Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Лікарня Аркхема (2009): DLC

Оригінал російською Переклад українською

Is that a cut I see, Bats?

#1

Невже ти порізався, Бетс?

VoronXVI 8.07.18 в 10:49

Oh, poor Bats. I do believe you're bleeding.

#2

Ох, бідний Бетс. Я бачу ти стікаєш кров'ю.

VoronXVI 8.07.18 в 10:55

Sorry, old chap. I think one of my boys may have roughed you up a little back there.

#3

Пробач, друзяко. Здається один з моїх хлопців трішки зачепив тебе.

VoronXVI 8.07.18 в 10:56

I think you've got a little cut on your face, Bats. Hold still and I'll make it bigger.

#4

Схоже, у тебе маленька подряпина на обличчі, Бетс. Стій сумирно, я зроблю її більшою.

VoronXVI 8.07.18 в 10:57

You don't look so good, Bats. Wanna give up now?

#5

Ти поганенько виглядаєш, Бетс. Хочеш здатись?

VoronXVI 8.07.18 в 10:58

Let's see... bruising... retinal bleeding. Yup. Looks like you felt that round.

#6

Погляньмо... синьці... кровотеча з очей. Ага. Схоже ти продув цей раунд.

VoronXVI 8.07.18 в 11:00

You really don't look so good, Bats. I'm sure there's a nice warm cell round here you can rest up in.

#7

Ти дійсно поганенько виглядаєш, Бетс. Впевнений тут є хороша тепла камера, де ти можеш відпочити.

VoronXVI 8.07.18 в 11:00

Can anyone hear an ambulance? No? Pity. Looks like the Bat will be needing one soon.

#8

Хтось чує сирену "швидкої"? Ні? Шкода. Схоже кажану вона скоро знадобиться.

VoronXVI 8.07.18 в 11:01

Have you got blood in your eyes, Bats? You can't win. Just lie down and my boys will end it quickly.

#9

Тобі що кров у очі потрапила, Бетс? Ти не переможеш. Лягай на землю, мої хлопці це швидко закінчать.

VoronXVI 8.07.18 в 11:01

I thought you'd last longer than this. At this rate you'll be a bag of bleeding bones before the night is done.

#10

Я думав ти довше протримаєшся. Такими темпами ти станеш схожий на закривавлений мішок з кістками ще до ранку.

VoronXVI 8.07.18 в 11:02

Ladies and murderers. Welcome to the big fight. Batman! You're going down. Fight!

#11

Леді та маніяки. Ласкаво просимо до великої бійки. Бетмен! Тобі кінець. Бій!

VoronXVI 8.07.18 в 11:02

Good evening Arkham Asylum. Tonight we will all watch Batman... DIE!

#12

Доброго вечора, Аркхем. Сьогодні ми побачимо як Бетмен... ПОМРЕ!

VoronXVI 8.07.18 в 11:03

It's the main event! Batman versus the most horrible, the most violent and, if I might add, downright ugly members of Blackgate Death Row.

#13

Головна подія! Бетмен проти найжахливіших, найжорстокіших і, дозвольте додати, найогидніших смертників Блекґейт.

VoronXVI 8.07.18 в 11:03

It's the big fight. Who will win? The hardened killers, the merciless murderers or Batman? Let's see.

#14

Оце так бійка. Хто переможе? Загартовані вбивці, безжальні горлорізи чи Бетмен? Погляньмо.

VoronXVI 8.07.18 в 11:05

Did I tell you I was going to kill each henchman who failed to beat you? No? Oh, sorry, must have slipped my mind.

#15

Я казав тобі, що вб'ю кожного підручного, якого ти поб'єш? Ні? Ой, вибач, певно, вилетіло з голови.

VoronXVI 8.07.18 в 11:05

Nice moves, Bats. Thanks for showing me them.

#16

Гарні рухи, Бетс. Дякую, що показав їх мені.

VoronXVI 8.07.18 в 11:06

Don't get too cocky, Batman. I'll get you next time.

#17

Не задирай носа, Бетмене. Наступного разу отримаєш.

VoronXVI 8.07.18 в 11:15

So, you win again. It's a shame that while you've been fighting, I've had everyone you love brutally murdered. Only joking!

#18

Отже, ти знову переміг. Шкода, що поки ти тут бився, я брутально вбив усіх, кого ти любиш. Та я жартую!

VoronXVI 8.07.18 в 11:17

So you won, big deal. I've got much bigger plans for you.

#19

Отже ти переміг, то й що. У мене є більші плани на тебе.

VoronXVI 8.07.18 в 11:18

Don't get too cocky, Bats. I was just softening you up.

#20

Не задирай носа, Бетмене. Я просто пожалів тебе.

VoronXVI 8.07.18 в 11:15

Yawn-a-roony. We both know you eat punks like that for breakfast. I've got some real surprises waiting for you.

#21

Нудно. Ми обидва знаємо, що ти таких шмаршачів на сніданок їси. Я підготував для тебе справжні сюрпризи.

VoronXVI 8.07.18 в 11:19

What? You... oh, Bats... I really am going to have to hunt you down and kill you one of these days.

#22

Що? Ти... ох, Бетс... Мені треба якось вистежити тебе і вбити нарешті.

VoronXVI 8.07.18 в 11:21

Come on, boys. He's just one man. One man dressed like a lunatic and armed to the teeth. Go get him!

#23

Ну ж бо, народ. Це лиш одна людина. Одна людина одягнена як лунатик і озброєна до зубів. Взяти його!

VoronXVI 8.07.18 в 11:21

Note to self. Need to order more henchmen. Good ones this time!

#24

Занотувати. Замовити більше посіпак. І цього разу, кращих!

VoronXVI 8.07.18 в 11:21

Hey, Bats. Go easy on him! For me... oh hell, what do I care? Do your worst.

#25

Ей, Бетс. Акуратніше! Заради мене... ой, та кого це колише? Пускайся берега.

VoronXVI 8.07.18 в 11:22

Round 2, fight!

#26

Раунд 2, у бій!

VoronXVI 8.07.18 в 11:22

Round 3!

#27

Раунд 3!

VoronXVI 8.07.18 в 11:22

Good evening, Gotham! And welcome to the main event.

#28

Доброго вечора, Ґотем! Ласкаво просимо на виставу.

VoronXVI 8.07.18 в 11:24

Round 1. Ding ding ding!

#29

Раунд 1. Динь, динь, динь!

VoronXVI 8.07.18 в 11:24

Let's finish this!

#30

Покінчимо з цим!

VoronXVI 8.07.18 в 20:32

Some idiot is running round the asylum dressed like a bat. I know. Crazy!

#31

Якийсь ідіот бігає психушкою, одягнений як кажан. Знаю. Безумство!

VoronXVI 8.07.18 в 11:27

Attention. We have an escaped patient. Dresses like a bat. What an idiot! Should be considered costumed and dangerous.

#32

Увага! Утік пацієнт. Одягнений як кажан. Оце ідіот! Вважати костюмованим і небезпечним.

VoronXVI 8.07.18 в 11:29

You're in my realm now! Everything is as real as I choose it to be!

#33

Тепер ти у моєму світі! Я обираю, що тут реальне, а що ні!

VoronXVI 8.07.18 в 11:30

You cannot escape my gaze. You will die here!

#34

Ти не втечеш від мого погляду. Тут ти помреш!

VoronXVI 8.07.18 в 11:31

Look around you. These are the broken fragments of your mind!

#35

Поглянь навколо. Це розбиті уламки твоєї свідомості!

VoronXVI 8.07.18 в 11:32

I will tear your mind apart!

#36

Я пошматую твій розум!

VoronXVI 8.07.18 в 11:32

Are you scared, little Bat? Do you need your mommy?

#37

Ти наляканий, кажанчику? Покликати твою мамцю?

VoronXVI 8.07.18 в 11:33

Welcome to my world, Batman!

#38

Вітаю у моєму світі, Бетмене!

VoronXVI 8.07.18 в 11:33

Dare to step into my gaze!

#39

Наважся показатись мені!

VoronXVI 8.07.18 в 15:36

Keep hiding, Batman. I will find you.

#40

Ховайся далі, Бетмене. Я знайду тебе.

VoronXVI 8.07.18 в 11:51

What are you, Batman? Chicken?

#41

Що таке, Бетмене? Злякався?

VoronXVI 8.07.18 в 11:52

Are you scared to come out and face your fears, Batman?

#42

Боїшся вийти і подивитись у лице своєму страху, Бетмене?

VoronXVI 8.07.18 в 11:54

Is your mind playing tricks on you, or am I?

#43

Це твій розум грається з тобою, чи я?

VoronXVI 8.07.18 в 15:41

Can you believe what you see, Batman?

#44

Ти віриш у те що бачиш, Бетмене?

VoronXVI 8.07.18 в 20:35

Oh, I won't rush things this time. I'm going to savor every moment of your terror as I slowly destroy you.

#45

О, цього разу не поспішатиму. Я насолоджуватимусь кожним моментом твоїх жахіть, повільно знищуючи тебе.

VoronXVI 14.07.18 в 14:36

I think you need a little more!

#46

Гадаю, тобі потрібно ще!

VoronXVI 8.07.18 в 20:38

Is the world falling apart or just your mind? Are you scared? Embrace it.

#47

Світ розвалюється на шматки чи лиш твій розум? Ти наляканий? Визнай це.

VoronXVI 8.07.18 в 20:40

Tell me, what demons do you have left to beat? Shall we see?

#48

Скажи, яких демонів тобі залишилось перемогти? А ну глянемо?

VoronXVI 14.07.18 в 14:38

I wonder what you think you're fighting, Batman. Tell me. Demons? Monsters? Or just more skeletons from your past?

#49

Мені цікаво, з ким по твоєму ти б'єшся, Бетмене. Скажи. Демони? Монстри? Чи просто ще більше скелетів з минулого?

VoronXVI 14.07.18 в 14:40

You're fighting back. Good. It can only weaken your resolve.

#50

Ти опираєшся. Добре. Це тільки послабить твою рішучість.

VoronXVI 14.07.18 в 14:41

Наступна сторінка →

Хвилинку...