Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: P

Оригінал англійською Переклад українською

pair programming
A software development approach whereby lines of code (production and/or test) of a component are written by
two programmers sitting at a single computer. This implicitly means ongoing real-time code reviews are
performed.

#1

Парне програмування -- підхід до розробки ПЗ при якому строки програмного коду компонента (продуктового та (або) автоматизації тестування) пишуться двома програмістами,
що користуються одним комп'ютером на двох. Фактично це означає проведення ревізії програмного коду протягом його створення.
Синоніми: програмування в парі, спільне програмування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:13

pass
Synonyms: test pass
A test is deemed to pass if its actual result matches its expected result.

#2

Задовільна оцінка -- вважається що тест успішно пройдено якщо його фактичний результат відповідає сподіваному.
Синонім: негативний результат тесту (вада не виявлена)

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:13

path
Synonyms: control flow path
A sequence of events, e.g., executable statements, of a component or system from an entry point to an exit point.

#3

Шлях -- послідовність дій (як-от виконуваних операторів) компонента чи системи від точки початку до точки завершення.
Синоніми: шлях перебігу виконання.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:13

peer review
A review of a software work product by colleagues of the producer of the product for the purpose of identifying
defects and improvements. Examples are inspection, technical review and walkthrough.

#4

Колегіальна ревізія -- огляд колегами виконавця результатів його роботи над програмним продуктом з метою виявлення недоліків та вдосконалення. До колегіальних ревізій належать: інспектування, технічна ревізія та розгляд.
Синонім: внутрішня ревізія, спільна ревізія.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:14

performance
Ref: After IEEE 610 See Also: efficiency
Synonyms: time behavior
The degree to which a system or component accomplishes its designated functions within given constraints
regarding processing time and throughput rate.

#5

Швидкодія -- міра у якій компонент чи система відповідають властивим їм функціям, що обумовлені часом опрацювання та пропускною швидкістю.
Джерело: згідно IEEE 610
Див. також: ефективність
Синонім: виробіток

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:14

performance profiling
The task of analyzing, e.g., identifying performance bottlenecks based on generated metrics, and tuning the
performance of a software component or system using tools.

#6

Профілювання швидкодії -- проведення аналізу, зокрема визначення місць із найменшою пропускною спроможністю на основі зібраних показників, та інструментальна настройка швидкодії програмного компонента чи системи.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:14

performance testing
See Also: efficiency testing
Testing to determine the performance of a software product.

#7

Тестування швидкодії -- тестування, що виконується для з'ясування швидкодії програмного продукту.
Див. також: тестування ефективності

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:14

performance testing tool
A tool to support performance testing that usually has two main facilities: load generation and test transaction
measurement. Load generation can simulate either multiple users or high volumes of input data. During
execution, response time measurements are taken from selected transactions and these are logged.
Performance testing tools normally provide reports based on test logs and graphs of load against response
times.

#8

вимірювач швидкодії -- допоміжний засіб із тестування швидкодії, що, як правило, виконує дві основні функції: моделює навантаження та виконує заміри тестових запитів. Навантаження може моделюватися у якості великої кількісті користувачів та великих об'ємів входових даних. Протягом роботи знімаються показники часу відгуку для вибраних запитів. Зазвичай звіти вимірювачів швидкодії ґрунтуються на даних протокольних журналів тестування та графіках залежності часу відгуку від навантаження.
Синонім: інструмент визначення швидкодії

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:14

portability
Ref: ISO 9126
The ease with which the software product can be transferred from one hardware or software environment to
another.

#9

Портовність -- показник легкості перенесення програмного продукту із однієї апаратної чи програмної платформи на іншу.
Синонім: переносимість, переносність.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

portability testing
Synonyms: configuration testing
Testing to determine the portability of a software product.

#10

Тестування портовності -- тестування з метою з'ясування портовності програмного продукту.
Синоніми: тестування зручності передачі ПЗ.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

post-execution comparison
Comparison of actual and expected results, performed after the software has finished running.

#11

Порівняння постфактум -- порівняння фактичних результатів зі сподіваними, що здійснюється по завершенні роботи ПЗ.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

postcondition
Environmental and state conditions that must be fulfilled after the execution of a test or test procedure.

#12

Післяумова -- зовнішні та внутрішні умови, що їх має бути дотримано по завершенні тесту або тестової процедури.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

precondition
Environmental and state conditions that must be fulfilled before the component or system can be executed with
a particular test or test procedure.

#13

Передумова виконання -- зовнішні (середовища) та внутрішні (стану) умови, яким має відповідати компонент чи система для можливості виконання певного тесту або тестової процедури.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

priority
The level of (business) importance assigned to an item, e.g., defect.

#14

Пріоритетність -- ступінь важливості (з бізнесової точки зору) що його призначено якомусь елементу, зокрема недоліку.
Синонім: ступінь пріоритету

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

probe effect
The effect on the component or system by the measurement instrument when the component or system is being
measured, e.g., by a performance testing tool or monitor. For example performance may be slightly worse when
performance testing tools are being used.

#15

Ефект вимірювача -- ефект впливу на компонент чи систему від вимірюючого інструменту протягом вимірювань компонента чи системи, як-от вплив від інструмента визначення швидкодії або від диспетчера. Зокрема швидкодія може бути трохи нижчою під час застосування інструментів визначення швидкодії.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

process
Ref: ISO 12207
A set of interrelated activities, which transform inputs into outputs.

#16

Процес -- набір взаємопов'язаних процесів, які перетворюють входові дані у виходові дані.
Джерело: ISO 12207

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

process cycle test
Ref: TMap See Also: procedure testing
A black-box test design technique in which test cases are designed to execute business procedures and
processes.

#17

Тестування процесного циклу – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки призначені для виконання бізнес-процедур та процесів.
Джерело: TMap
Див. також: процедурне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:15

process improvement
Ref: CMMI
A program of activities designed to improve the performance and maturity of the organization's processes, and
the result of such a program.

#18

Вдосконалення процесів -- програма заходів спрямованих на покращення швидкодії й формування процесів організації, чи результати цієї програми.
Джерело: CMMI

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:16

product risk
See Also: risk
A risk directly related to the test object.

#19

Продуктовий ризик -- ризик безпосередньо пов'язаний із об'єктом тестування.
Див. також: ризик
Синонім: ризик продукту

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:16

product-based quality
Ref: After Garvin See Also: manufacturing-based quality, quality attribute, transcendent-based quality, user-based quality,
value-based quality
A view of quality, wherein quality is based on a well-defined set of quality attributes. These attributes must be
measured in an objective and quantitative way. Differences in the quality of products of the same type can be
traced back to the way the specific quality attributes have been implemented.

#20

концепція якості за сукупністю -- концепція якості як сукупності цілком конкретних якісних ознак. Об'єктивні характеристики якісних ознак можуть бути виміряні у кількісний спосіб. Різниця у якості схожих продуктів може бути пояснена впровадженням якісних ознак.
Джерело: згідно Garvin
Див. також: manufacturing-based якість, аспект якості, transcendent-based якість, user-based якість, концепція вартісної якості
Синонім: концепція продуктової якості, концепція продуктової якості

DenysHanziuk 1.03.18 в 10:52

project
Ref: ISO 9000
A project is a unique set of coordinated and controlled activities with start and finish dates undertaken to
achieve an objective conforming to specific requirements, including the constraints of time, cost and resources.

#21

Проект -- поєднання взаємопов'язаних контрольованих робочих процесів, із зазначеними датами початку та кінця для об'єктивного виконання визначених вимог, зокрема: обмеженості у часі, кошторисі та ресурсах.
Джерело: ДСТУ ISO 9000:2007

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:16

project risk
See Also: risk
A risk related to management and control of the (test) project, e.g., lack of staffing, strict deadlines, changing
requirements, etc.

#22

Проектовий ризик -- ризик що стосується управління та контролю проектом (тестування), як-от брак людських ресурсів, стислість часових термінів, неусталеність вимог і т.ін.
Див. також: ризик

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:16

Хвилинку...