Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: I

Оригінал англійською Переклад українською

impact analysis
The assessment of change to the layers of development documentation, test documentation and components,
in order to implement a given change to specified requirements.

#1

Аналіз наслідків -- оцінювання обсягу змін у розділах проектної документації, тестувальної документації та компонентах, спричинених зміненням установлених вимог.
Синонім: аналіз впливу

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:05

incident
Ref: After IEEE 1008
Synonyms: deviation , software test incident , test incident
Any event occurring that requires investigation.

#2

Інцидент -- настання події, яка потребує встановлення причини.
Джерело: згідно IEEE 1008
Синоніми: відхилення, інцидент тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:05

incident logging
Recording the details of any incident that occurred, e.g., during testing.

#3

Протоколювання інцидентів -- облік відомостей про будь-який інцидент що стався, зокрема протягом тестування.
Синонім: журналювання інцидентів, запис інцидентів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:05

incident management
Ref: After IEEE 1044
The process of recognizing, investigating, taking action and disposing of incidents. It involves logging incidents,
classifying them and identifying the impact.

#4

Управління інцидентами -- спосіб виявлення, встановлення причини, вжиття заходів та розв'язання інцидентів. Управління інцидентами складається з реєстрації, класифікації інцидентів та визначення їх можливих наслідків.
Джерело: згідно IEEE 1044

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:05

incident management tool
See Also: defect management tool
A tool that facilitates the recording and status tracking of incidents. They often have workflow-oriented facilities
to track and control the allocation, correction and re-testing of incidents and provide reporting facilities.

#5

Система управління інцидентами -- інструмент обліку та поточного контролю статусів інцидентів. Як правило має узгоджені із робочим процесом засоби відстеження й контролю розподілення, виправлення, повірочного тестування інцидентів та звітування.
Див. також: cистема відстеження недоліків

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:05

incident report
Ref: After IEEE 829
Synonyms: deviation report , software test incident report , test incident report
A document reporting on any event that occurred, e.g., during the testing, which requires investigation.

#6

Звіт про інцидент -- документ про настання події, зокрема під час тестування, яка потребує дослідження.
Джерело: згідно IEEE 829
Синоніми: звіт про відхилення, звіт про інцидент ПЗ, звіт про інцидент тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:05

incremental development model
A development lifecycle where a project is broken into a series of increments, each of which delivers a portion
of the functionality in the overall project requirements. The requirements are prioritized and delivered in priority
order in the appropriate increment. In some (but not all) versions of this lifecycle model, each subproject follows
a mini V-model with its own design, coding and testing phases.

#7

Приростова модель розробки -- життєвий цикл розробки у якому проект поділяється на етапи приростів, на кожному з яких виконується розробка частини функційності з числа повних вимог до проекту. Вимоги є пріоритезованими та виконуються згідно свого пріоритету на відповідному етапі приросту. В окремих випадках (не всіх) цієї моделі життєвого циклу, кожний підпроект слідує зменшеній ключевидній моделі із власними фазами проектування, написання програмного коду та тестування.
Синонім: прирісна модель розробки

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

incremental testing
Testing where components or systems are integrated and tested one or some at a time, until all the
components or systems are integrated and tested.

#8

Приростове тестування -- тестування у якому компоненти чи системи інтеґрують та тестують по одному чи по кілька за раз, допоки не залишиться неінтеґрованих чи нетестованих компонентів чи систем.
Синонім: прирісне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

independence of testing
Ref: After DO-178b
Separation of responsibilities, which encourages the accomplishment of objective testing.

#9

Незалежність тестування -- розмежування відповідальності, яке сприяє об'єктивному тестуванню.
Джерело: згідно з DO-178b

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

indicator
Ref: ISO 14598
A measure that can be used to estimate or predict another measure.

#10

Індикатор -- показник що може служити для приблизної оцінки чи прогнозування іншого показника.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 14598

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

informal review
A review not based on a formal (documented) procedure.

#11

Неформальна ревізія -- ревізія що не ґрунтується на формалізованій (документальній) процедурі.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

input
A variable (whether stored within a component or outside) that is read by a component.

#12

Входові дані -- змінна (збережена як у межах компонента так і поза ним) що її зчитує компонент.
Синонім: ввідна змінна, вхідний сигнал, дані введення

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

input value
See Also: input
An instance of an input.

#13

Входове значення -- окреме значення входових даних.
Див. також: входові дані
Синонім: значення ввідних даних

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

inspection
Ref: After IEEE 610, IEEE 1028 See Also: peer review
A type of peer review that relies on visual examination of documents to detect defects, e.g., violations of
development standards and non-conformance to higher level documentation. The most formal review technique
and therefore always based on a documented procedure.

#14

Інспектування -- різновид колегіальної ревізії що полягає у вичитуванні документів на предмет недоліків, зокрема порушень стандартів розробки та розбіжностей із основними документами. Інспектування є найбільш формалізованою технікою ревізії в основі якої лежить процедура документування.
Джерело: згідно IEEE 610, IEEE 1028
Див. також: колегіальна ревізія
Синонім: огляд

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:06

installation guide
Supplied instructions on any suitable media, which guides the installer through the installation process. This
may be a manual guide, step-by-step procedure, installation wizard, or any other similar process description.

#15

Інструкція зі встановлення -- вказівки що постачаються на будь-якому принагідному засобі передавання інформації для роз'яснення процесу встановлення. Інструкцією зі встановлення може бути посібник, покрокова інструкція, помічник зі встановлення тощо.
Синонім: посібник зі встановлення.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:07

integration
The process of combining components or systems into larger assemblies.

#16

Інтеґрація -- укрупнювальна збірка компонентів чи систем.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:07

integration testing
See Also: component integration testing, system integration testing
Testing performed to expose defects in the interfaces and in the interactions between integrated components or
systems.

#17

Тестування інтеґрації -- тестування що здійснюється для виявлення вад інтерфейсів та проблем взаємодії з інтеґрованими компонентами чи системами.
Див. також: модуль integration тестування, system integration тестування
Синонім: інтеграційне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:07

interface testing
An integration test type that is concerned with testing the interfaces between components or systems.

#18

тестування інтерфейсу -- вид тестування інтеґрації що займається тестуванням інтерфейсів компонетів чи систем.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:07

interoperability
Ref: After ISO 9126 See Also: functionality
The capability of the software product to interact with one or more specified components or systems.

#19

Сумісність -- здатність програмного продукту взаємодіяти з однією і більше заданими компонентами чи системами.
Джерело: згідно з ДСТУ ISO/IEC 9126
Див. також: функційність

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:07

interoperability testing
See Also: functionality testing
Synonyms: compatibility testing
Testing to determine the interoperability of a software product.

#20

тестування на сумісність -- тестування, що виконується для з'ясування сумісності програмного продукту.
Див. також: тестування функціональності
Синоніми: тестування взаємодії

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:07

invalid testing
See Also: error tolerance, negative testing
Testing using input values that should be rejected by the component or system.

#21

тестування недійсними значеннями -- тестування з використанням входових значень, що мають бути відхилені компонентом чи системою.
Див. також: помилкостійкість, заперечне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:07

iterative development model
A development lifecycle where a project is broken into a usually large number of iterations. An iteration is a
complete development loop resulting in a release (internal or external) of an executable product, a subset of the
final product under development, which grows from iteration to iteration to become the final product.

#22

Ітераційна модель розробки -- життєвий цикл розробки ПЗ у якому проект зазвичай розбивається на велику кількість ітерацій. Ітерація це повний цикл розробки із випуском (внутрішнім або зовнішнім) робочого продукту, що є проміжною ланкою у розробці кінцевого продукту, таким чином з кожною ітерацією робочий продукт поступово наближається до кінцевого продукту.
Синонім: ітеративна модель розробки, прирісна модель розробки

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:08

Хвилинку...