Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: R

Раціонально-обґрунтований процес (RUP від англ. Rational Unified Process) -- індивідуально підлаштовуваний ітеративний процес розробки ПЗ, що складається з чотирьох фаз життєвого циклу проекту: створення, розвитку, формування та втілення.

Тестування на предмет реґресій -- тестування раніше тестованої програми після внесення чергових змін для перевірки того чи не було внесено помилок, або чи не було спричинено побічних ефектів стосовно незмінюваних ділянок програми. Виконується в разі наявності змін у програмі або програмному оточенні.

Надійність -- здатність програмного продукту виконувати необхідні функції за конкретних умов протягом визначеного періоду часу, або визначеної кількості операцій.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Синонім: достовірність

Модель приросту надійності
-- модель що відображає залежність приросту надійності від часу в ході тестування компонента чи системи внаслідок усунення недоліків, що спричиняють відмови.

Тестування надійності -- тестування, що виконується для з'ясування надійності програмного продукту.

Вимога -- умова або функційність що потрібна користувачу для усунення проблеми чи вирішення поставлених задач або задач властивих компоненту чи системі згідно договору, стандарту, специфікації, чи іншого регламентуючого документу.
Джерело: згідно IEEE 610

Система управління вимогами -- інструмент обліку вимог, атрибутів вимог (як-от пріоритетність, корисна інформація) і зауважень, та забезпечення трасовності зв'язків між рівнями вимог та управлінням зміненнями вимог. Деякі системи управління вимогами здатні виконувати статичний аналіз, зокрема перевіряти логічну узгодженість та виводити діагностичні повідомлення (попередження).

Фаза формування вимог -- період часу у життєвому циклі ПЗ протягом якого формують та документують вимоги до програмного продукту.
Джерело: IEEE 610

тестування вимогами -- підхід до тестування при якому тестувальні випадки розробляють з огляду на задачі тестів та тестові ситуації що випливають з вимог, як-от тести виконання певних функцій чи перевірки нефункційних ознак, а зокрема надійності та зручності користування.
Синонім: тестування на підставі вимог

Результат -- отриманий наслідок після виконання тесту чи кінцевий результат. Включає дані що виводяться на екран, зміни у наборі даних, надіслані звіти та повідомлення.
Див. також: фактичний результат, сподіваний результат
Синонім: кінцеве значення, результат тесту

Тестувальні витрати поновлення -- певний набір обов'язкових до виконання тестувальних заходів, що їх повторно виконують перед поновленням призупиненого тестування.
Джерело: згідно IEEE 829
Синонім: витрати на поновлення тестування

Ревізія -- перевірка продукту чи стану проекту з метою виявлення розбіжностей із запланованими результатами та пропонови вдосконалень. Прикладами ревізій є: управлінська ревізія, неформальна ревізія, технічна ревізія, інспектування та розгляд.
Джерело: згідно IEEE 1028
Синонім: вичитування, розгляд, рецензування

Засіб ревізування -- допоміжний інструмент провадження ревізії. Як правило засіб ревізування супроводжує планування і відстеження процесу ревізії, забезпечує комунікацію, колеґіальні ревізії та є засобом збирання і звітування мірок.
Синонім: інструмент рецензування, інструмент розгляду

Рецензент -- учасник ревізії продукту чи проекту що виявляє й фіксує відхилення. Рецензентів підбирають таким чином, аби вони представляли різні точки зору й перебирали на себе різні функціональні ролі під час ревізії.
Синонім: код-ревізор, оглядач

Ризик -- чинник, що може призвести до негативних наслідків.

Аналіз ризиків -- спосіб оцінювання виявлених проектових чи продуктових ризиків для з'ясування величин цих ризиків, як правило шляхом розрахунку обсягу можливих наслідків та частоти впливу ризиків (ймовірності).

Зваження ризику -- спосіб виявлення та подальшого аналізу виявленого проектового чи продуктового ризику для з'ясування величини ризику, як правило шляхом призначення частоти впливу ризику та обсягу можливих наслідків від ризику.
Див. також: продуктовий ризик, проектовий ризик, ризик, наслідок ризику, величина ризику, частота впливу ризику
Синонім: оцінювання ризиків

Величина ризику -- вагомість ризику зважаючи на наслідки ризику та частоту впливу ризику. Від величини ризику може залежати ретельність виконуваного тестування. Величина ризику може бути виражена як кількісно, так і якісно (як-от висока, середня, низька).
Синонім: ступінь ризику, рівень ризику

частота впливу ризику -- оціночна вірогідність справдження ризику або впливу несприятливої події.

Управління ризиками -- методичне застосування процедур і практик для розв'язання задач із виявлення, аналізу, пріоритезації та регулювання ризиків.

Нівелювання ризиків -- спосіб прийняття рішень та вжитку запобіжних заходів для зменшення ризиків чи дотримання прийнятних величин ризиків.

Тестування на підставі ризиків -- підхід до тестування зі зменшення величин продуктових ризиків та оповіщення заінтересованих осіб про статус ризиків з початкових стадій проекту. Тестування на підставі ризиків включає виявлення продуктових ризиків та врахування величин ризиків при керуванні процесом тестування.

Стійкість -- ступінь до якого компонент чи система можуть працювати справно за наявності недійсних входових даних, або в складних умовах середовища.
Джерело: IEEE 610 Див. також: помилкостійкість, відмовостійкість

Тестування стійкості -- тестування, що виконується для з'ясування стійкості програмного продукту.

Першопричина -- джерело походження недоліку, в разі усунення якого, трапляння недоліків цієї категорії припиняється, або частота трапляння зменшується.
Джерело: CMMI
Синонім: корінь проблеми, головна причина.

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1108

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу