Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: S

Оригінал англійською Переклад українською

safety
Ref: ISO 9126
The capability of the software product to achieve acceptable levels of risk of harm to people, business,
software, property or the environment in a specified context of use.

#1

Безпечність ПЗ -- властивість програмного продукту, що характеризує його здатність відповідати прийнятним величинам ризиків завдання шкоди людям, бізнес-ризиків, ризиків ПЗ, майнових ризиків або ризиків для навколишнього середовища -- у відповідності до його застосування.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:21

scribe
Synonyms: recorder
The person who records each defect mentioned and any suggestions for process improvement during a review
meeting, on a logging form. The scribe should ensure that the logging form is readable and understandable.

#2

Реєстратор -- особа що протягом ревізійної наради вносить до протоколу усі зауваження і пропозиції стосовно вдосконалення процесу. Реєстратор відповідальний за читомість та зрозумілість протоколу.
Синонім: секретар

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:21

scripting language
A programming language in which executable test scripts are written, used by a test execution tool (e.g., a
capture/playback tool).

#3

Скриптова мова -- мова програмування на якій написані виконувані автотести, що з ними працює засіб провадження тестів (зокрема засіб захоплення-відтворення).

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:21

security
Ref: ISO 9126 See Also: functionality
Attributes of software products that bear on its ability to prevent unauthorized access, whether accidental or
deliberate, to programs and data.

#4

Захищенність інформації -- властивість що характеризує здатність програмних продуктів запобігти випадковому чи зумисному несанкціонованому доступу до програм і даних.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Див. також: функціональність
Синонім: інформаційна безпека, кібербезпека

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:21

security testing
See Also: functionality testing
Testing to determine the security of the software product.

#5

Тестування захищенності інформації -- тестування, що виконується для з'ясування захищенності інформації, програмного продукту.
Див. також: тестування функціональності

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:21

security testing tool
A tool that provides support for testing security characteristics and vulnerabilities.

#6

Інструмент тестування інформаційної захищенності -- допоміжний інструмент тестування на предмет захищенності та уразливостей.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:21

security tool
A tool that supports operational security.

#7

Інструмент інформаційного захисту -- інструмент що забезпечує захищене функціонування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:21

severity
Ref: After IEEE 610
The degree of impact that a defect has on the development or operation of a component or system.

#8

Істотність -- рівень наслідків недоліку стосовно процесу розробки або роботи компонента чи системи.
Джерело: згідно IEEE 610
Синонім: вагомість, впливовість, суттєвість

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

simulation
Ref: ISO 2382/1
The representation of selected behavioral characteristics of one physical or abstract system by another system.

#9

Симуляція -- представлення обраних властивостей поведінки однієї фізичної системи чи її моделі засобами іншої системи.
Джерело: ISO 2382/1
Синонім: імітація

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

simulator
Ref: After IEEE 610, DO178b See Also: emulator
A device, computer program or system used during testing, which behaves or operates like a given system
when provided with a set of controlled inputs.

#10

Симулятор -- пристрій, комп'ютерна програма чи система залучена у тестуванні, що реагує та працює із набором усталених входових даних так само, як і наявна система.
Джерело: згідно IEEE 610, DO178b
Див. також: емулятор

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

site acceptance testing
Acceptance testing by users/customers at their site, to determine whether or not a component or system
satisfies the user/customer needs and fits within the business processes, normally including hardware as well
as software.

#11

Зовнішнє приймальне тестування -- приймальне тестування, як правило як апаратного так і програмного забезпечення, на стороні користувача, або клієнта. Зовнішнє приймальне тестування виконується з метою з'ясування того чи компонент або система, відповідають потребам користувача (клієнта) та, чи вони вписуються у бізнес-процеси.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

software
Ref: IEEE 610
Computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation
of a computer system.

#12

Програмне забезпечення
-- комп'ютерні програми, алгоритми, іноді супутня документація й інформація щодо роботи з комп'ютерною системою.
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

software integrity level
The degree to which software complies or must comply with a set of stakeholder-selected software and/or
software-based system characteristics (e.g., software complexity, risk assessment, safety level, security level,
desired performance, reliability or cost) which are defined to reflect the importance of the software to its stakeholders.

#13

Ступінь відповідності ПЗ -- міра у якій ПЗ дотримується (або має дотримуватись) набору характеристик програми чи програмної системи (зокрема складність ПЗ, зваженість ризиків, ступінь безпечності, ступінь захищеності, бажана швидкодія, надійність чи вартість), що мають відображати значимість ПЗ для учасників процесу.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

software lifecycle
The period of time that begins when a software product is conceived and ends when the software is no longer
available for use. The software lifecycle typically includes a concept phase, requirements phase, design phase,
implementation phase, test phase, installation and checkout phase, operation and maintenance phase, and
sometimes, retirement phase. Note these phases may overlap or be performed iteratively.

#14

Життєвий цикл ПЗ -- період часу від розробки концепції програмного продукту й до моменту коли ПЗ перестає бути доступним до використання. Життєвий цикл програмного забезпечення зазвичай включає етап концепції, етап виявлення вимог, етап проектування, етап створення, етап тестування, етап встановлення та наладки, етап експлуатації та підтримки, та, подекуди, етап виведення з експлуатації. Варто зазначити, що ці етапи можуть накладатись у часі чи виконуватись ітеративно.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

specification
Ref: After IEEE 610
A document that specifies, ideally in a complete, precise and verifiable manner, the requirements, design,
behavior, or other characteristics of a component or system, and, often, the procedures for determining whether
these provisions have been satisfied.

#15

Специфікація -- документ що має повно, точно, та у доступний для верифікування спосіб визначати вимоги, конструктивну частину, поведінку й інші характеристики компонента чи системи, та, як правило, включати процедури перевірки вищеназваних аспектів.
Джерело: згідно IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:22

stability
Ref: ISO 9126 See Also: maintainability
The capability of the software product to avoid unexpected effects from modifications in the software.

#16

Стабільність -- здатність програмного продукту реагувати на зміни у ПЗ без несподіваних наслідків.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126 Див. також: супроводжуваність
Синонім: стабілізованість

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:23

standard
Ref: After CMMI
Formal, possibly mandatory, set of requirements developed and used to prescribe consistent approaches to the
way of working or to provide guidelines (e.g., ISO/IEC standards, IEEE standards, and organizational
standards).

#17

Стандарт -- нормативний комплекс розпрацьованих вимог, який зазвичай описує несуперечливі, узгоджені підходи до провадження робіт і може бути обов'язковим до виконання або ж мати рекомендаційний характер (як-от стандарти ISO/IEC, стандарти IEEE, та стандарти організацій).
Джерело: згідно CMMI

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:23

standard-compliant testing
See Also: process-compliant testing
Testing that complies to a set of requirements defined by a standard, e.g., an industry testing standard or a
standard for testing safety-critical systems.

#18

тестування дотримання стандарту -- тестування на дотримання набору вимог, що визначені стандартом, зокрема галузевим стандартом із тестування або стандартом тестування систем підвищенної небезпеки.
Див. також: тестування відповідності процесу ?

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:23

state table
A grid showing the resulting transitions for each state combined with each possible event, showing both valid
and invalid transitions.

#19

Таблиця станів -- матриця у якій для кожного стану і кожної можливої події наведено відповідний перехід (дійсний або не дійсний).

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:23

state transition
A transition between two states of a component or system.

#20

Перехід зміни стану -- перехід компонента чи системи з одного стану у інший.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:23

state transition testing
See Also: N-switch testing
Synonyms: finite state testing
A black-box test design technique in which test cases are designed to execute valid and invalid state transitions.

#21

Тестування змін стану – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки призначені для виконання дійсних та недійсних переходів зміни стану.
Див. також: N-switch тестування
Синонім: скінченно-автоматне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:23

statement
Synonyms: source statement
An entity in a programming language, which is typically the smallest indivisible unit of execution.

#22

Оператор -- категорія мови програмування, що зазвичай є найменшою неподільною структурною одиницею.
Синонім: інструкція, вказівка

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

statement coverage
The percentage of executable statements that have been exercised by a test suite.

#23

Охоплення операторів -- відсоток виконуваних операторів, що були відпрацьовані у серії тестів.
Синонім: охоплення строк коду

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

statement testing
A white-box test design technique in which test cases are designed to execute statements.

#24

Тестування операторів – техніка складання тестів прозорої скриньки у якій тестувальні випадки призначені для виконання операторів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

static analysis
Analysis of software development artifacts, e.g., requirements or code, carried out without execution of these
software development artifacts. Static analysis is usually carried out by means of a supporting tool.

#25

Статичний аналіз -- аналіз артефактів розробки ПЗ, зокрема вимог чи програмного коду, що провадиться без виконання цих артефактів. Статичний аналіз зазвичай провадять з використанням допоміжних інструментів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

static analyzer
Synonyms: analyzer , static analysis tool
A tool that carries out static analysis.

#26

Інструмент статичного аналізу -- інструмент що забезпечує виконання статичного аналізу.
Синоніми: аналізатор, статичний аналізатор

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

static code analysis
Analysis of source code carried out without execution of that software.

#27

Статичний аналіз коду -- аналіз сирцевого коду що провадиться без виконання самої програми.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

static testing
Testing of a software development artifact, e.g., requirements, design or code, without execution of these
artifacts, e.g., reviews or static analysis.

#28

Статичне тестування -- тестування артефактів розробки ПЗ, зокрема вимог, проектної документації чи програмного коду, без його виконання, а шляхом ревізій чи статичного аналізу.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

stress testing
Ref: After IEEE 610 See Also: performance testing, load testing
A type of performance testing conducted to evaluate a system or component at or beyond the limits of its
anticipated or specified workloads, or with reduced availability of resources such as access to memory or servers.

#29

Тестування в складних умовах -- вид тестування швидкодії що виконується для оцінення компонента чи системи на межі і поза межами очікуваного чи розрахункового робочого навантаження, або із обмеженою доступністю ресурсів як-от звертання до пам'яті чи серверів.
Джерело: згідно IEEE 610
Див. також: тестування швидкодії, навантажне тестування.
Синонім: над-навантажне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

stress testing tool
A tool that supports stress testing.

#30

Засіб тестування в складних умовах -- інструмент за допомогою якого здійснюється тестування в складних умовах.
Синонім: стресер

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:24

structural coverage
Coverage measures based on the internal structure of a component or system.

#31

Структурове охоплення -- показники охоплення з огляду на внутрішню структуру компонента чи системи.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:25

stub
Ref: After IEEE 610
A skeletal or special-purpose implementation of a software component, used to develop or test a component
that calls or is otherwise dependent on it. It replaces a called component.

#32

Заглушка -- примітивна або ситуативна реалізація програмного компонента, що застосовується для розробки чи тестування компонента, що має звертатись до іншого компонента або пов'язаний із ним в інший спосіб. Заглушка замінює собою компонент, що до нього звертаються.
Синонім: фіктивний модуль
Джерело: згідно IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:25

system
Ref: IEEE 610
A collection of components organized to accomplish a specific function or set of functions.

#33

Система
-- сукупність компонентів об'єднаних для виконання певної функції чи комплексу функцій.
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:25

system integration testing
Testing the integration of systems and packages; testing interfaces to external organizations (e.g., Electronic
Data Interchange, Internet).

#34

Тестування інтеґрації систем -- тестування інтеґрації систем та компонентів; тестування системних інтерфейсів, як-от електронний обміну даними (EDI), Інтернет.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:26

system of systems
Multiple heterogeneous, distributed systems that are embedded in networks at multiple levels and in multiple
interconnected domains, addressing large-scale inter-disciplinary common problems and purposes, usually
without a common management structure.

#35

Суперсистема -- множинні неоднорідні розподілені системи поєднані у багаторівневі мережі та взаємопоєднані домени, що вирішують спільні широкомасштабні міждисциплінарні проблеми та задачі. Зазвичай суперсистеми не мають єдиного централізованого управління.
Синонім: система систем, системна система.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:26

system testing
Ref: Hetzel
Testing an integrated system to verify that it meets specified requirements.

#36

комплексне тестування -- тестування системи з метою перевірки на відповідність установленим вимогам.
Синонім: системне тестування
Джерело: Гетзель

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:27

system under test (SUT)
See test object.

#37

Тестована система (SUT - від англ. system under test)
-- див. тестовий об’єкт.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:27

Systematic Test and Evaluation Process (STEP)
See Also: content-based model
A structured testing methodology, also used as a content-based model for improving the testing process.
Systematic Test and Evaluation Process (STEP) does not require that improvements occur in a specific order.

#38

"STEP" [СТЕП] -- спосіб систематичного тестування та оцінення (скорочення від англ. Systematic Test and Evaluation Process) -- методологія планомірного тестування, також застосовувана в якості змістово-еталонної моделі вдосконалення процесів тестування. Спосіб систематичного тестування та оцінення "STEP" не має чіткої послідовності впроваджуваних вдосконалень.
Див. також: content-based model

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:27

Хвилинку...