Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Лікарня Аркхема (2009): CombatCave

Оригінал російською Переклад українською

I've been digging deeper into Dr. Young. According to her bank records, there have been multiple payments, starting last April until 2 months ago. Then nothing.

#1

Я накопала багацько про лікаря Янг. Згідно з її банківськими записами, було декілька платежів, починаючи з квітня і останній 2 місяці тому. Далі - нічого.

VoronXVI 3.07.18 в 19:53

The payments came from a company owned by a Mister Jack White.

#2

Платежі надходили від компанії містера Джека Вайта.

VoronXVI 3.07.18 в 19:54

One of Joker's oldest aliases. So. Joker pays Dr. Young to create his army and then all of a sudden he stops. Doesn't make any sense.

#3

Один із старих псевдонімів Джокера. Він платив лікарю Янг аби вона створила армію для нього і раптом перестав. В цьому немає сенсу.

VoronXVI 3.07.18 в 19:55

I will find you. Rip your flesh like paper.

#4

Я знайду тебе. Порву на шматки, як газету.

VoronXVI 3.07.18 в 19:58

Why are we the ones trying to open it? This ain't even the main door. If we even get it open, we don't know what it will do.

#5

Чого саме ми маємо намагаємось відкрити їх? Це ж навіть не головний вхід. Навіть якщо відкриємо, невідомо що воно зробить.

VoronXVI 3.07.18 в 19:59

I ain't going near it, you even touch the door and it'll get you.

#6

Я не підійду до них, тільки торкнись дверей і воно схопить тебе.

VoronXVI 3.07.18 в 19:59

Yeah, you remember Mickey, right?

#7

Ага, ти ж пам'ятаєш Міккі?

VoronXVI 3.07.18 в 20:00

He was an idiot. Deserved to be eaten.

#8

Він був ідіотом. Його зжерли заслужено.

VoronXVI 3.07.18 в 20:00

I say we just tell Joker we couldn't find him. We'll be safer. No one will know.

#9

Давайте скажемо Джокеру, що не знайшли його. Тоді ми в безпеці. Ніхто не взнає.

VoronXVI 3.07.18 в 20:04

Yeah, yeah. That'll work. No one will know. It'll be sweet.

#10

Так, так. Це спрацює. Ніхто не знатиме. Було б круто.

VoronXVI 3.07.18 в 20:05

Yeah, let's just wait it out and hope that door holds!

#11

Ага, почекаємо назовні з надією, шо двері витримають!

VoronXVI 3.07.18 в 20:05

OK, but... Joker never finds out, right? He's worse than Croc.

#12

Добре, але ж... Джокер не дізнається? Він гірший за Крока.

VoronXVI 3.07.18 в 20:05

You need help there? I can call the boss for help.

#13

Тобі потрібна допомога? Я можу подзвонити босу.

VoronXVI 3.07.18 в 20:06

How long is this gonna take?

#14

Скільки часу це займе?

VoronXVI 3.07.18 в 20:06

You chicken? Then open it already.

#15

В штани напудив? Відкривай уже.

VoronXVI 3.07.18 в 20:06

I'm trying. Do it yourself if you're so bothered.

#16

Намагаюсь. Зроби це сам якщо так припекло.

VoronXVI 3.07.18 в 20:06

I'm not listening!

#17

Я не слухаю!

VoronXVI 3.07.18 в 20:07

Shut up!

#18

Заткнись!

VoronXVI 3.07.18 в 20:07

Sorry, boss. Took a little longer to find him than you figured it would.

#19

Вибач, бос. Треба більше часу для його пошуків ніж ти думав.

VoronXVI 3.07.18 в 20:07

Oh! I'm sorry. I'll try and be more precise next time I'm planning an island takeover.

#20

Ой! Пробачте. Я краще старатимусь коли наступного разу плануватиму захоплення острова.

VoronXVI 3.07.18 в 20:10

Hey, I didn't mean...

#21

Ну, я, цей, не хотів...

VoronXVI 3.07.18 в 20:11

Criticism I can take. I mean, I'm not perfect!

#22

Критику я можу прийняти. Я ж не ідеальний!

VoronXVI 3.07.18 в 20:11

Well. Come to think of it, I'm pretty close to perfect, aren't I? Where was I? Oh yes.

#23

Хоча. Якщо добре подумати, я ж близький до ідеалу? Про що я? А, точно.

VoronXVI 3.07.18 в 20:12

Criticism from a worm like you, a worm who is only crawling around free because I arranged to open his cell, is something I will not tolerate.

#24

Критика від такого хробака як ти, хробака який повзає на волі тому, що я розпорядився відкрити його камеру - цього не терпітиму.

VoronXVI 3.07.18 в 20:12

I'm sorry, boss. I didn't mean it like that. Please.

#25

Вибач, бос. Я не хотів образити. Пробач.

VoronXVI 3.07.18 в 20:12

Well, seeing how you're apologetic, I'll just have someone drive round to your house and break your wife's legs.

#26

Добре, бачу ти дійсно розкаявся. Тому лише відправлю когось поїхати до тебе додому і зламати дружині ноги.

VoronXVI 3.07.18 в 20:12

But, Joker!

#27

Але, Джокере!

VoronXVI 3.07.18 в 20:12

You got a problem with my generous nature?

#28

Тобі не подобається моя щедра пропозиція?

VoronXVI 3.07.18 в 20:18

Errr. No, um, I guess not. Errr, thanks...

#29

Ем. Ні, ам, я думаю ні. Ем, дякую...

VoronXVI 3.07.18 в 20:18

Don't mention it. Let's just consider the matter closed. Did I ever tell you the one about the guy who came home to find his wife a paraplegic?

#30

Забудь про це. Давай просто вважатимемо питання закритим. Я розповідав тобі про одного мужика, який повернувся додому, а дружина паралізована?

VoronXVI 3.07.18 в 20:22

You there? Calling all cars. Calling all cars. Wonder who got you. Croc or the Bat? Croc old boy! You there? No? Pity!

#31

Ти там? Викликаю усі машини, усі машини. Цікаво хто там. Крок чи кажан? Крок, друзяко! Ти там? Ні? Шкода!

VoronXVI 3.07.18 в 20:22

Is there something wrong with this thing? Can you hear me? Do you need to come up here and get your ears cleaned out? Got a new way. It's a killer!

#32

Із цією штукою щось не так? Ти чуєш мене? Може тобі треба піднятися сюди і прочистити свої вуха? Знаю один спосіб. Він убивчий!

VoronXVI 3.07.18 в 20:22

Hello. Are you listening to me? I'll teach you to hang up on me, you sniveling little worm!

#33

Алло. Ти слухаєш мене? Я навчу тебе як кидати трубку, паскудний малий хробак!

VoronXVI 3.07.18 в 20:22

I take it you felt that. The plants are going crazy. I'm getting seismic spikes in all locations. It's not good.

#34

Впевнена ти відчув це. Рослини просто сказились. Я отримую сейсмічні сигнали з усіх локацій. Це не добре.

VoronXVI 3.07.18 в 20:24

It's OK, I've got the mold samples. I'm heading to the Batcave to mix up the antidote.

#35

Все гаразд, у мене є зразки. Я йду до бетпечери і зроблю антидот.

VoronXVI 3.07.18 в 20:26

Good. I'd tell you to hurry, but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything.

#36

Добре. Я б сказала поквапитись, але впевнена ти знаєш, що робиш. Зв'яжись зі мною з печери, якщо буде потреба.

VoronXVI 3.07.18 в 20:27

Scan and open!

#37

Сканування!

VoronXVI 3.07.18 в 20:28

It's not down here!

#38

Воно не внизу!

VoronXVI 3.07.18 в 20:28

Joker says the Bat's got a storeroom or cave or something down here!

#39

Джокер каже кажан має сховище чи печеру чи ще шось тут унизу!

VoronXVI 3.07.18 в 20:28

No way!

#40

Та ну!

VoronXVI 3.07.18 в 20:29

Joker says he's getting his toys from somewhere. Makes sense, I guess.

#41

Джокер каже, що звідкись він бере свої іграшки. Думаю, в цьому є сенс.

VoronXVI 3.07.18 в 20:29

If it's down here, it's hidden good, so keep looking. The boss isn't happy and I don't wanna be the one to piss him off.

#42

Якщо воно тут, то добре сховане, уважно шукайте. Бос не задоволений і я не хочу бути тим, хто розізлить його.

VoronXVI 3.07.18 в 20:30

Yeah. Good point.

#43

Ага. Правильно.

VoronXVI 3.07.18 в 20:30

Batman, I've been running a simulation on the damage Ivy's plants will do if they reach Gotham.

#44

Бетмене, я проводжу симуляцію ушкоджень, які можуть завдати рослини якщо доберуться до Готема.

VoronXVI 3.07.18 в 20:30

They won't get that far. My antidote will stop them and Ivy.

#45

Вони не дотягнуться так далеко. Антидот зупинить їх і Плюща.

VoronXVI 3.07.18 в 20:31

I hope you're right. I'm here if you need me.

#46

Сподіваюсь ти правий. Я тут якщо потрібно.

VoronXVI 3.07.18 в 20:31

Хвилинку...