Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: S

Безпечність ПЗ -- властивість програмного продукту, що характеризує його здатність відповідати прийнятним величинам ризиків завдання шкоди людям, бізнес-ризиків, ризиків ПЗ, майнових ризиків або ризиків для навколишнього середовища -- у відповідності до його застосування.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

Реєстратор -- особа що протягом ревізійної наради вносить до протоколу усі зауваження і пропозиції стосовно вдосконалення процесу. Реєстратор відповідальний за читомість та зрозумілість протоколу.
Синонім: секретар

Скриптова мова -- мова програмування на якій написані виконувані автотести, що з ними працює засіб провадження тестів (зокрема засіб захоплення-відтворення).

Захищенність інформації -- властивість що характеризує здатність програмних продуктів запобігти випадковому чи зумисному несанкціонованому доступу до програм і даних.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Див. також: функціональність
Синонім: інформаційна безпека, кібербезпека

Тестування захищенності інформації -- тестування, що виконується для з'ясування захищенності інформації, програмного продукту.
Див. також: тестування функціональності

Інструмент тестування інформаційної захищенності -- допоміжний інструмент тестування на предмет захищенності та уразливостей.

Інструмент інформаційного захисту -- інструмент що забезпечує захищене функціонування.

Істотність -- рівень наслідків недоліку стосовно процесу розробки або роботи компонента чи системи.
Джерело: згідно IEEE 610
Синонім: вагомість, впливовість, суттєвість

Симуляція -- представлення обраних властивостей поведінки однієї фізичної системи чи її моделі засобами іншої системи.
Джерело: ISO 2382/1
Синонім: імітація

Симулятор -- пристрій, комп'ютерна програма чи система залучена у тестуванні, що реагує та працює із набором усталених входових даних так само, як і наявна система.
Джерело: згідно IEEE 610, DO178b
Див. також: емулятор

Зовнішнє приймальне тестування -- приймальне тестування, як правило як апаратного так і програмного забезпечення, на стороні користувача, або клієнта. Зовнішнє приймальне тестування виконується з метою з'ясування того чи компонент або система, відповідають потребам користувача (клієнта) та, чи вони вписуються у бізнес-процеси.

Програмне забезпечення
-- комп'ютерні програми, алгоритми, іноді супутня документація й інформація щодо роботи з комп'ютерною системою.
Джерело: IEEE 610

Ступінь відповідності ПЗ -- міра у якій ПЗ дотримується (або має дотримуватись) набору характеристик програми чи програмної системи (зокрема складність ПЗ, зваженість ризиків, ступінь безпечності, ступінь захищеності, бажана швидкодія, надійність чи вартість), що мають відображати значимість ПЗ для учасників процесу.

Життєвий цикл ПЗ -- період часу від розробки концепції програмного продукту й до моменту коли ПЗ перестає бути доступним до використання. Життєвий цикл програмного забезпечення зазвичай включає етап концепції, етап виявлення вимог, етап проектування, етап створення, етап тестування, етап встановлення та наладки, етап експлуатації та підтримки, та, подекуди, етап виведення з експлуатації. Варто зазначити, що ці етапи можуть накладатись у часі чи виконуватись ітеративно.

Специфікація -- документ що має повно, точно, та у доступний для верифікування спосіб визначати вимоги, конструктивну частину, поведінку й інші характеристики компонента чи системи, та, як правило, включати процедури перевірки вищеназваних аспектів.
Джерело: згідно IEEE 610

Стабільність -- здатність програмного продукту реагувати на зміни у ПЗ без несподіваних наслідків.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126 Див. також: супроводжуваність
Синонім: стабілізованість

Стандарт -- нормативний комплекс розпрацьованих вимог, який зазвичай описує несуперечливі, узгоджені підходи до провадження робіт і може бути обов'язковим до виконання або ж мати рекомендаційний характер (як-от стандарти ISO/IEC, стандарти IEEE, та стандарти організацій).
Джерело: згідно CMMI

тестування дотримання стандарту -- тестування на дотримання набору вимог, що визначені стандартом, зокрема галузевим стандартом із тестування або стандартом тестування систем підвищенної небезпеки.
Див. також: тестування відповідності процесу ?

Таблиця станів -- матриця у якій для кожного стану і кожної можливої події наведено відповідний перехід (дійсний або не дійсний).

Перехід зміни стану -- перехід компонента чи системи з одного стану у інший.

Тестування змін стану – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки призначені для виконання дійсних та недійсних переходів зміни стану.
Див. також: N-switch тестування
Синонім: скінченно-автоматне тестування

Оператор -- категорія мови програмування, що зазвичай є найменшою неподільною структурною одиницею.
Синонім: інструкція, вказівка

Охоплення операторів -- відсоток виконуваних операторів, що були відпрацьовані у серії тестів.
Синонім: охоплення строк коду

Тестування операторів – техніка складання тестів прозорої скриньки у якій тестувальні випадки призначені для виконання операторів.

Статичний аналіз -- аналіз артефактів розробки ПЗ, зокрема вимог чи програмного коду, що провадиться без виконання цих артефактів. Статичний аналіз зазвичай провадять з використанням допоміжних інструментів.

Інструмент статичного аналізу -- інструмент що забезпечує виконання статичного аналізу.
Синоніми: аналізатор, статичний аналізатор

Статичний аналіз коду -- аналіз сирцевого коду що провадиться без виконання самої програми.

Статичне тестування -- тестування артефактів розробки ПЗ, зокрема вимог, проектної документації чи програмного коду, без його виконання, а шляхом ревізій чи статичного аналізу.

Тестування в складних умовах -- вид тестування швидкодії що виконується для оцінення компонента чи системи на межі і поза межами очікуваного чи розрахункового робочого навантаження, або із обмеженою доступністю ресурсів як-от звертання до пам'яті чи серверів.
Джерело: згідно IEEE 610
Див. також: тестування швидкодії, навантажне тестування.
Синонім: над-навантажне тестування

Засіб тестування в складних умовах -- інструмент за допомогою якого здійснюється тестування в складних умовах.
Синонім: стресер

Структурове охоплення -- показники охоплення з огляду на внутрішню структуру компонента чи системи.

Заглушка -- примітивна або ситуативна реалізація програмного компонента, що застосовується для розробки чи тестування компонента, що має звертатись до іншого компонента або пов'язаний із ним в інший спосіб. Заглушка замінює собою компонент, що до нього звертаються.
Синонім: фіктивний модуль
Джерело: згідно IEEE 610

Система
-- сукупність компонентів об'єднаних для виконання певної функції чи комплексу функцій.
Джерело: IEEE 610

Тестування інтеґрації систем -- тестування інтеґрації систем та компонентів; тестування системних інтерфейсів, як-от електронний обміну даними (EDI), Інтернет.

Суперсистема -- множинні неоднорідні розподілені системи поєднані у багаторівневі мережі та взаємопоєднані домени, що вирішують спільні широкомасштабні міждисциплінарні проблеми та задачі. Зазвичай суперсистеми не мають єдиного централізованого управління.
Синонім: система систем, системна система.

комплексне тестування -- тестування системи з метою перевірки на відповідність установленим вимогам.
Синонім: системне тестування
Джерело: Гетзель

Тестована система (SUT - від англ. system under test)
-- див. тестовий об’єкт.

"STEP" [СТЕП] -- спосіб систематичного тестування та оцінення (скорочення від англ. Systematic Test and Evaluation Process) -- методологія планомірного тестування, також застосовувана в якості змістово-еталонної моделі вдосконалення процесів тестування. Спосіб систематичного тестування та оцінення "STEP" не має чіткої послідовності впроваджуваних вдосконалень.
Див. також: content-based model

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1109

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу