Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: E

Оригінал англійською Переклад українською

effectiveness
See Also: efficiency
The capability of producing an intended result.

#1

Результативність -- здатність досягати необхідного результату.
Див. також: ефективність

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:00

efficiency
Ref: ISO 9126
(1) The capability of the software product to provide appropriate performance, relative to the amount of
resources used, under stated conditions. (2) The capability of a process to produce the intended outcome,
relative to the amount of resources used.

#2

Ефективність -- (1) здатність програмного продукту до належної швидкодії за конкретних умов зважаючи на об'єм задіяних ресурсів. (2) здатність процесу досягти кінцевого результату, зважаючи на об'єм задіяних ресурсів.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126
Синонім: корисна дія

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:01

entry criteria
Ref: Gilb and Graham
The set of generic and specific conditions for permitting a process to go forward with a defined task, e.g., test
phase. The purpose of entry criteria is to prevent a task from starting which would entail more (wasted) effort
compared to the effort needed to remove the failed entry criteria.

#3

Критерії добору -- сукупність загальних та особливих умов на предмет можливості продовжувати процес виконання того чи іншого робочого завдання, зокрема фази тестування. Критерії добору мають запобігати виконанню робочих завдань, які можуть призвести до більших (марних) трудовитрат у порівнянні із трудовитратами потрібними для усунення невідповідності критеріям добору.
Джерело: Gilb and Graham
Синонім: критерії входу, критерії початку, критерії відсіву.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:01

equivalence partition
Synonyms: equivalence class
A portion of an input or output domain for which the behavior of a component or system is assumed to be the
same, based on the specification.

#4

Еквівалентний інтервал -- частина ділянки входових чи виходових значень для якої поведінка компонента чи системи, згідно специфікації, є однаковою.
Синонім: еквівалентний клас, еквівалентне розбиття.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:01

equivalence partitioning
Synonyms: partition testing
A black-box test design technique in which test cases are designed to execute representatives from
equivalence partitions. In principle, test cases are designed to cover each partition at least once.

#5

Метод еквівалентних інтервалів – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки складаються із застосуванням значень із ділянок еквівалентних інтервалів, таким чином, щоб охопити всі інтервали.
Синонім: поділ на еквівалентні класи

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:01

error
Ref: After IEEE 610
Synonyms: mistake
A human action that produces an incorrect result.

#6

Помилка - дія людини, що призводить до некоректного результату.
Джерело: згідно IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:01

error guessing
A test design technique where the experience of the tester is used to anticipate what defects might be present
in the component or system under test as a result of errors made, and to design tests specifically to expose
them.

#7

Прогнозування помилки – техніка складання тестів, що покладається на досвід тестувальника для передбачення того які недоліки можуть бути наявними у тестованому компоненті чи системі в результаті допущених помилок, та для складання тестів спрямованих на їх виявлення.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:01

executable statement
A statement which, when compiled, is translated into object code, and which will be executed procedurally when
the program is running and may perform an action on data.

#8

Виконуваний оператор -- оператор, що після компіляції, перетворюється на об'єктний код, виконується процедурно протягом роботи програми і має можливість оперувати даними.
Синоніми: виконувана інструкція, виконувана команда

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:02

exercised
A program element is said to be exercised by a test case when the input value causes the execution of that
element, such as a statement, decision, or other structural element.

#9

Відпрацьованість -- елемент схеми алгоритму називають відпрацьованим коли входові значення тестувального випадку обумовлюють виконання цього елемента, такого як оператор, БПР чи іншого елемента блок-схеми.
Синонім: перевіренність

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:02

exhaustive testing
Synonyms: complete testing
A test approach in which the test suite comprises all combinations of input values and preconditions.

#10

Вичерпне тестування -- підхід до тестування при якому серія тестів включає в себе всі комбінації ввідних значень та передумов.
Синонім: тестування повним перебором

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:02

+3

exit criteria
Ref: After Gilb and Graham
Synonyms: completion criteria , test completion criteria
The set of generic and specific conditions, agreed upon with the stakeholders for permitting a process to be
officially completed. The purpose of exit criteria is to prevent a task from being considered completed when
there are still outstanding parts of the task which have not been finished. Exit criteria are used to report against
and to plan when to stop testing.

#11

Критерії завершеності -- сукупність загальних та особливих умов, попередньо погоджених із учасниками процесу, які дозволяють вважати процес офіційно завершеним. Критерії завершеності необхідні для запобігання ситуації коли робочі задачі вважатимуться виконаними в той час як їх окремі складові лишатимуться не завершеними. Критерії завершеності використовуються в якості орієнтира для планування завершення тестування.
Джерело: згідно Ґілба та Ґрегама
Синоніми: критерії виходу, критерії готовності.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:02

+2

expected result
Synonyms: expected outcome , predicted outcome
The behavior predicted by the specification, or another source, of the component or system under specified
conditions.

#12

Сподіваний результат -- поведінка компонента чи системи в заданому контексті використання, що є передбаченою специфікацією чи іншим джерелом.
Синоніми: очікуваний результат, сподівана поведінка, передбачений результат

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:02

experience-based test design technique
Synonyms: experience-based technique
Procedure to derive and/or select test cases based on the tester's experience, knowledge and intuition.

#13

Апостеріорна техніка складання тестів – процес отримання та (або) добору тестових випадків виходячи із досвіду тестувальника, його фахових знань й професійного чуття.
Синонім: техніка створення тестів з огляду на досвід, досвідна техніка створення тестів

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:02

experience-based testing
Testing based on the tester's experience, knowledge and intuition.

#14

Апостеріорне тестування -- тестування на основі досвіду, знань та професійного чуття тестувальника.
Синонім: досвідне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:02

+3

exploratory testing
Ref: After Bach
An informal test design technique where the tester actively controls the design of the tests as those tests are
performed and uses information gained while testing to design new and better tests.

#15

Дослідне тестування -- неформальна методика складання тестів згідно якої тестувальник керує процесом складання тестів у ході їх виконання та використовує отриману протягом тестування інформацію для розробки новіших досконаліших тестів.
Синонім: дослідницьке тестування.
Джерело: згідно Bach

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:03

Хвилинку...