Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: U

Оригінал англійською Переклад українською

unit test framework
Ref: Graham
A tool that provides an environment for unit or component testing in which a component can be tested in
isolation or with suitable stubs and drivers. It also provides other support for the developer, such as debugging
capabilities.

#1

Конструктор компонентних тестів -- інтеґроване середовище для тестування компонентів, яке дозволяє відтестувати компонент відокремлено чи з принагідними фіктивними компонетами (заглушками) та драйверами. Крім того конструктор компонентних тестів може бути використаний розробником в якості зневаджувача.
Джерело: Ґрегем
Синонім: платформа модульних тестів

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:36

unreachable code
Synonyms: dead code
Code that cannot be reached and therefore is impossible to execute.

#2

Недосяжний програмний код -- програмний код, що не є досяжним, а отже є таким що не може бути виконаним.
Синонім: зайвий код, мертвий код

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:36

usability
Ref: ISO 9126
The capability of the software to be understood, learned, used and attractive to the user when used under
specified conditions.

#3

Зручність користування -- здатність ПЗ бути інформативним, доступним до опанування ним, застосування, бути привабливим для користувача в заданому контексті використання.
Синонім: користовність
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:36

+2

usability testing
Ref: After ISO 9126
Testing to determine the extent to which the software product is understood, easy to learn, easy to operate and
attractive to the users under specified conditions.

#4

Тестування зручності користування -- тестування, що виконується для визначення наскільки програмний продукт є інформативним, доступним до опанування, зручним у користуванні й привабливим для користувачів в заданому контексті використання.
Джерело: згідно з ДСТУ ISO/IEC 9126

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:36

+2

use case
A sequence of transactions in a dialogue between an actor and a component or system with a tangible result,
where an actor can be a user or anything that can exchange information with the system.

#5

Випадок взаємодії -- послідовність запитів у діалозі між áктором та компонентом чи системою з очевидним результатом, де áктором може виступати користувач чи будь-яка інша сторона взаємодії здатна до обміну інформацією із системою.
Синонім: опис виконання, варіант використання, сценарій використання, спосіб використання, алгоритм, юскейс, прецедент використання.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:36

+2

use case testing
Synonyms: scenario testing , user scenario testing
A black-box test design technique in which test cases are designed to execute scenarios of use cases.

#6

Тестування випадку взаємодії – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки призначені для перевірки випадків взаємодії.
Синоніми: тестування із застосуванням сценаріїв використання, тестування способів використання.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:36

+2

user acceptance testing
See Also: acceptance testing
Acceptance testing carried out by future users in a (simulated) operational environment focusing on user
requirements and needs.

#7

Користувацьке приймальне тестування -- приймальне тестування що здійснюється потенційними користувачами у робочому (або емульованому) середовищі з огляду на користувацькі вимоги й потреби.
Див. також: приймальне тестування
Синонім: приймальне тестування кінцевого користувача

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:36

Хвилинку...