Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: T

Оригінал англійською Переклад українською

technical review
Ref: Gilb and Graham, IEEE 1028 See Also: peer review
A peer group discussion activity that focuses on achieving consensus on the technical approach to be taken.

#1

Технічна ревізія -- робочий процес колегіального обговорення що має на меті погодження щодо технічних підходів.
Джерело: Ґілб та Ґрегем, IEEE 1028
Див. також: внутрішнє рецензування
Синонім: технічне рецензування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:27

test
Ref: IEEE 829
A set of one or more test cases.

#2

Тест -- щонайменше один тестувальний випадок чи їх сукупність.
Джерело: IEEE 829

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:27

+6

test analysis
The process of analyzing the test basis and defining test objectives.

#3

Тестувальний аналіз -- проведення аналізу тестувального базису та окреслення завдань тестів.
Синонім: аналіз тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:27

+2

test approach
The implementation of the test strategy for a specific project. It typically includes the decisions made that follow
based on the (test) project's goal and the risk assessment carried out, starting points regarding the test process,
the test design techniques to be applied, exit criteria and test types to be performed.

#4

Підхід тестування -- втілення обраної стратегії тестування на конкретному проекті. Підхід тестування зазвичай складається з: прийнятих рішень відповідно до мети (тестованого) проекту та проведеного оцінювання ризиків, точок початку тестувального процесу, застосовуваних технік складання тестів, критеріїв завершеності та типів виконуваних тестів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

test automation
The use of software to perform or support test activities, e.g., test management, test design, test execution and
results checking.

#5

Автоматизація тестування -- використання програмного забезпечення для виконання чи забезпечення робочих процесів тестування, зокрема управління тестуванням, складання тестів, їх виконання та перевірки результатів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

+3

test basis
Ref: After TMap
All documents from which the requirements of a component or system can be inferred. The documentation on
which the test cases are based. If a document can be amended only by way of formal amendment procedure,
then the test basis is called a frozen test basis.

#6

Тестувальний базис – всі документи від яких походять вимоги до компонента чи системи. Документація, що на ній ґрунтуються тестувальні випадки. Тестувальний базис вважається затвердженим якщо змінення документа можливе лише шляхом формалізованої процедури.
Джерело: згідно з TMap
Синонім: базис тестування, первинна документація тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

+2

test case
Ref: After IEEE 610
A set of input values, execution preconditions, expected results and execution postconditions, developed for a
particular objective or test condition, such as to exercise a particular program path or to verify compliance with
a specific requirement.

#7

тестувальний випадок – сукупність входових значень, передумов виконання, сподіваних результатів та післяумов виконання, що були розроблені для конкретної задачі тесту або тестувальної ситуації, як-от перевірка конкретного шляху виконання чи перевірка відповідності певній вимозі.
Джерело: згідно IEEE 610
Синонім: випадок тестування, атомарний тест, тестовий варіант

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

test case specification
Ref: After IEEE 829 See Also: test specification
A document specifying a set of test cases (objective, inputs, test actions, expected results, and execution
preconditions) for a test item.

#8

Специфікаіція тестувальних випадків -- документ що містить набір тестувальних випадків для тестованого елементу (профіль тесту, входові дані, тестувальні процеси, сподівані результати та передумови виконання).
Джерело: згідно IEEE 829
Див. також: специфікація тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

test charter
See Also: exploratory testing
Synonyms: charter
A statement of test objectives, and possibly test ideas about how to test. Test charters are used in exploratory
testing.

#9

Положення тесту – окреслення завдань тесту та можливих ідей тесту. Приписи тестів застосовують у дослідному тестуванні.
Див. також: дослідне тестування
Синонім: статут тесту, декларація тесту, припис тесту

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

test closure
See Also: test process
During the test closure phase of a test process data is collected from completed activities to consolidate
experience, testware, facts and numbers. The test closure phase consists of finalizing and archiving the
testware and evaluating the test process, including preparation of a test evaluation report.

#10

Згортання тестів -- протягом фази згортання тестів збираються дані щодо завершених процесів для зведення досвіду, тестового забезпечення і статистичних показників. Фаза згортання тестів складається із завершення й архівації тестового забезпечення, оцінення процесу тестування, а також складання підсумкового звіту тестування.
Див. також: процес тестування
Синонім: завершення тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

test comparator
Synonyms: comparator
A test tool to perform automated test comparison of actual results with expected results.

#11

Тестувальний компаратор -- інструмент тестування для здійснення автоматичного порівняння фактичних результатів тесту зі сподіваними результатами.
Синонім: компаратор

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:28

test condition
Synonyms: test requirement , test situation
An item or event of a component or system that could be verified by one or more test cases, e.g., a function,
transaction, feature, quality attribute, or structural element.

#12

тестова ситуація -- подія або складова компонента чи системи як-от функція, запит, відмітна ознака ПЗ, якісна ознака чи структурна одиниця, що може бути верифікована щонайменше одним тестувальним випадком.
Синоніми: тест-умова, тестувальна вимога, тестова обставина

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:29

test control
See Also: test management
A test management task that deals with developing and applying a set of corrective actions to get a test project
on track when monitoring shows a deviation from what was planned.

#13

Керування тестуванням -- одна із функцій управління тестуванням що займається розробкою й вжиттям комплексу заходів із врегулювання для дотримання плану проекту в разі, якщо поточний контроль тестування свідчить про певні відхилення.
Див. також: управління тестуванням
Синонім: контроль тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:29

test data
Data that exists (for example, in a database) before a test is executed, and that affects or is affected by the
component or system under test.

#14

Тестові дані -- дані наявні ще до виконання тесту (зокрема в базі даних), які впливають на компонент чи систему тестування або ж самі зазнають впливу від них.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:29

test data preparation tool
Synonyms: test generator
A type of test tool that enables data to be selected from existing databases or created, generated, manipulated
and edited for use in testing.

#15

Генератор тестових даних -- різновид інструменту тестування що дозволяє додавати дані до бази даних чи обирати з вже наявних, отримувати дані, обробляти та підготовлювати їх для застосування у тестуванні.
Синонім: інструмент з підготовки тестових даних

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:29

test design
See Also: test design specification
The process of transforming general test objectives into tangible test conditions and test cases.

#16

складання тестів -- процес втілення загальних задач тесту у конкретних тестових ситуаціях та тестувальних випадках.
Синонім: проектування тестів, тест дизайн, написання тестів
Див. також: специфікація тестів

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:29

test design specification
Ref: After IEEE 829 See Also: test specification
A document specifying the test conditions (coverage items) for a test item, the detailed test approach and
identifying the associated high-level test cases.

#17

Специфікація складання тестів -- документ що визначає тестові ситуації (охоплювані елементи) тестованих елементів, докладний підхід тестування та вказує на відповідні неозначені тестувальні випадки.
Джерело: згідно IEEE 829
Див. також: специфікація тестування.
Синонім: специфікація проектування тестів

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:29

test design technique
Synonyms: test case design technique , test specification technique , test technique
Procedure used to derive and/or select test cases.

#18

техніка складання тестів -- процедура отримання та (або) добору тестувальних випадків.
Синоніми: техніка створення тестових випадків, техніка специфікації тестів, техніка тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:29

test design tool
A tool that supports the test design activity by generating test inputs from a specification that may be held in a
CASE tool repository, e.g., requirements management tool, from specified test conditions held in the tool itself,
or from code.

#19

Система складання тестів -- допоміжний інструмент складання тестів шляхом створення тестових входових даних із специфікації (що може зберігатися у сховищі АС розробки ПЗ), як-от система управління вимогами, за окресленими тестувальними вимогами, що містяться у самій системі, або за програмним кодом.
Синонім: інструмент проектування тестів

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test environment
Ref: After IEEE 610
Synonyms: test bed , test rig
An environment containing hardware, instrumentation, simulators, software tools, and other support elements
needed to conduct a test.

#20

Тестувальна оболонка -- середовище що складається з апаратного забезпечення, інструментації, емуляторів, програмних засобів, та інших допоміжних складових необхідних для проведення тесту.
Джерело: згідно IEEE 610
Синонім: тестовий пакет, тестове оточення, середовище тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test estimation
The calculated approximation of a result related to various aspects of testing (e.g., effort spent, completion
date, costs involved, number of test cases, etc.) which is usable even if input data may be incomplete,
uncertain, or noisy.

#21

Попередня калькуляція тестування -- оцінний розрахунок щодо різносторонніх показників тестування, зокрема трудовитрат, термінів завершення, залучених коштів, кількості тестувальних випадків тощо. Може застосовуватись навіть у разі неповних, неточних чи викривлених входових даних.
Синонім: попереднє оцінення тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test execution
The process of running a test on the component or system under test, producing actual result(s).

#22

Виконання тесту -- процес прогону тесту на тестованому компоненті чи системі, з отриманням фактичного результату (чи результатів).

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test execution schedule
A scheme for the execution of test procedures. Note: The test procedures are included in the test execution
schedule in their context and in the order in which they are to be executed.

#23

Календарний план тестування -- графік виконання тестових сценаріїв. Примітка: тестові сценарії включаються до календарного плану тестування з врахуванням залежностей та порядку їх виконання.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test execution tool
A type of test tool that is able to execute other software using an automated test script, e.g., capture/playback.

#24

Засіб виконання тестів -- різновид інструменту тестування, що виконує інші програми за допомогою автотестів, зокрема захопленням/відтворенням.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test harness
A test environment comprised of stubs and drivers needed to execute a test.

#25

Тестувальне спорядження -- тестувальне середовище, включно із заглушками та драйверами що необхідні для виконання тестів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test implementation
The process of developing and prioritizing test procedures, creating test data and, optionally, preparing test
harnesses and writing automated test scripts.

#26

Впровадження тестів -- процес розробки та пріоритизації тестових сценаріїв, створення тестових наборів даних та, в окремих випадках, підготовка тестувального спорядження і написання автотестів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:30

test infrastructure
The organizational artifacts needed to perform testing, consisting of test environments, test tools, office
environment and procedures.

#27

Тестувальна інфраструктура -- організаційні артефакти необхідні для здійснення тестування, до яких відносять: тестувальні оболонки, інструменти тестування, офісну оболонку та процедури.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test input
The data received from an external source by the test object during test execution. The external source can be
hardware, software or human.

#28

Входові дані тесту -- дані тестового об'єкта отримані від зовнішнього джерела під час тестування. В ролі зовнішнього джерела може виступати апаратне забезпечення, програмне забезпечення або людина.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test item
See Also: test object
The individual element to be tested. There usually is one test object and many test items.

#29

Тестований елемент -- окрема тестована одиниця. Зазвичай тестовий об'єкт один, а тестованих елементів декілька.
Синонім: тестова одиниця, підоб'єкт тестування, предмет тестування
Див. також: об’єкт тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test level
Ref: After TMap
Synonyms: test stage
A group of test activities that are organized and managed together. A test level is linked to the responsibilities in
a project. Examples of test levels are component test, integration test, system test and acceptance test.

#30

Стадія тестування -- група взаємопов'язаних тестувальних процесів управління якими здійснюється спільно. Стадійність тестування пов'язана із розмежуванням функцій управління на проекті. Прикладами стадій тестування є тестування компонентів, тестування інтеґрації, комплексне тестування та приймальне тестування.
Джерело: згідно TMap
Синонім: рівень тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test log
Ref: IEEE 829
Synonyms: test record , test run log
A chronological record of relevant details about the execution of tests.

#31

Протокольний журнал тестування -- хронологічний запис основних відомостей щодо ходу виконання тестів.
Джерело: IEEE 829
Синоніми: журнал виконання тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test logging
Synonyms: test recording
The process of recording information about tests executed into a test log.

#32

Протоколювання тестів -- облік інформації про виконані тести у протокольному журналі тестування.
Синонім: журналювання тестів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test management
The planning, estimating, monitoring and control of test activities, typically carried out by a test manager.

#33

Управління тестуванням -- планування, попередня калькуляція, поточний контроль та керування тестувальними процесами, що, як правило, виконує керівник групи тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test management tool
A tool that provides support to the test management and control part of a test process. It often has several
capabilities, such as testware management, scheduling of tests, the logging of results, progress tracking,
incident management and test reporting.

#34

Система управління тестами -- допоміжний інструмент з управління тестуванням та контролю робочих процесів тестування. Як правило система управління тестами забезпечує: управління тест-забезпеченням, календарне планування тестів, протоколювання результатів, відстеження виконання, управління інцидентами та звітність тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:31

test manager
Synonyms: test leader
The person responsible for project management of testing activities and resources, and evaluation of a test
object. The individual who directs, controls, administers, plans and regulates the evaluation of a test object.

#35

Керівник тестування -- особа відповідальна за проектове управління тестувальними процесами, ресурсами тестування та оцінення об'єкта тестування. Особа що веде, керує, координує, планує та провадить оцінення об'єкта тестування.
Синонім: менеджер із тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test monitoring
See Also: test management
A test management task that deals with the activities related to periodically checking the status of a test project.
Reports are prepared that compare the actuals to that which was planned.

#36

Поточний контроль тестування -- одна із функцій управління тестуванням що відповідальна за періодичні перевірки стану проекту. У звітах порівнюються фактичні та заплановані стани.
Див. також: управління тестуванням
Синонім: моніторинг тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test object
See Also: test item
Synonyms: system under test
The component or system to be tested.

#37

Тестований об'єкт -- компонент чи система що тестуються.
Див. також: тестований елемент.
Синонім: тест-об'єкт, об’єкт тестування, випробовувана система.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test objective
A reason or purpose for designing and executing a test.

#38

Задача тесту -- причина або цільове призначення складання та виконання тесту.
Синонім: призначення тесту, функція тесту, мета тесту, завдання тесту

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test oracle
Ref: After Adrion
Synonyms: oracle
A source to determine expected results to compare with the actual result of the software under test. An oracle
may be the existing system (for a benchmark), other software, a user manual, or an individual's specialized
knowledge, but should not be the code.

#39

Тестувальний оракул -- носій сподіваних результатів необхідних для порівняння із фактичними результатами тестованого ПЗ. Оракулом може бути вже наявна система (для зіставлення), інше ПЗ, посібник користувача, чи фахові знання, але не програмний код.
Джерело: згідно Едріон
Синонім: передбачувач, віщун, інформатор, знавець.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test phase
Ref: After Gerrard
A distinct set of test activities collected into a manageable phase of a project, e.g., the execution activities of a
test level.

#40

Фаза тестування -- характерна сукупність тестувальних процесів що для зручності управління були виокремлені у фазу проекта, зокрема фазу виконання тестів, як складову стадії тестування.
Джерело: згідно Ґеррард

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test plan
Ref: After IEEE 829
A document describing the scope, approach, resources and schedule of intended test activities. It identifies
amongst others test items, the features to be tested, the testing tasks, who will do each task, degree of tester
independence, the test environment, the test design techniques and entry and exit criteria to be used, and the
rationale for their choice, and any risks requiring contingency planning. It is a record of the test planning
process.

#41

План тестування -- документ що описує обсяг робіт, метод їх виконання, ресурси та календарний план подальших робочих процесів тестування. Також в ньому зазначається інформація щодо тестованих елементів, тестованих властивостей ПЗ, призначених тестів, їх виконавців, інформація щодо міри самостійності тестувальників, щодо тестувального середовища, технік складання тестів і застосовуваних критеріїв початку й завершення, із обґрунтуванням їх вибору, та інформація стосовно різних ризиків які потребують врахування часу на їх усунення. План тестування є продуктом процесу планування тестів.
Джерело: згідно IEEE 829

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test planning
The activity of establishing or updating a test plan.

#42

Планування тестів -- робочий процес із створення плану тестування або його доповнення.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:32

test policy
A high-level document describing the principles, approach and major objectives of the organization regarding
testing.

#43

Загальні положення тестування -- верхньорівневий документ що визначає принципи, підхід та головні задачі організації в контексті тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

test procedure specification
Ref: After IEEE 829 See Also: test specification
Synonyms: test procedure , test scenario
A document specifying a sequence of actions for the execution of a test. Also known as test script or manual
test script.

#44

Сценарій тесту -- документ що задає послідовність дій виконання тесту. Також відомий як автотест чи текстовий скрипт тесту.
Джерело: згідно IEEE 829
Див. також: специфікація тестування
Синоніми: сценарій тестування, процедура тесту, специфікація тестувальної процедури

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

test process
The fundamental test process comprises test planning and control, test analysis and design, test
implementation and execution, evaluating exit criteria and reporting, and test closure activities.

#45

Процес тестування -- основу процесу тестування становлять: планування тестів і контроль тестування, тестувальний аналіз і складання тестів, впровадження і виконання тестів, перевірка критеріїв завершення і звітність, та роботи зі згортання тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

test process group (TPG)
Ref: After CMMI
A collection of (test) specialists who facilitate the definition, maintenance, and improvement of the test
processes used by an organization.

#46

Процесна група тестування, TPG [ТіПіДжі] (від англ. test process group) -- група фахівців (тестувальників) із налагодження, супроводу, та вдосконалення застосовуваних у організації процесів тестування.
Джерело: згідно CMMI

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

test progress report
Synonyms: test report
A document summarizing testing activities and results, produced at regular intervals, to report progress of
testing activities against a baseline (such as the original test plan) and to communicate risks and alternatives
requiring a decision to management.

#47

Проміжний звіт тестування -- документ який стисло описує процеси та результати тестування, що складається із певною періодичністю для звітування перед керівництвом про перебіг процесів тестування згідно базису (зокрема першопочаткового плану тестування) і для інформування про ризики та можливі варіанти.
Синонім: звіт про перебіг тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

test reporting
See Also: test process
Collecting and analyzing data from testing activities and subsequently consolidating the data in a report to
inform stakeholders.

#48

Звітність тестування -- збір та аналіз даних отриманих в ході процесів тестування із подальшим зведенням даних у звіт для ознайомлення із ним заінтересованих осіб.
Див. також: процес тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

test run
Execution of a test on a specific version of the test object.

#49

Прогон тесту -- виконання тесту на визначеній версії об'єкта тестування.
Синонім: проходження тесту

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

test schedule
A list of activities, tasks or events of the test process, identifying their intended start and finish dates and/or
times, and interdependencies.

#50

Календарний план тестів -- перелік робочих процесів, задач або подій процесу тестування, із зазначенням числа і (або) часу їх початку (завершення) та залежностей між ними.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:33

Наступна сторінка →

Хвилинку...