Fallout Shelter / Fallout Shelter: Частина 2

Оригінал англійською Переклад українською

I'm beaten and bloodied, but the Super Mutant Master is dead.

#1

Я побитий та стікаю кров'ю, але Супер Мутант Майстер вбитий.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:48

We went toe-to-toe, but the Super Mutant Overlord is finally dead.

#2

Ми були на волосині, але Супер Мутант Оверлорд нарешті мертвий.

sourlemoning 8.03.18 в 20:38

I did it. I killed the Behemoth. I think I'm in shock...

#3

Я зробив це. Я вбив Бегемота. Здається в мене шок...

PhantomBoS 20.09.17 в 12:50

I killed the Bloatfly and it exploded into a thousand pieces. Disgusting.

#4

Я вбив Муханя і його тіло розірвало на тисячу шматочків. Огидно.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:52

I squashed the Radroach, no problem.

#5

Я роздавив Радтаргана без проблем.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:52

It was a tough fight, but I killed the Yao Guai.

#6

Це був важкий бій, але я вбив Яо Гая.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:52

I killed the Feral Ghoul. It was him or me.

#7

Я вбив Здичавілого Гуля. Або я, або він.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:53

I've got some cuts and bruises, but the Giant Ant is dead.

#8

Я отримав декілька синців та порізів, але Гігантський Мураха мертвий.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:54

I killed the Scavenger's Dog. Sad, but I had no choice.

#9

Я вбив Пса Збирача брухту. Сумно, але в мене не було вибору.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:54

The Giant Worker Ant is dead. That was a close one.

#10

Гігантський Мураха Робітник мертвий. Це було небезпечно.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:55

I found an unlocked door into the Broadcasting Tower. There was a supply cache inside.

#11

Я знайшов незачинені двері в в Башту Радіомовлення. Там були сховані припаси всередині.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:57

I found a working coffee machine! Maybe just one cup...

#12

Я знайшов працюючу кавоварку. Може лише одну філіжанку...

PhantomBoS 20.09.17 в 12:58

I managed to enter and explore the National Guard Depot.

#13

Мені вдалося зайти та обшукати Табір Національної Гвардії.

PhantomBoS 20.09.17 в 12:59

I managed to make some friends. It's amazing what the right words can do.

#14

Мені вдало здобути декількох друзів. Неймовірно, що можуть зробити правильні слова.

PhantomBoS 20.09.17 в 13:00

I made enough explosives to clear the area! Now I can keep exploring.

#15

Я зробив достатньо вибухівки, що б розчистити територію. Тепер я можу продовжити розвідку.

PhantomBoS 20.09.17 в 13:01

I fled through the back door and tripped on a hollowed-out rock filled with supplies.

#16

Тікаючи через задні двері, я перечипився через камінь, в якому зробили схованку для припасів.

PhantomBoS 20.09.17 в 13:04

Held my breath long enough to find a supply room with a few things above water.

#17

Затримав повітря достатньо довго, що б знайти декілька речей під водою в кімнаті постачання.

PhantomBoS 20.09.17 в 13:07

I chopped the door to pieces and found a large supply closet.

#18

Я порубав двері на тріски і за нею знайшов велику кімнату з припасами.

PhantomBoS 20.09.17 в 13:07

I spotted Mirelurks hiding down there, so I turned back and searched the Brewery again.

#19

Я помітив, що тут ховається Крабисько, тому я повернувся назад і знову продовжив шукати Пивоварню.

PhantomBoS 20.09.17 в 13:11

I successfully hid from the Raiders. That was close.

#20

Я успішно сховався від Рейдерів. Ледь не попався.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:11

I found a hidden box of supplies!

#21

Я знайшов сховану коробку з припасами.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:11

I got the Refrigerator open. There were some supplies inside.

#22

Я відкрив Холодильник. Там було трошки припасів.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:12

I cracked the Safe! Looks like there's some good stuff inside...

#23

Я відкрив Сейф! Тут є багато чого цікавенького...

PhantomBoS 20.09.17 в 14:13

Got the door open and explored the Super Duper Mart. I stocked up on supplies.

#24

Вдалось відкрити двері та обшукати Супер Дупер Март. Я під зав'язку набрався припасами.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:14

The Slaves recognized me as friendly. We chatted for a bit, then they moved on.

#25

Раби прийняли мене дружньо. Ми трошки поспілкувались і вони пішли далі.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:15

I helped a dozen slaves escape. To freedom!

#26

Я допоміг десяткам рабів утекти. На волю!

PhantomBoS 20.09.17 в 14:16

I found some unopened crates in a storage closet.

#27

Я знайшов кілька не відкритих ящиків у шафі для зберігання.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:17

I patched up the Slave's Leg. He's back on the run. I wish him the best.

#28

Я забинтував ногу Раба. Тепер він може бігти далі. Сподіваюсь з ним все буде гаразд,

PhantomBoS 20.09.17 в 14:18

I managed to repair the Mister Handy. He told me a pretty funny joke in exchange.

#29

Мені вдалось відремонтувати Містера Помічника. Натомість, він розповів мені файний жарт.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:19

I stopped the bleeding and calmed him down. Looks like he's going to make it.

#30

Я зупинив кровотечу та заспокоїв його. Здається він виживе.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:21

The Ghoul gave me supplies... and some much needed friendship.

#31

Гуль дав мені припасів... і таку необхідну дружбу.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:22

We struck a deal, and parted on good terms.

#32

Ми уклали угоду на загально вигідних умовах.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:25

I put the Talon Company Mercs at ease. We traded stories, and parted as friends.

#33

I helped the Hunter locate and kill the Yao Guai.

#34

Я допоміг Мисливцю вислідити та вбити Яо Гая.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:26

The Drunken Drifter passed out. More for me!

#35

П'яний Дріфтер відключився. Більше залишиться мені.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:26

The Brotherhood Patrol took pity on me and gave me some supplies.

#36

Патруль Братерства поспівчували мені і дали мені трошки припасів.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:28

I successfully brought the Lost Farmer to the settlement. He's safe now.

#37

Я успішно довів Заблукалого Фермера в поселення. Тепер він в безпеці.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:29

I got them off and went inside to stock up.

#38

Я їх вигнав і пішов всередину, щоб запастися.

svtlichnijj 17.03.18 в 11:15

They're now as docile as lambs, so I can continue exploring the Cave.

#39

Тепер вони слухняні як ягнята, тому я продовжу досліджувати Печеру.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:31

Got ahold of the reins and stopped the Brahmin! The Merchant then gave me a reward.

#40

Встав поперек дорого та зупинив Брахміна! Торговець дав мені винагороду.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:33

I bumped my foot against something and unearthed it to find a pre-war time capsule!

#41

Я вдарився об щось ногою і вирішивши його розкопати знайшов довоєнну капсулу часу.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:34

What luck! I found and raided a supply room without making the building collapse.

#42

Оце пощастило! Я знайшов та обчистив кімнату з припасами не зруйнувавши будинок.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:35

I grit my teeth and got it before the Lake's radiation made me sick.

#43

Скрипляче зубами, я дістав це до того як від радіації Озера мені стало зле.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:41

I found the password! Looks like there's a Workshop inside...

#44

Я підібрав пароль! Здається тут всередині якась Майстерня...

PhantomBoS 20.09.17 в 14:48

I managed to avoid all the traps and found a well-stocked storage room.

#45

Мені вдалося уникнути всі пастки і знайти добре заповнену кімнату з припасами.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:50

They let me in, gave me some food, and let me help myself to their junk pile.

#46

Вони мене впустили, дали трошки їжі, а також дозволи поколупатись в їхньому брухті.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:52

They never knew I was there! I even helped myself to some loot.

#47

Вони ніколи не знатимуть, що я був тут. Я навіть зміг прихопити трошки здобичі.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:53

I noticed a subtle breeze and followed it to a secret room!

#48

Я відчув невеличкий протяг та прослідкував за ним до секретної кімнати.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:55

Boom! I turned a laser arm into a one-shot door opener. Now to look inside...

#49

Бум! Я переробив лазерну руку в відкривач дверей. Тепер подивимось що там є...

PhantomBoS 20.09.17 в 14:56

Scavengers

#50

Збирачі брухту.

PhantomBoS 20.09.17 в 14:56

Наступна сторінка →

Хвилинку...