Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: M

Оригінал англійською Переклад українською

maintainability
Ref: ISO 9126
The ease with which a software product can be modified to correct defects, modified to meet new
requirements, modified to make future maintenance easier, or adapted to a changed environment.

#1

Супроводжуваність – властивість, що характеризує легкість змінювання програмного продукту, що воно обумовлюється виправленням недоліків, потребою відповідати новим вимогам, робити подальший супровід менш трудомістким чи необхідністю пристосування програмного продукту до змін у програмному оточенні.
Синонім: придатність до супроводу, зручність супроводу
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

DenysHanziuk 27.06.18 в 14:06

+7

maintainability testing
Synonyms: serviceability testing
Testing to determine the maintainability of a software product.

#2

Тестування супроводжуваності -- тестування, що виконується для визначення супроводжуваності програмного продукту.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:09

+2

maintenance
Ref: IEEE 1219
Modification of a software product after delivery to correct defects, to improve performance or other attributes,
or to adapt the product to a modified environment.

#3

Супровід -- модифікування програмного продукту, після передачі користувачу, що має на меті виправлення недоліків, покращення швидкодії чи інших характеристик, або з метою пристосування продукту до змін у програмному оточенні.
Синонім: супроводження
Джерело: IEEE 1219

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:10

maintenance testing
Testing the changes to an operational system or the impact of a changed environment to an operational
system.

#4

тестування супроводу -- тестування змінень в експлуатованій системі чи наслідків для експлуатованої системи від змінень у робочому середовищі.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:10

master test plan
See Also: test plan
A test plan that typically addresses multiple test levels.

#5

Зведений план тестування --- план тестування, що, як правило, охоплює різні стадії тестування.
Див. також: план тестування
Синонім: генеральний план тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:10

maturity
Ref: ISO 9126 See Also: Capability Maturity Model Integration, Test Maturity Model integration, reliability
(1) The capability of an organization with respect to the effectiveness and efficiency of its processes and work
practices. (2) The capability of the software product to avoid failure as a result of defects in the software.

#6

Сформованість -- (1) спроможності організації з огляду на результативність та ефективність її процесів та робочих практик. (2) здатність програмного продукту працювати без відмов пов'язаних із наявністю недоліків у ПЗ.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Див. також: здатність зрілість Model Integration, тест зрілість Model integration, надійність
Синонім: зрілість

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:10

maturity model
A structured collection of elements that describe certain aspects of maturity in an organization, and aid in the
definition and understanding of an organization's processes. A maturity model often provides a common
language, shared vision and framework for prioritizing improvement actions.

#7

Модель сформованості -- структурна множина об'єктів що моделюють певні аспекти сформованості організації, та сприяють налагодженню і розумінню процесів організації. Модель сформованості, як правило, є передумовою для загальнозрозумілої мови, спільного бачення та концепції визначення пріоритетності заходів із вдосконалення.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:10

measure
Ref: ISO 14598
The number or category assigned to an attribute of an entity by making a measurement.

#8

Показник -- абсолютне або відносне значення характеристики об'єкта в результаті вимірювання.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598
Синонім: міра

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:10

measurement
Ref: ISO 14598
The process of assigning a number or category to an entity to describe an attribute of that entity.

#9

Вимірювання -- надання абсолютного або відносного значення об'єкта для описання його характеристики.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:11

memory leak
A memory access failure due to a defect in a program's dynamic store allocation logic that causes it to fail to
release memory after it has finished using it, eventually causing the program and/or other concurrent processes
to fail due to lack of memory.

#10

Виток пам’яті - відмова у доступу до пам'яті спричинена вадою програми у логіці динамічного виділення пам'яті, що призводить до збоїв вивільнення пам'яті після закінчення її використання. Виток пам’яті за певних обставин, спричиняє відмову програми та (або) іншого рівночасного процесу через брак оперативної пам'яті.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:11

metric
Ref: ISO 14598
A measurement scale and the method used for measurement.

#11

Міра -- вимірювана одиниця чи метод вимірювання.
Синонім: мірка, метрика
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:11

milestone
A point in time in a project at which defined (intermediate) deliverables and results should be ready.

#12

Контрольна точка -- запланований момент часу (проміжної) готовності продуктів та результатів.
Синонім: віха проекту, покажчик проекту

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:11

modeling tool
Ref: Graham .
A tool that supports the creation, amendment and verification of models of the software or system.

#13

Система моделювання -- допоміжний засіб створення, внесення змін та верифікації моделей систем чи компонентів.
Джерело: Ґрегам.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:11

moderator
Synonyms: inspection leader
The leader and main person responsible for an inspection or other review process.

#14

Модератор -- повноважний голова відповідальний за ревізію, зокрема інспектування.
Синонім: перевіряючий

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:11

monitoring tool
Ref: After IEEE 610.
A software tool or hardware device that runs concurrently with the component or system under test and
supervises, records and/or analyses the behavior of the component or system.

#15

Диспетчер -- інструмент програмного забезпечення чи апаратний пристрій що запускається одночасно із тестованим компонентом чи системою та здійснює спостереження, реєстрацію та (або) аналіз поведінки компонента чи системи.
Джерело: згідно IEEE 610.
Синонім: засіб поточного контролю, монітор

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:11

multiple condition coverage
Synonyms: branch condition combination coverage , condition combination coverage
The percentage of combinations of all single condition outcomes within one statement that have been exercised
by a test suite. 100% multiple condition coverage implies 100% modified condition decision coverage.

#16

вибіркове охоплення логічних умов -- відсоток сполучень всіх простих логічних значень одного оператора, що були перевірені серією тестів. Зі 100%-ого вибіркового охоплення логічних умов випливає 100% приведеного охоплення логічних умов та рішень.
Синоніми: branch condition combination охоплення, condition combination охоплення

DenysHanziuk 4.04.18 в 10:36

Хвилинку...