Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: F

Оригінал англійською Переклад українською

factory acceptance testing
See Also: alpha testing
Acceptance testing conducted at the site at which the product is developed and performed by employees of the
supplier organization, to determine whether or not a component or system satisfies the requirements, normally
including hardware as well as software.

#1

Внутрішнє приймальне тестування -- приймальне тестування що виконується на стороні розробника продукту силами підрядника, з тим аби з'ясувати чи компонент або система задовольняють вимоги (зазвичай як апаратні так і програмні).
Див. також: альфа тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:03

fail
Synonyms: test fail
A test is deemed to fail if its actual result does not match its expected result.

#2

Незадовільна оцінка -- вважається що тест не пройдено якщо його фактичний результат не відповідає сподіваному.
Синоніми: позитивний результат тесту (вада виявлена)

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:03

failure
Ref: After Fenton
Deviation of the component or system from its expected delivery, service or result.

#3

Відмова -- відхилення компонента чи системи від сподіваного завершення задачі, експлуатації чи результату.
Синонім: збій, аварійна ситуація, невідповідність
Джерело: згідно Fenton

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:03

failure rate
Ref: IEEE 610
The ratio of the number of failures of a given category to a given unit of measure, e.g., failures per unit of time,
failures per number of transactions, failures per number of computer runs.

#4

Індекс відмов -- відношення величини кількості відмов до іншої величини, як-от кількість відмов на одиницю часу, кількість відмов на кількість запитів, кількість відмов на кількість прогонів.
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:03

fault attack
See Also: negative testing, security attack
Synonyms: attack
Directed and focused attempt to evaluate a specific quality characteristic of a test object by attempting to force
specific failures to occur. Usually focused on reliability or security.

#5

Атака вадами -- цілеспрямована атака що намагається призвести до тих чи інших збоїв, для надання оцінки певних характеристик якості тестового об'єкта.
Див. також: заперечне тестування
Синоніми: атака

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:03

feature
Ref: After IEEE 1008
Synonyms: software feature
An attribute of a component or system specified or implied by requirements documentation (for example
reliability, usability or design constraints).

#6

притаманна ознака -- властивість компонента чи системи що прямо або опосередковано зазначена у ТЗ (наприклад надійність, користовність чи проектні обмеження).
Джерело: згідно з IEEE 1008
Синоніми: функційна особливість, відмітна ознака, фіча

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:04

formal review
A review characterized by documented procedures and requirements, e.g., inspection.

#7

Формалізована ревізія -- ревізія якій притаманна наявність процедур документування та вимог (зокрема інспектування).

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:04

functional requirement
Ref: IEEE 610
A requirement that specifies a function that a component or system must perform.

#8

функційна вимога -- вимога, що визначає функцію яку мають виконувати компонент чи система.
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:04

functional testing
See Also: black-box testing
Testing based on an analysis of the specification of the functionality of a component or system.

#9

Функційне тестування -- тестування із застосуванням аналізу функційної специфікації компонента чи системи.
Див. також: тестування чорної скриньки
Синонім: функціональне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:04

+1

functionality
Ref: ISO 9126
The capability of the software product to provide functions which meet stated and implied needs when the
software is used under specified conditions.

#10

функційність -- здатність програмного продукту забезпечити виконання функцій що задовільняють явним та неявним потребам в заданому контексті використання ПЗ.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Синонім: функціональність

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:04

Хвилинку...