обертання нахилена відносно площини екліптики. З цих трьох обставин виходить, як вам має бути відомо з курсу географії для шостого класу середньої школи, існування екваторіально-полярного температурного градієнту, західного переносу в атмосфері та зміни пір року. (Галас у залі змінився повною тишею.) Так ось, звертаю вашу увагу на те, що у переважній більшості представлених тут палеокліматичних реконструкцій порушуться щонайменше одна з цих вихідних умов..."

Hasta167 27.09.16 в 23:08

Вряд ли в палеонтологии найдется реконструкция, по поводу которой между специалистами наблюдалось бы полное единодушие.

#7

Навряд чи у палеонтології знайдеться реконструкція, з приводу якої між спеціалістами спостерігалася б повна одностайність.

Hasta167 27.09.16 в 23:09

И можно сколь угодно глубоко сопоставлять различные точки зрения, основываясь и на литературе, и на личных оценках специалистов в данной области, однако конечный выбор – и сопряженная с ним моральная ответственность – все равно ложится на плечи составителя курса. Главное же при таком выборе, как я полагаю, – это не забывать хотя бы о том, что «Земля круглая» – и так далее...

#8

І можна скільки завгодно глибоко зіставляти різні точки зору, спираючись і на літературу, і на особисті оцінки фахівців з даної області, проте кінцевий вибір - і пов'язана з ним моральна відповідальність - все одно лягають на плечі автора курсу. І головне при такому виборі, я вважаю, - не забувати хоча б про те що «Земля кругла», - і так далі ...

mazin413 27.09.16 в 9:32

Пользуясь случаем, выражаю глубокую признательность своим коллегам, геологам и биологам – О. А. Афанасьевой, В. Ю. Дмитриеву, А. Ю. Журавлеву, Г. А. Заварзину, Е. Н. Курочкину, А. А. Карху, О. А. Лебедеву, В. М. Моралеву, А. Ю. Розанову, А. Г. Сенникову, М. А. Федонкину, А. Б. Шипунову, чьими консультациями я пользовался в процессе работы. Особую благодарность я хотел бы выразить М. Б. Бурзину, В. В. Жерихину, А. Г. Пономаренко и А. С. Раутиану, взявшим на себя труд прочесть рукопись и высказать ценные критические замечания. Благодарю московскую гимназию № 1543 и ее директора Ю. В. Завельского за предоставленную мне возможность разрабатывать и совершенствовать этот спецкурс в 1995–1999 годах.

#9

Користуючись нагодою, висловлюю глибоку вдячність своїм колегам, геологам та біологам О. А. Афанасьєвій, В. Ю. Дмитрієву, А. Ю. Журавльову, Г. А. Заварзину, Є. Н. Курочкину, А. А. Карху, О. А. Лебедеву, В. М. Моралеву, А. Ю. Розанову, А. Г. Сенникову, М. А. Федонкину, А. Б. Шипунову, до консультацій з якими я вдавався у процесі роботи. Особливу вдячність я хотів би висловити М. Б. Бурзину, В. В. Жерихину, А. Г. Пономаренко та А. С. Раутіану, які узяли на себе відповідальність прочитати рукопис та зробити цінні критичні зауваження. Дякую московській гімназії №1543 ті її директору Ю. В. Завельському за надану мені можливість розробляти та вдосконалювати цей курс у 1995-1999 роках.

Hasta167 27.09.16 в 23:16

Хвилинку...