FM 7-8 Chapter 4 / 7-8 Глава 4: Глава 4

Оригінал англійською Переклад українською

CHAPTER 4

#1

ЧАСТИНА 4

thealphacentauri 19.09.16 в 17:57

РОЗДІЛ 4

jull_s 20.09.16 в 20:23

BATTLE DRILLS

Infantry battle drills describe how platoons and squads apply fire and maneuver to commonly encountered situations. They require leaders to make decisions rapidly and to issue brief oral orders quickly.

#2

Бойовий вишкіл

Бойовий вишкіл піхоти охоплює те, як взводи і розрахунки ведуть вогонь і виконують маневри в усіх типових ситуаціях. Від командирів вимагається оперативно приймати рішення та швидко віддавати короткі усні розпорядження.

texnik_san 22.09.16 в 18:50

БОЄЗІТКНЕННЯ

Правила боєзіткнень для піхотних підрозділів регламентують, яким чином взводи та відділення ведуть вогонь та маневрувуть у ситуаціях, що часто зустрічаються на полі бою. Такі ситуації вимагають від командирів швидкого прийняття рішень та віддання коротких усних наказів.

Shark 26.09.16 в 16:45

ПОРЯДОК ДІЙ ПІД ЧАС ВЕДЕННЯ БОЮ
Порядок дій під час ведення бою піхотними підрозділами визначає правила застосування вогню та переміщення взводів та відділень в стандартних ситуаціях бою. В умовах бою від командира вимагається швидке прийняття рішень після чого ним віддаються короткі усні накази.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 13:07

+6

4-1. DEFINITION

"FM 25-101 defines a battle drill as "a collective action rapidly executed without applying a deliberate decision-making process."

#3

4-1. Визначення

FM 25-101 визначає бойові вправи як колективну дію, яка швидко виконується без застосування процесу обмірковування і прийняття рішень.

texnik_san 22.09.16 в 18:55

4-1. ВИЗНАЧЕННЯ

Статут Армії США «FM 25-101 «BATTLE FOCUSED TRAINING» визначає боєзіткнення, як «колективну дію, що виконується швидко і без застосування формалізованого процесу прийняття рішень."

Shark 26.09.16 в 16:45

a. Characteristics of a battle drill are--
They require minimal leader orders to accomplish and are standard throughout the Army.
Sequential actions are vital to success in combat or critical to preserving life.
They apply to platoon or smaller units.
They are trained responses to enemy actions or leader's orders.
They represent mental steps followed for offensive and defensive actions in training and combat.

#4

а. Характеристиками бойоих вправ є:
- Потребуються мінімальні командні зусилля для їх виконання і вони є стандартними в усій армії.
- Послідовність дій має життєво важливе значення для успіху бою чи є китичним для збереження життя.
- Виконуються взводами чи меншими одиницями.
- Є добре відпрацьованими відповіді на ворожі дії чи накази командирів.
- Вони відображають усі послідовні кроки, необхідні для виконання наступальних або захисних дій під час навчання або бою.

texnik_san 22.09.16 в 19:06

a. Характеристики боєзіткнення:
• боєзіткнення вимагає мінімальної кількості наказів командира для виконання і є стандартними для всієї армії.
• послідовність дій має вирішальне значення для досягнення успіху в бою або для збереження життя.
• правила боєзіткненнь застосовуються до взводів або більш дрібних підрозділів.
• дії під час боєзіткнення – це доведені до автоматизму відповіді (реакції) на дії ворога або накази командира.
• правила боєзіткнення представляють собою алгоритмізовану послідовність кроків, що повинні бути виконані під час наступальних або оборонних дій, як в процесі навчання та і під час бою.

Shark 26.09.16 в 16:46

b. A platoons ability to accomplish its mission often depends on soldiers and leaders to execute key actions quickly. All soldiers and their leaders must know their immediate reaction to enemy contact as well as follow-up actions. Drills are limited to situations requiring instantaneous response; therefore, soldiers must execute drills instinctively. This results from continual practice. Drills provide small units with standard procedures essential for building strength and aggressiveness.
They identify key actions that leaders and soldiers must perform quickly.
They provide for a smooth transition from one activity to another; for example, from movement to offensive action to defensive action.
They provide standardized actions that link soldier and collective tasks at platoon level and below. (Soldiers perform individual tasks to CTT or SDT standard.)
They require the full understanding of each individual and leader, and continual practice.

#5

Здатність взводів виконувати їх завдання часто залежить від здатності солдат і командирів виконувати ключові дії швидко. Усі солдати і їх командири мають знати свою миттєву реакцію на контакт з ворогом так саме добре, як і наступні дії. Вправи обмежені ситуаціями, що потребують миттєвої реакції, тому солдати мають виконувати їх дії інстинктивно. Це є результатом постійних тренувань.
Передбачається, що вправи будуть стандартною процедурою побудови сили і боєздатності малих підозділів.
Вони визначають ключові дії, які лідери і солдати повинні виконувати швидко.
Вони передбачають поступовий перехід від одного виду діяльності до іншого; наприклад, від руху до наступальних дій, від наступальних дій - до оборонних дій.

texnik_san 22.09.16 в 19:28

Вони передбачають стандартні дії, які пов'язують солдатів з колективним завданням на рівні взводу і нижче. (Солдати виконують індивідуальні завдання згідно стандартам СТТ або STD.)
Вони вимагають повного розуміння кожним особисто і командиром, а також постійних тренувань.

texnik_san 22.09.16 в 20:59

б. Здатність взводу виконати свою місію часто залежить від швидкого виконання солдатами та командирами ключових дій. Солдати та командири повинні чітко і негайно реагувати у випадку контакту з противником, а також знати свої подальші дії. Дані правила описують обмежене коло ситуацій, що вимагають миттєвої реакції, при цьому солдати повинні виконувати відповідні дії - інстинктивно. Цього можна добитися виключно постійною практикою. Правила надають особовому складу взводів та відділень перелік та послідовність стандартних процедур, необхідних для досягнення перемоги в бою. Наприклад:
• Вони визначають ключові дії, які лідери і солдати повинні виконати швидко та інстинктивно.
• Вони забезпечують плавний перехід від одного виду бойових дій до іншого; наприклад, від наступальних до оборонних дій.
• Вони зв'язують індивідуальні та колективні завдання на рівні взводу і нижче. (Солдати виконують індивідуальні завдання згідно вимог відповідних статутів.)
• Вони вимагають повного розуміння кожного окремого бійця та командира та постійної практики.

Shark 26.09.16 в 16:46

4-2. FORMAT

The format for drills discussed in this chapter includes the title, the SITUATION that would cue the unit or the leader into initiating the drill, the REQUIRED ACTIONS in sequence, and supporting illustrations. Where applicable drills are cross-referenced with material in other chapters, or other drills, or both. Training standards for battle drills are in the, mission training plan (MTP).

BATTLE DRILL 1. PLATOON ATTACK

SITUATION: The platoon is moving as part of a larger force conducting a movement to contact or a hasty or deliberate attack.

REQUIRED ACTIONS: (see Figure 4-2.)

#6

4-2. ФОРМАТ ОПИСУ

Формат опису видів боєзіткнень, що використовується у цій главі, включає в себе назву, короткий опис ситуації, яка призвела до боєзіткнення, необхідні дії в їх послідовності, а також відповідні ілюстрації. Там, де це можливо вказані перехресні посилання на матеріали інших розділів та/або інших статутів. Вимоги до тренувань для відпрацювання бойових навичок відповідають стандарту MTP (Military Training Plan).

БОЄЗІТКНЕННЯ 1. ВЗВОД В АТАЦІ.

СИТУАЦІЯ: Взвод рухається, як частина більшого підрозділу до моменту початку контакту, або виконує раптову або сплановану атаку.

ДІЇ ПІД ЧАС БОЄЗІТКНЕННЯ: (див.мал.4-2)

Shark 26.09.16 в 16:48

STEP 1. Action on Enemy Contact.

#7

КРОК 1. ДІЇ ПІД ЧАС КОНТАКТУ.

Shark 26.09.16 в 16:50

a. The platoon initiates contact. The platoon leader plans when and how his base-of-fire element initiates contact with the enemy to establish a base of fire. This element must be in position and briefed before it initiates contact. If the platoon has not been detected, STEPS 1 and 2 consist of positioning the support element and identifying the enemy's positions.

#8

а. Контакт ініційований взводом. Командир взводу планує, коли і як один з його підрозділів вступить в контакт, зв’язуючи противника вогнем. Цей підрозділ повинен зайняти вказану позицію і доповісти, перш ніж ініціює контакт. Якщо взвод не виявлено супротивником, кроки 1 і 2 об’єднуються і одночасно виконується розташування своїх сил та визначення позицій противника.

Shark 26.09.16 в 16:51

b. The enemy initiates contact.

If the enemy initiates contact, the platoon takes the following actions:

(1) The squad in contact reacts to contact (Battle Drill 2). It attempts to achieve suppressive fires with one fire team and maneuvers the other team to attack the enemy in the flank. The squad leader notifies the platoon leader of his action.
(2) The platoon leader, his RATELO, the platoon FO, the squad leader of the next squad, and one machine gun team move forward to link up with the squad leader of the squad in contact.
(3) The squad leader of the trail squad moves to the front of his lead fire team.
(4) The platoon sergeant moves forward with the second machine gun team and links up with the platoon leader. If directed, he assumes control of the base-of-fire element and positions the machine guns to add suppressive fires against the enemy.
(5) The platoon leader assesses the situation. He follows the success of the squad's flank attack by leading the trail squads along the covered and concealed route taken by the assaulting fire team of the squad in contact.
(6) If the squad in contact cannot achieve suppressive fire, the squad leader reports to the platoon leader.
(a) The squad in contact establishes a base of fire. The squad leader deploys his squad to provide effective, sustained fires on the enemy position. The squad leader reports his final position to the platoon leader.
(b) The remaining squads (not in contact) take up covered and concealed positions in place and observe to the flanks and rear of the platoon.
(c) The platoon leader moves forward with his RATELO, the platoon FO, the squad leader of the nearest squad, and one machine gun team.

#9

b. Контакт ініційований противником.

Якщо контакт був ініційований противником, взвод виконує наступні дії:

(1) Відділення у контакті - реагує на контакт (див.Боєзіткнення 2). Воно намагається пригнітити противника вогнем однієї групи і виконує другою групою маневр так, щоб атакувати противника у фланг. Командир відділення повідомляє командиру взводу свої дії.
(2) Командир взводу, його зв’язківець (RATELO), взводний коригувальник (FO), командир найближчого відділення, і один кулеметний розрахунок висуваються на з'єднання з командиром відділення у контакті.
(3) Командир третього відділення висувається до фронту своєї передової групи.
(4) Взводний сержант висуваєтья вперед з другим кулеметним розрахунком і приєднується до командиру взводу. Якщо він отримує відповідний наказ, то приймає на себе командування зв’язуючим вогнем і розташовує кулемети так, щоб забезпечти пригнічення противника вогнем.
(5) Командир взводу оцінює ситуацію. Він підсилює флангову атаку шляхом прихованого переміщення туди інших відділень, під прикриттям вогню групи відділення у контакті.
(6) Якщо відділення у контакті, не може пригнітити противника вогонем, командир відділення доповідає командиру взводу.
(a) Відділення у контакті, продовжує вести вогонь на пригнічення. При цьому командир розгортає своє відділення так, щоб забезпечити ефективний та постійний вогонь по позиціях противника. Командир відділення повідомляє свою остаточну позицію командиру взводу.
(b) Інші відділення (ті що не вступили в контакт) займають позиції у прихованих укриттях й організують спостереження за флангами та тилом взводу (займають кругову оборону).
(c) Командир взводу висувається вперед зі свохм зв’язківцем (RATELO), взводним коригувальником (FO), командиром найближчого відділення та одним кулеметним розрахунком.

Shark 26.09.16 в 16:53

Figure 4-2. Platoon attack.

#10

Мал. 4-2. Бойовий порядок взводу під час атаки.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 18:00

STEP 2. Locate the Enemy.

#11

КРОК 2. Виявлення позицій ворога.

Shark 28.09.16 в 15:33

a. The squad leader of the squad in contact reports the enemy size and location, and any other information to the platoon leader. The platoon leader completes the squad leader's assessment of the situation.

#12

а. Командир відділення у контакті, повідомляє кількість противника і розташування його позицій, а також будь-яку іншу інформацію корисну командиру взводу. Командир взводу перевіряє та доповнює оцінку ситуації виконану командиром відділення.

Shark 28.09.16 в 15:33

b. The squad continues to engage the enemy's position.

#13

б. Відділення продовжує атакувати позиції противника.

Shark 28.09.16 в 15:33

c. The platoon sergeant moves forward with the second machine gun team and links up with the platoon leader.

#14

в. Взводний сержант висуваєтья вперед з другим кулеметним розрахунком і об'єднується з командиром взводу.

Shark 28.09.16 в 15:34

STEP 3. Suppress the Enemy.

#15

КРОК 3. Пригнічення ворога.

Shark 28.09.16 в 15:34

a. The platoon leader determines if the squad in contact can gain suppressive fire against the enemy based on the volume and accuracy of the enemy's return fire.

#16

a. Командир взводу, ґрунтуючись на обсязі та точності вогню противника у відповідь, визначає, чи здатне відділення у контакті пригнітити противника вогнем.

Shark 28.09.16 в 15:34

(1) If the answer is YES, he directs the squad (with one or both machine guns) to continue suppressing the enemy:
(a) The squad in contact destroys or suppresses enemy weapons that are firing most effectively against it; normally crew-served weapons.
(b) The squad in contact places screening smoke (M203) to prevent the enemy from seeing the maneuver element.

#17

(1) Якщо відповідь ТАК, то він наказує відділенню (з приданими одним або двома кулеметами) продовжувати пригнічувати противника:
(а) відділення у контакті, знищує або подавляє зброю противника, яка веде найбільш ефективний вогонь у відповідь. Зазвичай це зброя, яка обслуговується розрахунками (групова зброя).
(б) відділення у контакті, встановлює димову завісу (з використанням підствольних гранатометів або димових шашок), щоб не дати противнику можливість побачити маневри взводу.

Shark 28.09.16 в 16:13

(2) If the answer is NO, the platoon leader deploys another squad and the second machine gun team to suppress the enemy position. (The platoon leader may direct the platoon sergeant to position this squad and one or both machine gun teams in a better support-by-fire position.)

#18

(2) Якщо відповідь НІ, командир взводу висуває друге відділення і другий кулеметний розрахунок на подавлення ворожих позицій. (Командир взводу може направити взводного сержанта для розташування відділення і одного або обох кулеметних розрахунків в найкращу позицію, для ведення вогю на пригнічення.)

Shark 28.09.16 в 16:15

b. The platoon leader again determines if the platoon can gain suppressive fires against the enemy.

#19

b.Командир взводу знову визначається, чи може взвод забезпечити пригнічення противника вогнем.

Shark 1.11.16 в 12:54

(1) If the answer is YES, he continues to suppress the enemy with the two squads and two machine guns.
The platoon sergeant assumes control of the base-of-fire element (squad in contact, the machine gun teams, and any other squads designated by the platoon leader).
The machine gun team takes up a covered and concealed position and suppresses the enemy position.
The platoon FO calls for and adjusts fires based on the platoon leader's directions. (The platoon leader does not wait for indirect fires before continuing with his actions.)

#20

(1) Якщо відповідь ТАК, то він продовжує пригнічувати противника вогнем двох відділень та двох кулеметів. Взводний сержант бере на себе керівництво підрозділами, що ведуть зв'язуючий вогонь (відділеня в контакті, кулеметні розрахунки, а також будь-які інші сили, призначені командиром взводу). Кулеметний розрахунок займає скриту та захищену позицію і пригнічує позицію противника вогнем. Взводний коригувальник (FO) коригує і регулює вогонь, спираючись на вказівки командира взводу. (Командир взводу не чекає неприцільного вогню, перш ніж продовжити свої дії.)

Shark 1.11.16 в 13:02

(2) If the answer is still NO, the platoon leader deploys the last squad to provide flank and rear security and to guide the rest of the company forward as necessary, and reports the situation to the company commander. Normally the platoon will become the base-of-fire element for the company and may deploy the last squad to add suppressive fires. The platoon continues to suppress or fix the enemy with direct and indirect fire, and responds to orders from the company commander.

#21

(2) Якщо відповідь все ще НІ, командир взводу розгортає останнє відділення так, щоб забезпечити безпеку флангу та тилу, направляє незадіяні підрозділи взводу, якщо є така необхідність, і повідомляє про ситуацію командиру роти. Зазвичай взвод стає елементом зв'язуючого вогню для роти і може розгорнути останнє відділення, щоб підсилити пригнічення противника. Взвод продовжує пригнічувати та утримувати противника прямим і непрямим вогнем, і виконувати вказівки командира роти.

Shark 1.11.16 в 13:07

STEP 4. Attack.

If the squad(s) in contact together with the machine gun(s) can suppress the enemy, the platoon leader determines if the remaining squad(s) not in contact can maneuver. He makes the following assessment:
Location of enemy positions and obstacles.
Size of enemy force engaging the squad. (The number of enemy automatic weapons, the presence of any vehicles, and the employment of indirect fires are indicators of enemy strength.)
Vulnerable flank.
Covered and concealed flanking route to the enemy position.

#22

КРОК 4. Атака.

Якщо відділення в контакті разом з кулеметом (кулеметами) здатне пригнітити противника, командир взводу визначається, чи може (можуть) відділення, що не вступили в контакт, виконати маневр. Він робить оцінку наступних факторів: розташування позицій противника і перешкод на шляху до них, кількість та силу ворожих сил, що знаходяться в контакті зі взводом (кількість автоматичної зброї противника, наявність будь-яких транспортних засобів, застосування неприцільного вогню та інші індикатои сили противника), більш вразливий фланг, наявність захищених і прихованих маршрутів до флангів позиції противника.

Shark 4.11.16 в 15:26

a. If the answer is YES, the platoon leader maneuvers the squad(s) into the assault:
Once the platoon leader has ensured that the base-of-fire element is in position and providing suppressive fires, he leads the assaulting squad(s) to the assault position.
Once in position, the platoon leader gives the prearranged signal for the base-of-fire element to lift or shift direct fires to the opposite flank of the enemy position. (The assault element MUST pickup and maintain effective fires throughout the assault. Handover of responsibility for direct fires from the base-of-fire element to the assault element is critical.)

#23

а. Якщо відповідь ТАК, командир взводу виконує відділенням (відділеннями) маневр з переходом в атаку:

Після того, як командир взводу впевниться, що підрозділ, що забезпечує зв'язуючий вогонь знаходиться на позиції і веде пригнічуючий вогонь, він висуває атакуюче відділення на рубіж переходу в атаку.

Після того, як в атакуюче відділення займе рубіж, командир взводу дає умовний сигнал відділенню, що веде зв'язуючий вогонь, про перенос вогню вище або на протилежний фланг позиції противника (при цьому атакуюче відділення повинно забезпечити ефективний прицільний вогонь впродовж атаки. Передача відповідальності за прицільний вогонь від зв'язуючого відділення до атакуючого має вирішальне значення.)

Shark 4.11.16 в 15:35

The platoon FO shifts indirect fires to isolate the enemy position.

#24

Взводний коригувальник переносить непрямий вогонь так, щоб ізолювати ворожі позиції.

Shark 4.11.16 в 15:45

The assaulting squad(s) fight through enemy positions using fire and maneuver. The platoon leader controls the movement of his squads. He assigns specific objectives for each squad and designates the main effort or base maneuver element. (The base-of-fire element must be able to identify the near flank of the assaulting squad(s).

#25

Атакуюче відділення штурмує позиції противника, використовуючи вогонь і маневр. Командир взводу керує рухом своїх відділень. Він призначає конкретні цілі для кожного відділення, визначає напрямок основних зусиль та базові варіанти маневрів. (зв'язуюче відділення повинно бути в змозі ідентифікувати ближній до нього фланг атакуючого відділення).

Shark 4.11.16 в 15:48

In the assault, the squad leader determines the way in which he will move the elements of his squad based on the volume and accuracy of enemy fire against his squad and the amount of cover afforded by the terrain.

#26

Під час атаки, командир атакуючого відділення визначає шлях, по якому будуть рухатися бійці та групи бійців його відділення на основі обсягу і точності вогню противника та прикриття, яке забезпечує місцевость.

Shark 4.11.16 в 15:56

In all cases, each soldier uses individual movement techniques as appropriate.

#28

У будь якому випадку, кожен солдат використовує індивідуальні методи руху в залежності від обставин.

Shark 4.11.16 в 15:57

Figure 4-1. Movement to assault.

#29

Мал.4-1. Перехід в атаку.

Shark 4.11.16 в 15:59

HYPERLINK \l "bookmark2"Figure 4-1. Movement to assault (continued).

#30

ГІПЕРПОСИЛАННЯ \l "закладка2"Мал. 4-1. Перехід в атаку (продовження).

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 12:30

The squad leader designates one fire team to support the movement of the other team by fires.
The squad leader designates a distance or direction for the team to move. He accompanies one of the fire teams.
Soldiers must maintain contact with team members and leaders.
Soldiers time their firing and reloading in order to sustain their rate of fire.
The moving fire team proceeds to the next covered position. Teams use the wedge formation when assaulting. Soldiers move in rushes or by crawling.
The squad leader directs the next team to move.

#31

Командир відділення визначає одну групу вогневої підтримки для забезпечення прикриття переміщення іншої групи.
Командир відділення визначає відстань та напрямок у якому буде рухатись група. Він супроводжує одну з груп вогневої підтримки.
Солдати повинні підтримувати контакт зі своїми товаришами по групі та з командиром.
Солдати ведуть вогонь по черзі визначеними інтервалами з урахуванням необхідності перезарядження, таким чином, щоб постійно підтримувати інтенсивність вогню.
Мобільна група вогневої підтримки рухається до наступного місця укриття. Групи використовують бойовий порядок у формі кута (клину) під час штурму. Солдати переміщуються короткими перебіжками або по-пластунському.
Командир відділення наказує рухатись наступній групі.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 15:09

(g) If necessary, the team leader directs soldiers to bound forward as individuals within buddy teams. Soldiers coordinate their movement and fires with each other within the buddy team. They maintain contact with their team leader.

#32

При необхідності командир віддає наказ солдатам об'єднавшись у бойову групу прийняти кругову оборону та рухатись вперед по одному. Солдати координують між собою своє переміщення та відкриття вогню у межах групи. У той же час вони продовжують підтримувати контакт з командиром.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 13:28

(h) Soldiers fire from covered positions. They select the next covered position before moving. They either rush forward (no more than 5 seconds), or use high or low crawl techniques based on terrain and enemy fires.

#33

Солдати відкривають вогонь з місця укриття. Переміщення вперед відбувається від одного місця укриття до іншого. Вони рухаються вперед короткими перебіжками (тривалістю не більше 5 секунд), або по-пластунському пересуваючись на ліктях, зброя готова до бою чи повністю припавши до землі зі зброєю на передпліччі залежно від рельєфу місцевості та вогню противника.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 14:16

b. If the answer is NO, or the assaulting squad(s) cannot continue to move, the platoon leader deploys the squad(s) to suppress the enemy and reports to the company commander. The platoon continues suppressing enemy positions and responds to the orders of the company commander.

#34

Якщо відповідь НІ, або якщо штурмове/штурмові відділення не має/мають можливості продовжувати рух далі, командир перегруповує відділення для вогневого подавлення ворога та доповідає ротному командиру. Взвод, продовжуючи стримувати ворога вогнем у напрямку його позицій, виконує накази ротного командира.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 14:26

STEP 5. Consolidate and Reorganize.

#35

КРОК 5. Організація захисту та підготовка до оборони.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 16:19

a. Consolidate. Once the assaulting squad(s) has seized the enemy position, the platoon leader establishes local security. (The platoon must prepare to defeat an enemy counterattack. The platoon is most vulnerable at the conclusion of the assault.)
The platoon leader signals for the base-of-fire element to move up into designated positions.
The platoon leader assigns sectors of fire for each squad.
The platoon leader positions keys weapons to cover the most dangerous avenue(s) of approach.
The platoon sergeant begins coordination for ammunition resupply.
Soldiers take up hasty defensive positions.
The platoon leader and his FO develop a quick fire plan.
The squads place out OPs to warn of enemy counterattacks.

#36

а. Організація захисту. Відразу після захоплення штурмовим відділенням/відділеннями позицій ворога командир взводу встановлює охорону на позиції. (Взвод повинен підготуватися до відбиття ймовірної контратаки ворога. Взвод найбільш вразливий після завершення штурму.)
Командир взводу повідомляє по радіозв'язку підрозділу вогневої підтримки про переміщення на визначені позиції.
Командир взводу визначає сектор обстрілу для кожного відділення.
Командир взводу розміщує основне озброєння на небезпечних напрямках звідки підхід ворога для штурму є найбільш ймовірним.
Сержант взводу починає координацію отримання боєприпасів.
Солдати приймають оборонний порядок для захисту у разі непередбачуваної атаки.
Командир взводу та коригувальник швидко розробляють план ведення обстрілу.
Відділення виставляють пости спостереження для попередження про контратаку ворога.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 17:02

b. Reorganize.
(1) The platoon performs the following tasks (only after it completes the consolidation of the objective):
Reestablish the chain of command.
Redistribute and resupply ammunition.
Man crew-served weapons first.
Redistribute critical equipment (radios, NBC, NVDs).
Treat casualties and evacuate wounded.
Fill vacancies in key positions.
(g) Search, silence, segregate, safeguard, and speed EPWs to collection points.
(h) Collect and report enemy information and materiel.
Squad leaders provide ammunition, casualty, and equipment (ACE) reports to the platoon leader.
The platoon leader consolidates ACE reports and passes them to the company commander (or XO).
(4) The platoon continues the mission after receiving guidance from the company commander. The company follows the success of the platoon's flanking attack.


#37

б. Підготовка до оборони.
(1) Взвод виконує такі завдання (при умові, що організація захисту позиції завершена):
Встановлює новий порядок підпорядкування.
Розподіл та видача боєприпасів.
В першу чергу здійснюється забезпечення бойових розрахунків (кулеметників, мінометників, тощо).
Розподіл обладнання першої необхідності (радіоприймачів, засобів РХБЗ, ПНБ - приборів нічного бачення).
Огляд та евакуація поранених.
(є) Проведення обшуку, кляпування, класифікації, охорона військовополонених та передача їх до пунктів збору.
(ж) Збір та доповідь інформації про ворога та боєздатність підрозділів. Командир відділення доповідає про боєприпаси, втрати та стан озброєння командиру взводу.
Командир взводу отримує доповіді про боєздатність всіх відділень та передає їх ротному командиру (або визначеному відповідальному офіцеру).
(4) Взвод продовжує виконання завдання після отримання інструкцій від ротного командира. Рота забезпечує прикриття флангів взводу.

Liudmyla_Kova 9.04.17 в 17:30

Хвилинку...