Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: D

Оригінал англійською Переклад українською

data flow
Ref: Beiser
An abstract representation of the sequence and possible changes of the state of data objects, where the state of an object is any of creation, usage, or destruction.

#1

Потік даних -- умовне відображення виконуваних та можливих переходів стану об'єктів даних, а саме станів створення, використання чи знищення об'єкта.
Синонім: обіг даних, потік набору даних
Див також: Beizer

DenysHanziuk 26.02.18 в 17:46

data quality
An attribute of data that indicates correctness with respect to some pre-defined criteria, e.g., business
expectations, requirements on data integrity, data consistency.

#2

Якість набору даних -- характеристика коректності даних з огляду на певні попередньо визначені умови, як-от бізнес сподівання й вимоги щодо цілісності та логічної узгодженості даних.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:57

data-driven testing
Ref: Fewster and Graham See Also: keyword-driven testing
A scripting technique that stores test input and expected results in a table or spreadsheet, so that a single
control script can execute all of the tests in the table. Data-driven testing is often used to support the application
of test execution tools such as capture/playback tools.

#3

тестування набором даних -- техніка автоматизованого тестування коли входові дані та сподівані результати тесту містяться у формі простої чи електронної таблиці, таким чином щоб єдиний скрипт виконання тесту міг виконати всі тести таблиці. Здебільшого тестування набором даних використовується у роботі застосунків засобів виконання тестів, зокрема засобів захоплення-відтворення.
Джерело: Fewster and Graham
Див. також: тестування за ключовими словами
Синонім: тестування із застосуванням набору даних

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:57

debugging
The process of finding, analyzing and removing the causes of failures in software.

#4

Зневадження -- спосіб пошуку, аналізу та усунення причин відмов ПЗ.
Синонім: налагодження програми

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

debugging tool
Synonyms: debugger
A tool used by programmers to reproduce failures, investigate the state of programs and find the corresponding
defect. Debuggers enable programmers to execute programs step by step, to halt a program at any program
statement and to set and examine program variables.

#5

Зневаджувач -- фаховий інструмент програміста що використовується для відтворювання відмов, дослідження стану програм й, відповідно, знаходження недоліку. Зневаджувачі дозволяють програмістам виконувати програми покроково, зупиняючи програму на будь-якому операторові, задаючи та перевіряючи значення змінних програми.
Синоніми: налагоджувач, дебаґґер

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

decision
A program point at which the control flow has two or more alternative routes. A node with two or more links to
separate branches.

#6

вузол галуження -- блок прийняття рішення програми у якому потік виконання має щонайменше два шляхи виконання. Вершина графу з щонайменше двома дугами відгалужень.
Синонім: точка рішення, розгалуження, точка альтернативи, точка галуження, блок розгалуження, логічний блок галуження, блок прийняття рішення (БПР)

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

decision coverage
The percentage of decision outcomes that have been exercised by a test suite. 100% decision coverage implies
both 100% branch coverage and 100% statement coverage.

#7

охоплення вузлів галужень -- відсоток рішень що були перевірені серією тестів. Зі 100% охоплення рішень випливає як 100% охоплення відгалужень так і 100% охоплення операторів.
Синонім: охоплення по гілках умовних операторів, охоплення рішень

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

decision outcome
The result of a decision (which therefore determines the branches to be taken).

#8

Рішення -- результат блоку прийняття рішення (що він з'ясовує яке відгалуження має бути обрано).
Синонім: рішення, результат альтернативи, рішення галуження

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

decision table
Synonyms: cause-effect decision table
A table showing combinations of inputs and/or stimuli (causes) with their associated outputs and/or actions
(effects), which can be used to design test cases.

#9

Таблиця прийняття рішень -- таблиця що містить комбінації входових даних та (або) чинників (причин) з відповідними їм виходовими даними та (або) реакціями (наслідками), що можуть бути використані для складання тестувальних випадків.
Синонім: причинно-наслідкова таблиця рішень.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

decision table testing
Ref: Egler63 See Also: decision table
A black-box test design technique in which test cases are designed to execute the combinations of inputs
and/or stimuli (causes) shown in a decision table.

#10

Тестування за таблицею прийняття рішень – техніка складання тестів чорної скриньки згідно якої тестувальні випадки призначені для виконання комбінацій входових даних та (або) чинників наведених у таблиці прийняття рішень.
Джерело: Egler63
Див. також: таблиця прийняття рішень

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

decision testing
A white-box test design technique in which test cases are designed to execute decision outcomes.

#11

Тестування рішень – техніка складання тестів прозорої скриньки у якій тестувальні випадки призначені для перевірки рішень.
Синонім: тестування розгалужень

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:58

defect
Synonyms: bug , fault , problem
A flaw in a component or system that can cause the component or system to fail to perform its required
function, e.g., an incorrect statement or data definition. A defect, if encountered during execution, may cause a
failure of the component or system.

#12

Недолік -- вада компонента чи системи що може призвести до незадовільного виконання функцій компонентом чи системою, зокрема хибний оператор чи оператор опису даних. Недолік що проявився протягом виконання програми може спричинити відмову компонента чи системи.
Синонім: вада, дефект.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:59

defect density
Synonyms: fault density
The number of defects identified in a component or system divided by the size of the component or system
(expressed in standard measurement terms, e.g., lines-of-code, number of classes or function points).

#13

Щільність недоліків – кількість недоліків виявлених у компоненті чи системі поділена на розмір даного компонента чи системи (розмір вимірюється у стандартизованих одиницях, зокрема у строках коду, кількості класів або функційних балах).
Синонім: щільність вад

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:59

defect management tool
See Also: incident management tool
Synonyms: bug tracking tool , defect tracking tool
A tool that facilitates the recording and status tracking of defects and changes. They often have workfloworiented
facilities to track and control the allocation, correction and re-testing of defects and provide reporting
facilities.

#14

Система управління недоліками -- інструмент обліку та поточного контролю статусів недоліку чи зміннення. Як правило має узгоджені із робочим процесом засоби відстеження й контролю розподілення, виправлення, повірочного тестування недоліків та звітності.
Див. також: система відстеження інцидентів
Синонім: інструмент управління дефектами, система обліку помилок, баґтрекер

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:59

defect type
Synonyms: defect category
An element in a taxonomy of defects. Defect taxonomies can be identified with respect to a variety of
considerations, including, but not limited to: Phase or development activity in which the defect is created, e.g., a
specification error or a coding error, Characterization of defects, e.g., an "off-by-one" defect, Incorrectness, e.g.,
an incorrect relational operator, a programming language syntax error, or an invalid assumption, Performance
issues, e.g., excessive execution time, insufficient availability.

#15

Категорія недоліку -- елемент системи категоризації недоліків. Недоліки можна категорізувати зважаючи на різні міркування, зокрема:
- фази чи робочого процесу розробки на яких виник недолік, як-от помилка у специфікації або помилка в програмному коді;
- природи недоліків, як-от недолік через невраховану одиницю;
- походження помилки, як-от хибна операція порівняння, синтаксична помилка коду, або помилкове припущення;
- проблем швидкодії, як-от надмірний час виконання, часткова доступність.
Синонім: тип дефекту

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:59

deliverable
Any (work) product that must be delivered to someone other than the (work) product's author.

#16

Постача -- будь-який результат (роботи) що його надає підрядник.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:59

development testing
Ref: After IEEE 610
Formal or informal testing conducted during the implementation of a component or system, usually in the
development environment by developers.

#17

тестування на стадії розробки -- формалізоване чи неформальне тестування яке виконується протягом розробки компонента чи системи, зазвичай у середовищі розробки та силами самих розробників.
Джерело: згідно IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:00

domain
The set from which valid input and/or output values can be selected.

#18

Доменна ділянка -- множина значень з якої можуть бути обрані дійсні входові та (або) виходові значення.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:00

driver
Ref: After TMap
Synonyms: test driver
A software component or test tool that replaces a component that takes care of the control and/or the calling of
a component or system.

#19

Драйвер -- програмний компонент чи засіб тестування (що він замінює собою компонент), що забезпечує управління та (або) звернення до компонента чи системи.
Джерело: згідно з TMap

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:00

dynamic analysis tool
A tool that provides run-time information on the state of the software code. These tools are most commonly
used to identify unassigned pointers, check pointer arithmetic and to monitor the allocation, use and deallocation
of memory and to flag memory leaks.

#20

Інструмент динамічного аналізу -- інструмент що надає оперативну інформацію про стан коду ПЗ. Подібні інструменти найчастіше застосовуються для пошуку невизначених вказівників, перевірки аріфметичних операцій над вказівниками, для поточного контролю розподілення, використання й вивільнення пам'яті та для виявлення витоків пам'яті.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:00

dynamic testing
Testing that involves the execution of the software of a component or system.

#21

Динамічне тестування -- тестування що передбачає виконання ПЗ у вигляді компонента чи системи.

DenysHanziuk 17.02.18 в 3:00

Хвилинку...