Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: B

Оригінал англійською Переклад українською

best practice
A superior method or innovative practice that contributes to the improved performance of an organization under given context, usually recognized as "best" by other peer organizations.

#1

Найкраща практика – переважний або інноваційний метод, що сприяє оптимізації діяльності організації за певних умов та, зазвичай, визнається іншими компаніями галузі як найкращий.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:45

+2

beta testing
Synonyms: field testing
Operational testing by potential and/or existing users/customers at an external site not otherwise involved with the developers, to determine whether or not a component or system satisfies the user/customer needs and fits within the business processes. Beta testing is often employed as a form of external acceptance testing for commercial off-the-shelf software in order to acquire feedback from the market.

#2

Бета-тестування – тестування впровадження, що здійснюється потенційним та (або) дійсним користувачем (клієнтом) на його стороні й без будь-якої участі розробника, з метою з'ясування чи задовольняє компонент чи система потреби користувача (клієнта) та відповідає бізнес-процесам. Бета-тестування часто застосовується в якості зовнішнього приймального тестування для комерційного ПЗ (готових рішень) з метою отримання відгуків від ринку.
Синонім: польове тестування

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:45

+2

black-box test design technique
Synonyms: black-box technique , specification-based technique , specification-based test design technique
Procedure to derive and/or select test cases based on an analysis of the specification, either functional or nonfunctional,
of a component or system without reference to its internal structure.

#3

техніка складання тестів чорної скриньки – процедура утворення та (або) добору тестувальних
випадків, що послуговується аналізом специфікації (як функційної так і нефункційної) безвідносно до внутрішньої структури компонента чи системи.
Синоніми: техніка проектування тестів за принципом чорної скриньки, створення тестів за методом чорної скриньки, техніка використання специфікацій для проектування тестів.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:46

+2

black-box testing
Synonyms: specification-based testing
Testing, either functional or non-functional, without reference to the internal structure of the component or system.

#4

тестування чорної скриньки – тестування, як функційне, так і нефункційне, безвідносно до внутрішньої структури компонента чи системи.
Синоніми: тестування чорної скриньки, тестування за специфікацією, тестування закритого ящика (ЗЯ).

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:46

+3

boundary value
An input value or output value which is on the edge of an equivalence partition or at the smallest incremental distance on either side of an edge, for example the minimum or maximum value of a range.

#5

Межове значення – входове чи виходове значення, що лежить на межі еквівалентного інтервалу або таке значення, що розташоване на найменшому прирості по одну із сторін від такої межі, як-от значення на нижній чи верхній межах шкали.
Синонім: граничне значення

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:46

+2

boundary value analysis
See Also: boundary value
A black-box test design technique in which test cases are designed based on boundary values.

#6

Аналіз межових значень – техніка складання тестів чорної скриньки у якій тестувальні випадки розробляють з огляду на межові значення.
Див. також: межові значення

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:46

+2

branch
A basic block that can be selected for execution based on a program construct in which one of two or more alternative program paths is available, e.g., case, jump, go to, if-then-else.

#7

Відгалуження -- базовий блок, що може бути обраний до виконання відповідно оператору, що для нього можливий один з двох (або й більше) шляхів виконання, зокрема "case", "jump", "go to", "if-then-else".
Синонім: гілка

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:46

+3

branch testing
A white-box test design technique in which test cases are designed to execute branches.

#8

Тестування відгалужень – техніка складання тестів прозорої скриньки у якій тестувальні випадки спрямовані на охоплення відгалужень програми.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:46

+2
Хвилинку...