Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: C

Оригінал англійською Переклад українською

Capability Maturity Model Integration (CMMI)
Ref: CMMI
A framework that describes the key elements of an effective product development and maintenance process.
The Capability Maturity Model Integration covers best-practices for planning, engineering and managing
product development and maintenance.

#1

Комплексна модель функційної сформованості, CMMI [СіЕмЕмАй](від англ. Capability Maturity Model Integration) – концепція, що описує основні складові ефективної розробки та супроводу продукту. Комплексна модель функційної сформованості (CMMI) включає найкращі практики планування, інженерії й управління розробкою та супроводу продукта.
Джерело: CMMI
Синонім: інтегрована модель зрілості технологічних процесів, інтегрована модель рівнів зрілості можливостей створення ПЗ, складена модель функціональної сформованості.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:47

certification
The process of confirming that a component, system or person complies with its specified requirements, e.g.,
by passing an exam.

#2

Сертифікація – спосіб засвідчення відповідності необхідним вимогам компонента, системи або фахівця, зокрема шляхом складання іспиту.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:47

checklist-based testing
An experience-based test design technique whereby the experienced tester uses a high-level list of items to be
noted, checked, or remembered, or a set of rules or criteria against which a product has to be verified.

#3

Тестування на підставі контрольного списку -- апостеріорна (з досвіду) техніка складання тестів, відповідно до якого кваліфікований фахівець здійснює верифікацію продукту за верхньорівневим списком елементів які слід перевірити, врахувати чи звернути на них увагу, або система правил чи критеріїв.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:47

code
Ref: IEEE 610
Computer instructions and data definitions expressed in a programming language or in a form output by an
assembler, compiler or other translator.

#4

Програмний код -- машинні інструкції та інструкції опису даних виражені мовою програмування чи у вигляді виходових даних асемблера, компілятора або іншого транслятора (перетворювача).
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:47

code coverage
An analysis method that determines which parts of the software have been executed (covered) by the test suite
and which parts have not been executed, e.g., statement coverage, decision coverage or condition coverage.

#5

Охоплення коду -- аналітичний метод що з'ясовує які частини ПЗ були охоплені серією тестів (були виконані), а які -- ні, зокрема охоплення операторів, охопленння розгалужень чи охоплення простих умов.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:47

commercial off-the-shelf (COTS)
Synonyms: off-the-shelf software
A software product that is developed for the general market, i.e. for a large number of customers, and that is
delivered to many customers in identical format.

#6

Комерційне ПЗ, COTS (від англ. commercial off-the-shelf - комерційний продукт "з коробки") -- програмний продукт що розроблений для ринку, тобто для широкого кола клієнтів, а отже відпускається всім клієнтам в однаковому вигляді.
Синонім: ПЗ готового рішення, коробочний продукт.

DenysHanziuk 11.04.18 в 16:16

+1

compiler
Ref: IEEE 610
A software tool that translates programs expressed in a high-order language into their machine language
equivalents.

#7

Компілятор -- інструментальне ПЗ що перетворює програми написані високорівневою мовою на їх відповідник машинною мовою.
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:48

complexity
See Also: cyclomatic complexity
The degree to which a component or system has a design and/or internal structure that is difficult to
understand, maintain and verify.

#8

Складність -- ступінь складності для сприйняття, супроводу та верифікації проектного рішення та (або) внутрішньої структури компонента чи системи.
Див. також: цикломатична складність

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:48

compliance
Ref: ISO 9126
The capability of the software product to adhere to standards, conventions or regulations in laws and similar
prescriptions.

#9

Врегульованість -- здатність програмного продукту дотримуватись вимог стандартів, міжнародних норм, нормативно-правових актів тощо.
Джерело: ДСТУ ISO/IEC 9126

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:48

component
Synonyms: module , unit
A minimal software item that can be tested in isolation.

#10

компонент -- найменша складова частина ПЗ, що може бути відтестована відокремлено.
Синонім: модуль програми

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:49

component integration testing
Synonyms: link testing
Testing performed to expose defects in the interfaces and interaction between integrated components.

#11

Тестування інтеґрації компонентів -- тестування, що здійснюється з метою виявлення вад інтерфейсу та хиб взаємодії інтеґрованих компонентів.
Синонім: тестування модульної інтеґрації

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:49

component specification
A description of a component's function in terms of its output values for specified input values under specified
conditions, and required non-functional behavior (e.g., resource-utilization).

#12

Специфікація компонента -- опис функцій компонентів шляхом завдання виходових значень для тих чи інших входових значень в заданому контексті використання, із зазначенням необхідної нефункційної поведінки (зокрема корисної дії ресурсів).
Синонім: специфікація модуля

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:49

component testing
Ref: After IEEE 610
Synonyms: module testing , program testing , unit testing
The testing of individual software components.

#13

тестування компонентів -- тестування окремих програмних компонентів.
Джерело: згідно з IEEE 610
Синоніми: юніт-тестування, модульне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:49

condition
See Also: condition testing
Synonyms: branch condition
A logical expression that can be evaluated as True or False, e.g., A>B.

#14

Логічна умова -- логічний вираз що може набувати логічних значень "Істина" або "Хиба", як-от A>B.
Див. також: тестування простих умов
Синонім: логічне висловлювання, логічний вираз, умова, точка галуження за умовою, порівняння.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:49

condition coverage
Synonyms: branch condition coverage
The percentage of condition outcomes that have been exercised by a test suite. 100% condition coverage
requires each single condition in every decision statement to be tested as True and False.

#15

охоплення логічних умов -- відсоток логічних значень використаних у серії тестів. Для 100%-го охоплення логічних умов необхідно щоб кожна проста логічна умова блоків прийняття рішень була протестована на набуття значень "Істина" та "Хиба".
Синонім: покриття умов.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:49

configuration
The composition of a component or system as defined by the number, nature, and interconnections of its
constituent parts.

#16

Конфігурація -- сполучення компонентів чи систем в залежності від їх кількості, типу та взаємопов'язаності їх складових частин.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:50

configuration control
Ref: IEEE 610
Synonyms: change control , version control
An element of configuration management, consisting of the evaluation, coordination, approval or disapproval,
and implementation of changes to configuration items after formal establishment of their configuration
identification.

#17

Контроль конфігурацій -- частина процесу управління конфігураціями, що складається із перевірки, узгодження, ухвалення або відхилення змін конфігураційних одиниць, та їх впровадження після проведення формалізованого визначення конфігурацій.
Джерело: IEEE 610
Синонім: відслідковування змін, реконфігурація

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:50

configuration item
Ref: IEEE 610
An aggregation of hardware, software or both, that is designated for configuration management and treated as
a single entity in the configuration management process.

#18

Конфігураційна одиниця -- сполучення апаратних чи програмних засобів, або АПЗ, що були виокремлені для управління конфігураціями, та в процесі управління конфігураціями розглядається як окремий об'єкт.
Джерело: IEEE 610
Синонім: об'єкт конфігурації, елемент конфігурації, складова частина конфігурації

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:51

configuration management
Ref: IEEE 610
A discipline applying technical and administrative direction and surveillance to identify and document the
functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to those characteristics, record
and report change processing and implementation status, and verify compliance with specified requirements.

#19

Управління конфігураціями -- дисциплінарна галузь що займається технічним й адміністративним управлінням та спостереженням з метою визначення й документування функціональних і фізичних характеристик конфігураційних одиниць, обліку змін цих характеристик, фіксації і зведення проваджуваних змін та стану їх впровадження, й перевірки на відповідність наявним вимогам.
Джерело: IEEE 610

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:51

configuration management tool
A tool that provides support for the identification and control of configuration items, their status over changes
and versions, and the release of baselines consisting of configuration items.

#20

Система управління конфігураціями -- інструмент визначення конфігураційних одиниць, їх контролю, обліку змінень і версій, та формування базисів конфігураційних одиниць.
Синонім: інструмент контролю версій


DenysHanziuk 11.04.18 в 18:38

confirmation testing
Synonyms: re-testing
Testing that runs test cases that failed the last time they were run, in order to verify the success of corrective
actions.

#21

Повірочне тестування -- тестування проходженням тестувальних випадків, що вони минулого разу отримали незадовільні результати, з метою верифікування успішності здійснених виправлень.
Синонім: повторне тестування, підтверджувальне тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:51

control flow
A sequence of events (paths) in the execution through a component or system.

#22

Потік виконання -- послідовність виконання дій (або переходів) компонентом чи системою.
Синоніми: потік керування, послідовність виконання, управляюча логіка, потік управління програми, перебіг виконання.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:55

control flow testing
See Also: decision testing, condition testing, path testing
An approach to structure-based testing in which test cases are designed to execute specific sequences of
events. Various techniques exist for control flow testing, e.g., decision testing, condition testing, and path
testing, that each have their specific approach and level of control flow coverage.

#23

Тестування потоку виконання -- підхід до тестування прозорої скриньки, що передбачає складання тестувальних випадків призначених для виконання певних послідовностей дій. Існує кілька технік тестування потоку виконання, зокрема тестування рішень, тестування логічних значень та тестування переходів, кожна із технік має власний підхід та ступінь охоплення перебігу виконання.
Див. також: тестування рішень, тестування простих умов, тестування шляхів

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:55

conversion testing
Synonyms: migration testing
Testing of software used to convert data from existing systems for use in replacement systems.

#24

Тестування міграції -- тестування даних перетворених програмним забезпеченням заміщуваних систем на предмет можливості їх застосування у нових системах.
Синонім: тестування перетворення

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:56

coverage
Synonyms: test coverage
The degree, expressed as a percentage, to which a specified coverage item has been exercised by a test suite.

#25

Охоплення -- ступінь відпрацьювання серією тестів тої чи іншої ділянки охоплення (в процентах).
Синоніми: охоплення тестами

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:56

coverage tool
Synonyms: coverage measurement tool
A tool that provides objective measures of what structural elements, e.g., statements, branches have been
exercised by a test suite.

#26

Вимірювач охоплення -- інструмент що надає об'єктивні показники щодо того які зі структурних одиниць, зокрема операторів, відгалужень, були відпрацьовані серією тестів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:56

Хвилинку...