Увага! Триває збір коштів на сплату оренди серверу для проекту!
Зібрати плануємо приблизно 1000 грн. Деталі за цим посиланням

Extract of terms used in the Foundation Level syllabus 3.1 / ISTQB українською: A

Оригінал англійською Переклад українською

acceptance criteria
Ref: IEEE 610
The exit criteria that a component or system must satisfy in order to be accepted by a user, customer, or other authorized entity.

#2

Критерії приймання – критерії завершення, що їм має задовольняти компонент чи система для передачі користувачу, клієнту або іншій уповноваженій стороні.
Джерело: IEEE 610
Синонім: атестаційні критерії

DenysHanziuk 4.04.18 в 16:11

+5

acceptance testing
Ref: After IEEE 610 See Also: user acceptance testing
Formal testing with respect to user needs, requirements, and business processes conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria and to enable the user, customers or other authorized entity to determine whether or not to accept the system.

#3

Приймальне тестування – формалізована перевірка, що виконується для з'ясування чи цей продукт дотримує критеріїв приймання з врахуванням потреб користувача, ТЗ та наявних бізнес-процесів. За результатами цієї перевірки користувач, клієнт або інша уповноважена сторона роблять висновок щодо можливості прийняття продукту.
Джерело: Згідно з IEEE 610
Див. також: користувацьке приймальне тестування
Синонім: приймальні випробування

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:40

+1

actor
User or any other person or system that interacts with the test object in a specific way.

#5

Áктор – користувач чи будь-яка інша особа або система, що певним чином взаємодіє з тестованим об'єктом.
Синонім: сторона взаємодії, учасник, актант, дієвець, дійова особа

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:40

+2

actual result
Synonyms: actual outcome
The behavior produced/observed when a component or system is tested. alpha testing
Simulated or actual operational testing by potential users/customers or an independent test team at the developers' site, but outside the development organization. Alpha testing is often employed for commercial offthe-shelf software as a form of internal acceptance testing.

#6

Фактичний результат – відтворювана (або спостережувана) поведінка компонента чи системи протягом тестування.
Синонім: отриманий результат, реальний результат.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:40

+2

alpha testing
Simulated or actual operational testing by potential users/customers or an independent test team at the developers' site, but outside the development organization. Alpha testing is often employed for commercial offthe-shelf software as a form of internal acceptance testing.

#7

Альфа тестування – здійснення експлуатаційного навантаження (або його симуляції), що виконується потенційними користувачами (або клієнтами) чи незалежною командою тестувальників, яка діє на умовах субпідряду. Альфа-тестування часто застосовується для перевірки ПЗ готового рішення у якості внутрішнього приймального тестування.

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:40

+3

audit
Ref: IEEE 1028
An independent evaluation of software products or processes to ascertain compliance to standards, guidelines,
specifications, and/or procedures based on objective criteria, including documents that specify: the form or
content of the products to be produced, the process by which the products shall be produced, and how
compliance to standards or guidelines shall be measured.

#8

Аудит – незалежна перевірка програмних засобів чи процесів на предмет їх відповідності стандартам, нормативним документам, специфікаціям, та (або) процедурам, керуючись об'єктивними критеріями, зокрема документацією яка визначає: (1) форму або вміст продуктів розробки, (2) процес згідно якого продукти мають бути розроблені, (3) спосіб визначення відповідності стандартам чи нормативним документам.
Джерело: IEEE 1028

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:41

audit trail
Ref: After TMap
A path by which the original input to a process (e.g., data) can be traced back through the process, taking the
process output as a starting point. This facilitates defect analysis and allows a process audit to be carried out.

#9

Аудиторський слід – зворотній шлях процесу за яким можна відстежити ввідну змінну, розглядаючи виходові дані як точку початку. Аудиторський слід сприяє аналізу недоліків та дозволяє проводити аудит.
Джерело: згідно TMap

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:41

+2

authentication
See Also: authorization
A procedure determining whether a person or a process is, in fact, who or what it is declared to be.

#10

Автентифікація -- процедура з'ясування достовірності особи або процесу.
Див. також: авторизація

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:41

+2

authorization
See Also: authentication
Permission given to a user or process to access resources.

#11

Авторизація -- дозвіл, що надається користувачу або процесу для доступу до ресурсів.
Див. також: автентифікація

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:41

availability
Ref: IEEE 610
The degree to which a component or system is operational and accessible when required for use. Often expressed as a percentage.

#12

Доступність – ступінь працездатності компонента чи системи та наявність доступу для їх використання за такої потреби. Як правило виражається у відсотках.
Джерело: IEEE 610
Синонім: доступність

DenysHanziuk 17.02.18 в 2:41

Хвилинку...