Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: R

Оригінал англійською Переклад українською

Rational Unified Process (RUP)
A proprietary adaptable iterative software development process framework consisting of four project lifecycle
phases: inception, elaboration, construction and transition.

#1

Раціонально-обґрунтований процес (RUP від англ. Rational Unified Process) -- індивідуально підлаштовуваний ітеративний процес розробки ПЗ, що складається з чотирьох фаз життєвого циклу проекту: створення, розвитку, формування та втілення.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:17

regression testing
Testing of a previously tested program following modification to ensure that defects have not been introduced
or uncovered in unchanged areas of the software, as a result of the changes made. It is performed when the
software or its environment is changed.

#2

Тестування на предмет реґресій -- тестування раніше тестованої програми після внесення чергових змін для перевірки того чи не було внесено помилок, або чи не було спричинено побічних ефектів стосовно незмінюваних ділянок програми. Виконується в разі наявності змін у програмі або програмному оточенні.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:17

reliability
Ref: ISO 9126
The ability of the software product to perform its required functions under stated conditions for a specified
period of time, or for a specified number of operations.

#3

Надійність -- здатність програмного продукту виконувати необхідні функції за конкретних умов протягом визначеного періоду часу, або визначеної кількості операцій.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Синонім: достовірність

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:18

reliability growth model
A model that shows the growth in reliability over time during continuous testing of a component or system as a
result of the removal of defects that result in reliability failures.

#4

Модель приросту надійності
-- модель що відображає залежність приросту надійності від часу в ході тестування компонента чи системи внаслідок усунення недоліків, що спричиняють відмови.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:18

reliability testing
Testing to determine the reliability of a software product.

#5

Тестування надійності -- тестування, що виконується для з'ясування надійності програмного продукту.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:18

requirement
Ref: After IEEE 610
A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective that must be met or
possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally
imposed document.

#6

Вимога -- умова або функційність що потрібна користувачу для усунення проблеми чи вирішення поставлених задач або задач властивих компоненту чи системі згідно договору, стандарту, специфікації, чи іншого регламентуючого документу.
Джерело: згідно IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:18

requirements management tool
A tool that supports the recording of requirements, requirements attributes (e.g., priority, knowledge
responsible) and annotation, and facilitates traceability through layers of requirements and requirements
change management. Some requirements management tools also provide facilities for static analysis, such as
consistency checking and violations to pre-defined requirements rules.

#7

Система управління вимогами -- інструмент обліку вимог, атрибутів вимог (як-от пріоритетність, корисна інформація) і зауважень, та забезпечення трасовності зв'язків між рівнями вимог та управлінням зміненнями вимог. Деякі системи управління вимогами здатні виконувати статичний аналіз, зокрема перевіряти логічну узгодженість та виводити діагностичні повідомлення (попередження).

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:18

requirements phase
Ref: IEEE 610
The period of time in the software lifecycle during which the requirements for a software product are defined
and documented.

#8

Фаза формування вимог -- період часу у життєвому циклі ПЗ протягом якого формують та документують вимоги до програмного продукту.
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:18

+2

requirements-based testing
An approach to testing in which test cases are designed based on test objectives and test conditions derived
from requirements, e.g., tests that exercise specific functions or probe non-functional attributes such as
reliability or usability.

#9

тестування вимогами -- підхід до тестування при якому тестувальні випадки розробляють з огляду на задачі тестів та тестові ситуації що випливають з вимог, як-от тести виконання певних функцій чи перевірки нефункційних ознак, а зокрема надійності та зручності користування.
Синонім: тестування на підставі вимог

DenysHanziuk 1.03.18 в 10:52

result
See Also: actual result, expected result
Synonyms: outcome , test outcome , test result
The consequence/outcome of the execution of a test. It includes outputs to screens, changes to data, reports,
and communication messages sent out.

#10

Результат -- отриманий наслідок після виконання тесту чи кінцевий результат. Включає дані що виводяться на екран, зміни у наборі даних, надіслані звіти та повідомлення.
Див. також: фактичний результат, сподіваний результат
Синонім: кінцеве значення, результат тесту

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:18

resumption requirements
Ref: After IEEE 829
The defined set of testing activities that must be repeated when testing is re-started after a suspension.

#11

Тестувальні витрати поновлення -- певний набір обов'язкових до виконання тестувальних заходів, що їх повторно виконують перед поновленням призупиненого тестування.
Джерело: згідно IEEE 829
Синонім: витрати на поновлення тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:19

review
Ref: After IEEE 1028
An evaluation of a product or project status to ascertain discrepancies from planned results and to recommend
improvements. Examples include management review, informal review, technical review, inspection, and walkthrough.

#12

Ревізія -- перевірка продукту чи стану проекту з метою виявлення розбіжностей із запланованими результатами та пропонови вдосконалень. Прикладами ревізій є: управлінська ревізія, неформальна ревізія, технічна ревізія, інспектування та розгляд.
Джерело: згідно IEEE 1028
Синонім: вичитування, розгляд, рецензування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:19

+1

review tool
A tool that provides support to the review process. Typical features include review planning and tracking
support, communication support, collaborative reviews and a repository for collecting and reporting of metrics.

#13

Засіб ревізування -- допоміжний інструмент провадження ревізії. Як правило засіб ревізування супроводжує планування і відстеження процесу ревізії, забезпечує комунікацію, колеґіальні ревізії та є засобом збирання і звітування мірок.
Синонім: інструмент рецензування, інструмент розгляду

DenysHanziuk 1.03.18 в 10:52

reviewer
Synonyms: checker , inspector
The person involved in the review that identifies and describes anomalies in the product or project under
review. Reviewers can be chosen to represent different viewpoints and roles in the review process.

#14

Рецензент -- учасник ревізії продукту чи проекту що виявляє й фіксує відхилення. Рецензентів підбирають таким чином, аби вони представляли різні точки зору й перебирали на себе різні функціональні ролі під час ревізії.
Синонім: код-ревізор, оглядач

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:19

risk
A factor that could result in future negative consequences.

#15

Ризик -- чинник, що може призвести до негативних наслідків.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:19

+1

risk analysis
The process of assessing identified project or product risks to determine their level of risk, typically by
estimating their impact and probability of occurrence (likelihood).

#16

Аналіз ризиків -- спосіб оцінювання виявлених проектових чи продуктових ризиків для з'ясування величин цих ризиків, як правило шляхом розрахунку обсягу можливих наслідків та частоти впливу ризиків (ймовірності).

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:19

risk assessment
See Also: product risk, project risk, risk, risk impact, risk level, risk likelihood
The process of identifying and subsequently analyzing the identified project or product risk to determine its level
of risk, typically by assigning likelihood and impact ratings.

#17

Зваження ризику -- спосіб виявлення та подальшого аналізу виявленого проектового чи продуктового ризику для з'ясування величини ризику, як правило шляхом призначення частоти впливу ризику та обсягу можливих наслідків від ризику.
Див. також: продуктовий ризик, проектовий ризик, ризик, наслідок ризику, величина ризику, частота впливу ризику
Синонім: оцінювання ризиків

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:19

risk level
Synonyms: risk exposure
The importance of a risk as defined by its characteristics impact and likelihood. The level of risk can be used to
determine the intensity of testing to be performed. A risk level can be expressed either qualitatively (e.g., high,
medium, low) or quantitatively.

#18

Величина ризику -- вагомість ризику зважаючи на наслідки ризику та частоту впливу ризику. Від величини ризику може залежати ретельність виконуваного тестування. Величина ризику може бути виражена як кількісно, так і якісно (як-от висока, середня, низька).
Синонім: ступінь ризику, рівень ризику

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:19

risk likelihood
Synonyms: likelihood
The estimated probability that a risk will become an actual outcome or event.

#19

частота впливу ризику -- оціночна вірогідність справдження ризику або впливу несприятливої події.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:20

+1

risk management
Systematic application of procedures and practices to the tasks of identifying, analyzing, prioritizing, and
controlling risk.

#20

Управління ризиками -- методичне застосування процедур і практик для розв'язання задач із виявлення, аналізу, пріоритезації та регулювання ризиків.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:20

risk mitigation
Synonyms: risk control
The process through which decisions are reached and protective measures are implemented for reducing risks
to, or maintaining risks within, specified levels.

#21

Нівелювання ризиків -- спосіб прийняття рішень та вжитку запобіжних заходів для зменшення ризиків чи дотримання прийнятних величин ризиків.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:20

risk-based testing
An approach to testing to reduce the level of product risks and inform stakeholders of their status, starting in
the initial stages of a project. It involves the identification of product risks and the use of risk levels to guide the
test process.

#22

Тестування на підставі ризиків -- підхід до тестування зі зменшення величин продуктових ризиків та оповіщення заінтересованих осіб про статус ризиків з початкових стадій проекту. Тестування на підставі ризиків включає виявлення продуктових ризиків та врахування величин ризиків при керуванні процесом тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:20

robustness
Ref: IEEE 610 See Also: error-tolerance, fault-tolerance
The degree to which a component or system can function correctly in the presence of invalid inputs or stressful
environmental conditions.

#23

Стійкість -- ступінь до якого компонент чи система можуть працювати справно за наявності недійсних входових даних, або в складних умовах середовища.
Джерело: IEEE 610 Див. також: помилкостійкість, відмовостійкість

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:20

robustness testing
Testing to determine the robustness of the software product.

#24

Тестування стійкості -- тестування, що виконується для з'ясування стійкості програмного продукту.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:20

root cause
Ref: CMMI
A source of a defect such that if it is removed, the occurrence of the defect type is decreased or removed.

#25

Першопричина -- джерело походження недоліку, в разі усунення якого, трапляння недоліків цієї категорії припиняється, або частота трапляння зменшується.
Джерело: CMMI
Синонім: корінь проблеми, головна причина.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:20

Хвилинку...