Готовий переклад Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: D

Потік даних -- умовне відображення виконуваних та можливих переходів стану об'єктів даних, а саме станів створення, використання чи знищення об'єкта.
Синонім: обіг даних, потік набору даних
Див також: Beizer

Якість набору даних -- характеристика коректності даних з огляду на певні попередньо визначені умови, як-от бізнес сподівання й вимоги щодо цілісності та логічної узгодженості даних.

тестування набором даних -- техніка автоматизованого тестування коли входові дані та сподівані результати тесту містяться у формі простої чи електронної таблиці, таким чином щоб єдиний скрипт виконання тесту міг виконати всі тести таблиці. Здебільшого тестування набором даних використовується у роботі застосунків засобів виконання тестів, зокрема засобів захоплення-відтворення.
Джерело: Fewster and Graham
Див. також: тестування за ключовими словами
Синонім: тестування із застосуванням набору даних

Зневадження -- спосіб пошуку, аналізу та усунення причин відмов ПЗ.
Синонім: налагодження програми

Зневаджувач -- фаховий інструмент програміста що використовується для відтворювання відмов, дослідження стану програм й, відповідно, знаходження недоліку. Зневаджувачі дозволяють програмістам виконувати програми покроково, зупиняючи програму на будь-якому операторові, задаючи та перевіряючи значення змінних програми.
Синоніми: налагоджувач, дебаґґер

вузол галуження -- блок прийняття рішення програми у якому потік виконання має щонайменше два шляхи виконання. Вершина графу з щонайменше двома дугами відгалужень.
Синонім: точка рішення, розгалуження, точка альтернативи, точка галуження, блок розгалуження, логічний блок галуження, блок прийняття рішення (БПР)

охоплення вузлів галужень -- відсоток рішень що були перевірені серією тестів. Зі 100% охоплення рішень випливає як 100% охоплення відгалужень так і 100% охоплення операторів.
Синонім: охоплення по гілках умовних операторів, охоплення рішень

Рішення -- результат блоку прийняття рішення (що він з'ясовує яке відгалуження має бути обрано).
Синонім: рішення, результат альтернативи, рішення галуження

Таблиця прийняття рішень -- таблиця що містить комбінації входових даних та (або) чинників (причин) з відповідними їм виходовими даними та (або) реакціями (наслідками), що можуть бути використані для складання тестувальних випадків.
Синонім: причинно-наслідкова таблиця рішень.

Тестування за таблицею прийняття рішень – техніка складання тестів чорної скриньки згідно якої тестувальні випадки призначені для виконання комбінацій входових даних та (або) чинників наведених у таблиці прийняття рішень.
Джерело: Egler63
Див. також: таблиця прийняття рішень

Тестування рішень – техніка складання тестів прозорої скриньки у якій тестувальні випадки призначені для перевірки рішень.
Синонім: тестування розгалужень

Недолік -- вада компонента чи системи що може призвести до незадовільного виконання функцій компонентом чи системою, зокрема хибний оператор чи оператор опису даних. Недолік що проявився протягом виконання програми може спричинити відмову компонента чи системи.
Синонім: вада, дефект.

Щільність недоліків – кількість недоліків виявлених у компоненті чи системі поділена на розмір даного компонента чи системи (розмір вимірюється у стандартизованих одиницях, зокрема у строках коду, кількості класів або функційних балах).
Синонім: щільність вад

Система управління недоліками -- інструмент обліку та поточного контролю статусів недоліку чи зміннення. Як правило має узгоджені із робочим процесом засоби відстеження й контролю розподілення, виправлення, повірочного тестування недоліків та звітності.
Див. також: система відстеження інцидентів
Синонім: інструмент управління дефектами, система обліку помилок, баґтрекер

Категорія недоліку -- елемент системи категоризації недоліків. Недоліки можна категорізувати зважаючи на різні міркування, зокрема:
- фази чи робочого процесу розробки на яких виник недолік, як-от помилка у специфікації або помилка в програмному коді;
- природи недоліків, як-от недолік через невраховану одиницю;
- походження помилки, як-от хибна операція порівняння, синтаксична помилка коду, або помилкове припущення;
- проблем швидкодії, як-от надмірний час виконання, часткова доступність.
Синонім: тип дефекту

Постача -- будь-який результат (роботи) що його надає підрядник.

тестування на стадії розробки -- формалізоване чи неформальне тестування яке виконується протягом розробки компонента чи системи, зазвичай у середовищі розробки та силами самих розробників.
Джерело: згідно IEEE 610

Доменна ділянка -- множина значень з якої можуть бути обрані дійсні входові та (або) виходові значення.

Драйвер -- програмний компонент чи засіб тестування (що він замінює собою компонент), що забезпечує управління та (або) звернення до компонента чи системи.
Джерело: згідно з TMap

Інструмент динамічного аналізу -- інструмент що надає оперативну інформацію про стан коду ПЗ. Подібні інструменти найчастіше застосовуються для пошуку невизначених вказівників, перевірки аріфметичних операцій над вказівниками, для поточного контролю розподілення, використання й вивільнення пам'яті та для виявлення витоків пам'яті.

Динамічне тестування -- тестування що передбачає виконання ПЗ у вигляді компонента чи системи.

Перекладено у ПАЛЯНИЦІ
http://translate.thealphacentauri.net/book/227/1095

Перекладачі: DenysHanziuk

Настройки

Готово:

100.00% КП = 1.0

Скачати як .txt файл
Посилання на цю сторінку
Зміст перекладу
Інтерфейс перекладу