Batman: Arkham Asylum (2009) / Бетмен: Лікарня Аркхема (2009): Admin

Оригінал російською Переклад українською

You're mine!

#1

Ти мій!

sourlemoning 10.05.18 в 13:55

Time to die, Batman!

#2

Час умирати, Бетмен!

sourlemoning 10.05.18 в 13:55

Kick his ass!

#3

Надеріть його дупу!

sourlemoning 10.05.18 в 13:55

You're going down!

#4

Зараз ти отримаєш!

VoronXVI 10.05.18 в 19:31

It's Batman!

#5

Це Бетмен!

sourlemoning 10.05.18 в 13:54

Get him!

#6

Взяти його!

sourlemoning 10.05.18 в 13:55

Схопити його!

sourlemoning 10.05.18 в 13:55

He's here!

#7

Він тут!

sourlemoning 10.05.18 в 13:55

Batman's here!

#8

Бетмен тут!

sourlemoning 10.05.18 в 13:55

He sounds mad. Hurry up and find them.

#9

Він здається божевільним. Поспіши і знайди їх.

sourlemoning 10.05.18 в 13:56

Come on, keep looking, Joker wants the notes found. Look everywhere!

#10

Давай, продовжуйте шукати, Джокеру потрібні нотатки. Дивіться скрізь!

sourlemoning 10.05.18 в 14:00

Prize, huh? Last prize he gave out cost my buddy his legs. Joker was laughing for hours.

#11

Приз, га? Останній приз, який він видав, коштував моєму приятелеві ногами. Джокер годинами сміявся.

sourlemoning 10.05.18 в 13:57

What's going on!?

#12

Що відбувається!?

sourlemoning 10.05.18 в 13:56

I don't know. There's an army of us. Who did this?

#13

Не знаю. Там у нас є армія. Хто це зробив?

sourlemoning 10.05.18 в 14:01

It's the Bat. He's here. It must be him.

#14

Це Кажан. Він тут. Це має бути він.

sourlemoning 10.05.18 в 14:01

Maybe it was Zsasz. That guy's crazy.

#15

Можливо це був Зсасз. Цей хлопець божевільний.

sourlemoning 10.05.18 в 14:02

No way. They're all still breathing. Zsasz never leaves anyone alive.

#16

У жодному разі. Вони все ще дихають. Зсасз ніколи не залишає нікого живим.

sourlemoning 10.05.18 в 14:02

So, so what, we just wait here?

#17

Так, так що, ми просто чекаємо тут?

sourlemoning 10.05.18 в 13:59

We're staying here, then?

#18

Тоді ми залишаємось тут?

sourlemoning 10.05.18 в 13:59

I don't like this!

#19

Мені це не подобається!

sourlemoning 10.05.18 в 13:59

I don't like it any more than you do.

#20

Мені це не подобається, більше навіть чим тобі.

sourlemoning 10.05.18 в 13:59

We just stay here and keep a lookout for the Bat, or Zsasz, or whatever else did this.

#21

Ми просто залишимось тут, і продовжуємо спостерігати за Кажаном, або за Зсасзом, щоб не зробив це хтось інший.

sourlemoning 10.05.18 в 14:07

The boss wants us here, so we stay here.

#22

Бос хоче щоб ми були тут, тому ми залишаємось.

sourlemoning 10.05.18 в 13:58

This is stupid.

#23

Це тупо.

sourlemoning 10.05.18 в 13:58

It could be anywhere!

#24

Це може бути де завгодно!

sourlemoning 10.05.18 в 13:58

You found it yet?

#25

Ти вже знайшов це?

sourlemoning 10.05.18 в 13:57

It's not here!

#26

Це не тут!

sourlemoning 10.05.18 в 13:57

Where is it?

#27

Де це?

sourlemoning 10.05.18 в 13:57

Shut up. Just keep looking!

#28

Замовкни. Просто продовжуй шукати!

sourlemoning 10.05.18 в 14:07

Don't stop. Just find 'em.

#29

Не зупиняйтесь. Просто знайдіть їх.

sourlemoning 10.05.18 в 14:16

Joker wants it. We find it! No excuses.

#30

Джокер цього хоче. Ми це знайдемо! Не може бути ніяких виправдань.

sourlemoning 10.05.18 в 14:16

We've been looking for ages. It's not here!

#31

Ми шукали століттями. Це не тут!

sourlemoning 10.05.18 в 14:16

Any sign of him yet?

#32

Хтось бачить його?

VoronXVI 10.05.18 в 19:33

Geez, what're you doin'? Tryin' to get me beat up?

#33

Гей, що ти робиш? Хочеш мене на понт взяти?

VoronXVI 10.05.18 в 19:45

Shut up over there.

#34

Замовкни там.

sourlemoning 10.05.18 в 14:15

We're in the tunnel. Waiting for the Bat. Harley Quinn just went through. Why's she got the old man with her?

#35

Ми в тунелі. Чекаємо на Кажана. Гарлі Квінн шойно тут була. Чого вона тягає із собою старого?

VoronXVI 10.05.18 в 19:47

Maybe she likes older guys. Stop yakking. You'll ruin everything.

#36

Може їй подобаються старі мужики. Перестань триндіти. Ти все зіпсуєш.

VoronXVI 10.05.18 в 19:50

Geez. Calm down!

#37

Господи. Заспокойся!

sourlemoning 10.05.18 в 14:14

Tell him to shut it. Now!

#38

Скажи йому замовкнути. Зараз!

sourlemoning 10.05.18 в 14:15

Скажи йому замовкнути. Негайно!

sourlemoning 10.05.18 в 14:15

You heard that, right?

#39

Ви це чули, так?

sourlemoning 10.05.18 в 14:16

Yeah, yeah. You know where to find me. Later.

#40

Так, так. Ти знаєш, де мене знайти. Пізніше.

sourlemoning 10.05.18 в 14:17

Idiot.

#41

Ідіот

sourlemoning 10.05.18 в 14:14

Zsasz has Dr. Young trapped in the Warden's office. I've got to get out of here.

#42

Зсасз має лікаря Янг у полоні у Ворденському офісі. Я мушу вийти звідси.

sourlemoning 10.05.18 в 14:17

It's locked. I need to find another way down.

#43

Це заблоковано. Мені потрібно знайти інший шлях.

sourlemoning 10.05.18 в 14:18

Joker here with a little update for you all.

#44

Джокер тут з невеликим оновленням для всіх вас.

sourlemoning 10.05.18 в 14:13

First the good news. We have Dr. Young. Bad news is she's not talking. She's hidden a document somewhere in the mansion. I want it found!

#45

Спочатку гарна новина. У нас є лікар Янг. Погана новина - вона не розмовляє. Вона сховала документ десь у особняку. Я хочу його знайти!

sourlemoning 10.05.18 в 14:14

I've got a plan or 6 to loosen her tongue, but in the meantime, search every kook and granny. There's a prize for whoever finds them.

#46

У мене є близько шести варіантів, як розв'язати їй язика, а ви - зазирніть в усі щілини та шпарини. Хто знайде, отримає винагороду.

VoronXVI 10.05.18 в 20:43

Has anyone seen the Bat?

#47

Хто-небудь бачив Кажана?

sourlemoning 10.05.18 в 14:13

C'mon, someone must have seen where he went!

#48

Давай, хтось повинен був бачити куди він пішов!

sourlemoning 10.05.18 в 14:13

Big scary man? Wears a cape? Jumps out of the shadows and beats up useless thugs?

#49

Великий страшний чоловік? Носить плащ? Вистрибує з тіні і б'є нікчемних бандитів?

sourlemoning 10.05.18 в 14:08

Anyone? No? Good!

#50

Хтось? Ні? Добре!

sourlemoning 10.05.18 в 14:07

Наступна сторінка →

Хвилинку...