Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: T

Технічна ревізія -- робочий процес колегіального обговорення що має на меті погодження щодо технічних підходів.
Джерело: Ґілб та Ґрегем, IEEE 1028
Див. також: внутрішнє рецензування
Синонім: технічне рецензування

Тест -- щонайменше один тестувальний випадок чи їх сукупність.
Джерело: IEEE 829

Тестувальний аналіз -- проведення аналізу тестувального базису та окреслення завдань тестів.
Синонім: аналіз тестування

Підхід тестування -- втілення обраної стратегії тестування на конкретному проекті. Підхід тестування зазвичай складається з: прийнятих рішень відповідно до мети (тестованого) проекту та проведеного оцінювання ризиків, точок початку тестувального процесу, застосовуваних технік складання тестів, критеріїв завершеності та типів виконуваних тестів.

Автоматизація тестування -- використання програмного забезпечення для виконання чи забезпечення робочих процесів тестування, зокрема управління тестуванням, складання тестів, їх виконання та перевірки результатів.

Тестувальний базис – всі документи від яких походять вимоги до компонента чи системи. Документація, що на ній ґрунтуються тестувальні випадки. Тестувальний базис вважається затвердженим якщо змінення документа можливе лише шляхом формалізованої процедури.
Джерело: згідно з TMap
Синонім: базис тестування, первинна документація тестування

тестувальний випадок – сукупність входових значень, передумов виконання, сподіваних результатів та післяумов виконання, що були розроблені для конкретної задачі тесту або тестувальної ситуації, як-от перевірка конкретного шляху виконання чи перевірка відповідності певній вимозі.
Джерело: згідно IEEE 610
Синонім: випадок тестування, атомарний тест, тестовий варіант

Специфікаіція тестувальних випадків -- документ що містить набір тестувальних випадків для тестованого елементу (профіль тесту, входові дані, тестувальні процеси, сподівані результати та передумови виконання).
Джерело: згідно IEEE 829
Див. також: специфікація тестування

Положення тесту – окреслення завдань тесту та можливих ідей тесту. Приписи тестів застосовують у дослідному тестуванні.
Див. також: дослідне тестування
Синонім: статут тесту, декларація тесту, припис тесту

Згортання тестів -- протягом фази згортання тестів збираються дані щодо завершених процесів для зведення досвіду, тестового забезпечення і статистичних показників. Фаза згортання тестів складається із завершення й архівації тестового забезпечення, оцінення процесу тестування, а також складання підсумкового звіту тестування.
Див. також: процес тестування
Синонім: завершення тестування.

Тестувальний компаратор -- інструмент тестування для здійснення автоматичного порівняння фактичних результатів тесту зі сподіваними результатами.
Синонім: компаратор

тестова ситуація -- подія або складова компонента чи системи як-от функція, запит, відмітна ознака ПЗ, якісна ознака чи структурна одиниця, що може бути верифікована щонайменше одним тестувальним випадком.
Синоніми: тест-умова, тестувальна вимога, тестова обставина

Керування тестуванням -- одна із функцій управління тестуванням що займається розробкою й вжиттям комплексу заходів із врегулювання для дотримання плану проекту в разі, якщо поточний контроль тестування свідчить про певні відхилення.
Див. також: управління тестуванням
Синонім: контроль тестування

Тестові дані -- дані наявні ще до виконання тесту (зокрема в базі даних), які впливають на компонент чи систему тестування або ж самі зазнають впливу від них.

Генератор тестових даних -- різновид інструменту тестування що дозволяє додавати дані до бази даних чи обирати з вже наявних, отримувати дані, обробляти та підготовлювати їх для застосування у тестуванні.
Синонім: інструмент з підготовки тестових даних

складання тестів -- процес втілення загальних задач тесту у конкретних тестових ситуаціях та тестувальних випадках.
Синонім: проектування тестів, тест дизайн, написання тестів
Див. також: специфікація тестів

Специфікація складання тестів -- документ що визначає тестові ситуації (охоплювані елементи) тестованих елементів, докладний підхід тестування та вказує на відповідні неозначені тестувальні випадки.
Джерело: згідно IEEE 829
Див. також: специфікація тестування.
Синонім: специфікація проектування тестів

техніка складання тестів -- процедура отримання та (або) добору тестувальних випадків.
Синоніми: техніка створення тестових випадків, техніка специфікації тестів, техніка тестування

Система складання тестів -- допоміжний інструмент складання тестів шляхом створення тестових входових даних із специфікації (що може зберігатися у сховищі АС розробки ПЗ), як-от система управління вимогами, за окресленими тестувальними вимогами, що містяться у самій системі, або за програмним кодом.
Синонім: інструмент проектування тестів

Тестувальна оболонка -- середовище що складається з апаратного забезпечення, інструментації, емуляторів, програмних засобів, та інших допоміжних складових необхідних для проведення тесту.
Джерело: згідно IEEE 610
Синонім: тестовий пакет, тестове оточення, середовище тестування.

Попередня калькуляція тестування -- оцінний розрахунок щодо різносторонніх показників тестування, зокрема трудовитрат, термінів завершення, залучених коштів, кількості тестувальних випадків тощо. Може застосовуватись навіть у разі неповних, неточних чи викривлених входових даних.
Синонім: попереднє оцінення тестування

Виконання тесту -- процес прогону тесту на тестованому компоненті чи системі, з отриманням фактичного результату (чи результатів).

Календарний план тестування -- графік виконання тестових сценаріїв. Примітка: тестові сценарії включаються до календарного плану тестування з врахуванням залежностей та порядку їх виконання.

Засіб виконання тестів -- різновид інструменту тестування, що виконує інші програми за допомогою автотестів, зокрема захопленням/відтворенням.

Тестувальне спорядження -- тестувальне середовище, включно із заглушками та драйверами що необхідні для виконання тестів.

Впровадження тестів -- процес розробки та пріоритизації тестових сценаріїв, створення тестових наборів даних та, в окремих випадках, підготовка тестувального спорядження і написання автотестів.

Тестувальна інфраструктура -- організаційні артефакти необхідні для здійснення тестування, до яких відносять: тестувальні оболонки, інструменти тестування, офісну оболонку та процедури.

Входові дані тесту -- дані тестового об'єкта отримані від зовнішнього джерела під час тестування. В ролі зовнішнього джерела може виступати апаратне забезпечення, програмне забезпечення або людина.

Тестований елемент -- окрема тестована одиниця. Зазвичай тестовий об'єкт один, а тестованих елементів декілька.
Синонім: тестова одиниця, підоб'єкт тестування, предмет тестування
Див. також: об’єкт тестування

Стадія тестування -- група взаємопов'язаних тестувальних процесів управління якими здійснюється спільно. Стадійність тестування пов'язана із розмежуванням функцій управління на проекті. Прикладами стадій тестування є тестування компонентів, тестування інтеґрації, комплексне тестування та приймальне тестування.
Джерело: згідно TMap
Синонім: рівень тестування

Протокольний журнал тестування -- хронологічний запис основних відомостей щодо ходу виконання тестів.
Джерело: IEEE 829
Синоніми: журнал виконання тестування

Протоколювання тестів -- облік інформації про виконані тести у протокольному журналі тестування.
Синонім: журналювання тестів.

Управління тестуванням -- планування, попередня калькуляція, поточний контроль та керування тестувальними процесами, що, як правило, виконує керівник групи тестування.

Система управління тестами -- допоміжний інструмент з управління тестуванням та контролю робочих процесів тестування. Як правило система управління тестами забезпечує: управління тест-забезпеченням, календарне планування тестів, протоколювання результатів, відстеження виконання, управління інцидентами та звітність тестування.

Керівник тестування -- особа відповідальна за проектове управління тестувальними процесами, ресурсами тестування та оцінення об'єкта тестування. Особа що веде, керує, координує, планує та провадить оцінення об'єкта тестування.
Синонім: менеджер із тестування

Поточний контроль тестування -- одна із функцій управління тестуванням що відповідальна за періодичні перевірки стану проекту. У звітах порівнюються фактичні та заплановані стани.
Див. також: управління тестуванням
Синонім: моніторинг тестування

Тестований об'єкт -- компонент чи система що тестуються.
Див. також: тестований елемент.
Синонім: тест-об'єкт, об’єкт тестування, випробовувана система.

Задача тесту -- причина або цільове призначення складання та виконання тесту.
Синонім: призначення тесту, функція тесту, мета тесту, завдання тесту

Тестувальний оракул -- носій сподіваних результатів необхідних для порівняння із фактичними результатами тестованого ПЗ. Оракулом може бути вже наявна система (для зіставлення), інше ПЗ, посібник користувача, чи фахові знання, але не програмний код.
Джерело: згідно Едріон
Синонім: передбачувач, віщун, інформатор, знавець.

Фаза тестування -- характерна сукупність тестувальних процесів що для зручності управління були виокремлені у фазу проекта, зокрема фазу виконання тестів, як складову стадії тестування.
Джерело: згідно Ґеррард

План тестування -- документ що описує обсяг робіт, метод їх виконання, ресурси та календарний план подальших робочих процесів тестування. Також в ньому зазначається інформація щодо тестованих елементів, тестованих властивостей ПЗ, призначених тестів, їх виконавців, інформація щодо міри самостійності тестувальників, щодо тестувального середовища, технік складання тестів і застосовуваних критеріїв початку й завершення, із обґрунтуванням їх вибору, та інформація стосовно різних ризиків які потребують врахування часу на їх усунення. План тестування є продуктом процесу планування тестів.
Джерело: згідно IEEE 829

Планування тестів -- робочий процес із створення плану тестування або його доповнення.

Загальні положення тестування -- верхньорівневий документ що визначає принципи, підхід та головні задачі організації в контексті тестування.

Сценарій тесту -- документ що задає послідовність дій виконання тесту. Також відомий як автотест чи текстовий скрипт тесту.
Джерело: згідно IEEE 829
Див. також: специфікація тестування
Синоніми: сценарій тестування, процедура тесту, специфікація тестувальної процедури

Процес тестування -- основу процесу тестування становлять: планування тестів і контроль тестування, тестувальний аналіз і складання тестів, впровадження і виконання тестів, перевірка критеріїв завершення і звітність, та роботи зі згортання тестування.

Процесна група тестування, TPG [ТіПіДжі] (від англ. test process group) -- група фахівців (тестувальників) із налагодження, супроводу, та вдосконалення застосовуваних у організації процесів тестування.
Джерело: згідно CMMI

Проміжний звіт тестування -- документ який стисло описує процеси та результати тестування, що складається із певною періодичністю для звітування перед керівництвом про перебіг процесів тестування згідно базису (зокрема першопочаткового плану тестування) і для інформування про ризики та можливі варіанти.
Синонім: звіт про перебіг тестування

Звітність тестування -- збір та аналіз даних отриманих в ході процесів тестування із подальшим зведенням даних у звіт для ознайомлення із ним заінтересованих осіб.
Див. також: процес тестування

Прогон тесту -- виконання тесту на визначеній версії об'єкта тестування.
Синонім: проходження тесту

Календарний план тестів -- перелік робочих процесів, задач або подій процесу тестування, із зазначенням числа і (або) часу їх початку (завершення) та залежностей між ними.

Автотест -- поширена назва тестових сценаріїв, зокрема автоматизованих.
Синонім: тестувальний скрипт

Сеанс тестування -- безперервний період часу присвячений виконанню тестів. Кожен сеанс дослідного тестування базується на положеннях тесту, проте під час сеансу тестувальники також можуть розглядати й інші нові чи проблемні аспекти. Тестувальник побіжно створює й виконує часткові тести позначаючи їх виконання.
Див. також: дослідне тестування

Специфікація тестування -- документ що містить специфікації складання тестів, специфікації тестових випадків та (або) тестових сценаріїв.

Cтратегія тестування -- верхньорівневий опис виконуваних стадій тестування та самого тестування на кожній зі стадій в межах організації чи лінійки проектів (одного і більше проектів).
Синонім: Методика тестування

Серія тестів -- сукупність декількох тестувальних випадків для тестованого компонента чи системи, у якій часто післяумова попереднього тесту є передумовою для наступного.
Синоніми: серія тестувальних випадків, набір тестів

Підсумковий звіт тестування -- документ що підбиває підсумки процесів та результатів тестування. Підсумковий звіт тестування також містить перевірку на предмет відповідності тестованих елементів критеріям завершення.
Джерело: згідно IEEE 829
Синонім: підсумок тестування

Інструмент тестування -- програмний продукт який забезпечує один і більше тестувальних процесів, як-от планування та контроль, робота з вимогами, створення початкових файлів і даних, виконання тестів та тестувальний аналіз.
Джерело: TMap Див. також: CAST
Синонім: засіб тестування

Тип тесту -- комплекс заходів тестування компонента чи системи зорієнтованих на ту чи іншу функцію тесту, як-от функційний тест, тест на зручність користування, тест на реґресію і т. ін. Один тип тесту може застосовуватись на одній і більше стадіях або фазах тестування.
Джерело: згідно з методикою TMap

Розробка зумовлена тестами, TDD [ТіДіДі] (від англ. test-driven development) -- спосіб розробки програмного забезпечення що при ньому тестувальні випадки, переважно автотести, розробляють ще до того як ПЗ буде розроблене і готове до їх проходження.
Синонім: розробка через тести, підконтрольна тестам розробка, розробка ведена тестами, розробка керована тестами.

Тестопридатність -- здатність програмного засобу бути придатним для тестування змін внесених у програмне забезпечення.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Див. також: придатність до супроводу
Синонім: тестовність

Тестувальник -- досвідченний фахівець що бере участь у тестуванні програмного компонента чи системи.
Синонім: фахівець із тестування програмного забезпечення, інженер-тестувальник

Тестування -- процес що охоплює усі робочі процеси життєвого циклу, як статичні так і динамічні, які пов'язані із плануванням, підготовкою та оціненням програмних і побічних продуктів. Тестування виконується з тим щоб визначити відповідність висунутим вимогам, продемонструвати відповідність продукту цільовому призначенню та виявити недоліки.

Тестувальне забезпечення -- артефакти створені в процесі тестування, що необхідні для планування, проектування й виконання тестів, а саме: документація, автотести, входові дані, сподівані результати, налаштування та вдосконалення процедур, файлів, баз даних, тестувального середовища та будь-якого допоміжного ПЗ чи тестувальних засобів.
Синонім: Тестове забезпечення
Джерело: згідно Fewster and Graham

Трасовність -- можливість виявлення взаємопов'язаних об'єктів у документації та в ПЗ, зокрема вимог і відповідних тестів.
Див. також: горизонтальна трасовність, вертикальна трасовність
Синонім: відстежуваність.

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1110

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу